Moció de disciplina urbanística i conservació de masies protegides

Home/Mocions/Moció de disciplina urbanística i conservació de masies protegides

Moció de disciplina urbanística i conservació de masies protegides

Nº 13 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 23 de gener de 2017.

Presentada per CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES}.

APROVADA PARCIALMENT. 

 

MOCIÓ DE DISCIPLINA URBANÍSTIVA PER LA CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI PROTEGIT: TORRE GRAN, CAL MASOVER NOU I CAN RIGAL.

Atès que el patrimoni arquitectònic constitueix un bé comú heretat i que la nostra societat té el dret a gaudir, conservar i transmetre a les generacions futures.

Atès que la protecció i cura del patrimoni arquitectònic, artístic, cultural, natural i immaterial és l’exercici responsable d’una comunitat per tal de conservar i potenciar, activament, el conjunt d’aquests béns, produïts per ella mateixa en temps passats – àdhuc contemporàniament- amb la finalitat d’incorporar-los al seu actiu en tant que objectes de gaudi, testimoni de la seva història i de les seves capacitats creatives, i mantenir-los en condicions de ser transmesos a generacions successives.

Atès que el valor artístic, cultural i històric dels edificis i obres patrimonials rau substancialment en la seva integritat i que el patrimoni arquitectònic és susceptible d’ésser modificat, alterat i/o abandonat fins a la ruïna per part de la propietat.

Atès que també és habitual que l’abandó i/o destrucció del patrimoni augmenti les expectatives i el valor del terreny on l’obra està assentada de cara a un desenvolupament urbanístic intensiu.

Atès que l’Ajuntament de L’Hospitalet ha de vetllar per la conservació del Patrimoni històric de la ciutat.

Atès que la disciplina urbanística és el conjunt de mesures, tècniques i facultats que les normes atribueixen a les Administracions públiques amb competències urbanístiques, amb la finalitat de garantir el compliment de la legalitat urbanística, amb caràcter previ als processos d’urbanització i edificació i usos del sòl, i en els casos que aquests processos i usos suposin transgressió de la legalitat urbanística, els mecanismes canalitzats a la seva restauració i punició. El terme disciplina té en el Dret Urbanístic una significació àmplia, comprensiva d’un conjunt de mecanismes i tècniques que disposa l’Administració per garantir el compliment de la legalitat urbanística. Per tant, pot dir-se convencionalment que les tres grans branques en què s’estructura el Dret urbanístic, són el planejament, la gestió o execució i la disciplina. Aquesta és l’estructuració sistemàtica que ha seguit la legislació a Catalunya i queda reflectit al TRLU i al RLU de Catalunya.

Atès que el TRLU específica a l’article 206 apartat D que és una infracció greu “l’incompliment del deure de conservació de terrenys, urbanitzacions, edificacions, rètols i instal·lacions en general, en condicions de seguretat.

Atès que el TRLU especifíca a l’article 214 punt primer que “Els òrgans locals competents per a resoldre els procediments sancionadors, sens perjudici del que estableixen els apartats 2 i 3, són els següents:
a) L’alcalde o alcaldessa, en el cas d’infraccions lleus i greus.
b) El ple de l’ajuntament, en el cas d’infraccions molt greus.

Atès que a la ciutat hi ha vigent un Pla especial urbanístic de protecció del patrimoni arquitectònic (PEPPA) que contempla la protecció del patrimoni arquitectònic de la ciutat i especifica els graus de protecció. Aquest Pla especial és d’obligat compliment i estableix la protecció de les diferents edificacions, conforme als seus valors i significació i els diferents nivells de protecció entre els quals està el “Nivell C: Edificacions protegides per la seva estructuració tipològica, específicament les façanes, i determinats espais, com vestíbuls i caixes d’escala. Es permeten actuacions de reforma mantenint aquests elements.”

Atès que els edificis patrimonial de La Torre Gran (Fitxa 99 del PEPPA amb protecció nivell C), Cal Masover nou (Fitxa 27 del PEPPA amb protecció nivell C) i la casa pairal de Can Rigal (Fitxa 13 del PEPPA amb protecció nivell C) pateixen des de fa ja molts anys un deteriorament per manca de manteniment i han patit diversos actes vandàlics que han afectat la seva estructura.

Atès que el PEPPA de l’any 2001 indica que la masia de Cal Masover nou “necessita d’una urgent rehabilitació integral, ja que es troba en un estat de degradació considerable. En primer lloc, caldria consolidar l’estructura, amb aparents signes de fractura de les crugies. Igualment, la coberta haurà de recuperar la seva estructura de teulada, sense que en aquesta obra es vegi alterat el seu caràcter i materials.” I que no s’ha fet cap actuació ni per part de la propietat actual, que només espera la requalificació dels terrenys agrícoles per assolir importants beneficis, ni per part de l’administració pública, en format de sancions cap a la propietat, per assolir aquest objectiu, deixant l’edifici patrimonial en un estat lamentable i prop de la ruïna i el col·lapse total i irrecuperable. Aquesta situació afecta d’igual manera a Can Rigal i a la Torre Gran.

Atès que el govern del PSC només vincula la protecció i recuperació del patrimoni arquitectònic a grans plans urbanístics de caire especulatiu (com el sector de Can Trinxet, la plaça Europa, l’ARE de la Remunta o el PDU de la Gran Via, etc.) i que en molts casos, s’acaben els nous edificis deixant en ruïna “ad eternum” els edificis patrimonials.

Atès que diferents entitats veïnals i socials porten anys reclamant la conservació adequada del patrimoni de la ciutat, en especial d’aquell patrimoni que ja està contemplat i protegit pel PEPPA i que han demanat reiteradament a l’Ajuntament de L’Hospitalet, sense èxit, que emprengui mesures de disciplina urbanística per tal que els propietaris compleixin amb les seves obligacions de conservació del patrimoni.

Per tots aquests motius, el grup municipal d’ICV-EUIA-PIRATES-E de l’Hospitalet de Llobregat proposa al Ple municipal els següents acords:

PRIMER.- Instar al govern municipal a posar en marxa totes les accions legals i sancions de disciplina urbanística necessàries envers les propietats dels edificis protegits de la Torre Gran, Cal Masover nou i Can Rigal per la manca de manteniment i l’estat de ruïna en que han deixat els edificis.

SEGON.- Instar al propietari o propietaris dels edificis protegits de la Torre Gran, Cal Masover nou i Can Rigal a la cessió immediata dels edificis a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

TERCER.- Instar al govern municipal a posar en marxa la realització dels estudis i projectes definits al PEPPA i dotar els pressupostos de 2019 per garantir la conservació dels edificis patrimonials de la Torre Gran, Cal Masover nou i Can Rigal.

QUART.- Donar trasllat d’aquests acords a Cultura de la Generalitat de Catalunya, al Centre d’Estudis de L’Hospitalet, a la Federació de Veïns de L’Hospitalet, a l’Associació de Veïns i Veïnes de Pubilla Cases, a l’Associació de Veïns i Veïnes de Bellvitge, a l’Associació de Veïns i Veïnes independent de Bellvitge, a l’Associació de Veïns i Veïnes de Gran Via sud, a l’associació de defensa del patrimoni de l’Hospitalet Perseu i a l’Ateneu de Cultura popular de l’Hospitalet.

Leave A Comment