Moció sobre la millora del finançament de les escoles bressol

Home/Mocions/Moció sobre la millora del finançament de les escoles bressol

Moció sobre la millora del finançament de les escoles bressol

Nº 30 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 25 d’abril de 2017.

Presentada conjuntament per CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES} i PSC-CP amb l’adhesió de C’s.

APROVADA. Unanimitat amb el vot en contra de CIU

MOCIÓ SOBRE LA MILLORA DEL FINANÇAMENT DE LES ESCOLES BRESSOL.

Atès que l’EAC (art. 84.2 i 131), com la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació, al seu art. 198, recullen al seu articulat que l’ensenyament 0-3 en tant que no és programàtic ni ve condicionat a l’obtenció de titulació, és de competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya. Aquesta obligació de sosteniment s’ha d’articular, tal i com estableix la llei, mitjançant els convenis que el Departament d’Ensenyament signava amb els ens locals.

Atès que la Generalitat de Catalunya està actuant en contra dels criteris del mateix Parlament de Catalunya i de la Unió Europea, que en una Directiva de l’any 2012 recomana als països membres la universalització de l’educació preescolar, per la seva utilitat per millorar els resultats educatius, prevenir el fracàs escolar i l’abandonament prematur del sistema educatiu, així com millorar la cohesió social.

Atès que la relació dels convenis entre la Generalitat i ajuntaments es va trencar a partir del curs 2012-2013, quan la Generalitat va deixar de complir amb les previsions pressupostàries de la institució.

Atès que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va reconèixer (el 3 d’octubre 2016) en un document enviat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que van transferir més de 81 milions d’euros que estaven assignats a les escoles bressol públiques cap a l’escola concertada, tractant-se de les partides previstes pels anys 2012 i 2014,  en concret, més de 42,7 milions l’any 2012 i 39 milions més en el 2014 i que el transvasament d’aquestes partides de les públiques a les concertades va significar que les llars d’infants perdessin entre el 85 i el 90% dels recursos econòmics que havien de rebre.

Atès que les Diputacions han hagut d’acudir en auxili dels municipis, però assignant ràtios/alumne molt inferiors a les que estaven cobertes pressupostàriament (875€ Lleida, Girona i Barcelona, i Tarragona en funció matrícula).

Atès que l’acord entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i les Diputacions per tal que aquestes assumeixin part del finançament de les escoles bressols de titularitat municipal, que li pertoca a la Generalitat, significa el total desistiment de les seves responsabilitats, al traspassar tot el finançament d’aquestes escoles a fons municipals, i per tant incomplint l’article 198.2 de la Llei d’Educació de Catalunya per part del Departament d’Ensenyament.

Atès que el finançament de les places de 0 a 3 anys ha passat en els últims anys de 1.800 euros per alumne i any a zero per part del Govern autonòmic.

Atès que la Generalitat ha trencat el principi de confiança legítima dels ajuntaments demandants, envers una política de corresponsabilització pública d’assistència a l’educació 0-3.

Atès que el Govern està reduint o fins i tot anul·lant les possibilitats de molts infants d’accedir a una educació de qualitat, fonamental i decisiva en aquest tram d’edat.

Atès que són els ajuntaments, amb l’ajut de les famílies, qui estan suportant el sosteniment de les escoles bressol municipals.

Atès que des del Grup Municipal Socialista i el Grup Municipal d’ICV-EUiA-Pirates de L’Hospitalet de l’Ajuntament de L’Hospitalet, amb l’adhesió del grup municipal de Ciutadans, Partido de la Ciudadanía reivindiquem que l’educació és l’element que ha de vertebrar qualsevol projecte de futur per a un poble, ciutat o país, i que la inversió en l’escola pública és la millor garantia per mantenir una societat cohesionada i amb igualtat d’oportunitats, per tot això, creiem i defensem que ha de ser prioritat del Govern l’educació pública en general i la de la petita infància en particular i proposem al Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet els acords següents:

PRIMER.- Que el Departament d’Ensenyament elabori una nova proposta de corresponsabilització de costos i de sosteniment i de places per a infants de 0 a 3 anys en llars d’infants de titularitat municipal per al curs 2016-2017 que inclogui el compliment de la Llei 5/2004, del 9 de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat, i la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, el principi de suficiència financera i la subvenció de llars d’infants d’iniciativa social.

SEGON.- Recuperar la subvenció per a escoles bressols d’abans de la crisi i que el finançament de les públiques torni a mans de la Generalitat que és la que en té les competències.

TERCER.-  Que l’Ajuntament de L’Hospitalet faci el càlcul de la totalitat de l’import que hauria d’abonar el Departament d’Ensenyament en concepte de retorn de l’avançament de les quantitats provisionades en els programes de suport a les llars d’infants municipals i exigeixi la seva transferència.

QUART.-  Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya, a la Xarxa Groga, al Consell Educatiu de L’Hospitalet, a les direccions i Ampas de les Escoles Bressol Municipals.

By |abril 27th, 2017|Mocions|1 Comment

One Comment

  1. […] 30 U09/2224 MOCIÓ SOBRE MILLORA DEL FINANÇAMENT DE LES ESCOLES BRESSOL. […]

Leave A Comment