Moció per implantar un servei de reutilització de productes de la deixalleria

Home/Mocions/Moció per implantar un servei de reutilització de productes de la deixalleria

Moció per implantar un servei de reutilització de productes de la deixalleria

Nº 50 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 23 de maig de 2017.

Presentada conjuntament per CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES}.

APROVADA. Abstenció del PP.

 

MOCIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN SERVEI DE REUTILITZACIÓ DE PRODUCTES A LA DEIXALLERIA.

Atès que la normativa existent en matèria de residus considera com objectiu prioritari la prevenció, seguida de la preparació per a la reutilització i que estudis recents mostren el gran potencial de reutilització dels objectes que arriben a les deixalleries, hem de considerar que la deixalleria municipal pot jugar un paper clau en la prevenció i la reutilització de residus municipals, reduint la gestió de quantitats considerables de materials que d’altra forma requeririen tractament.

Atès que amb la pràctica de la reutilització es reforça el missatge de què les deixalleries tenen com a objectiu principal la recuperació de materials i això pot influir positivament en la sensibilització i en la conscienciació de la ciutadania envers els residus.

Atès que un nombre significatiu dels objectes que arriben a la deixalleria estan en bon estat i encara tenen la possibilitat de ser reutilitzats i reaprofitats, com per exemple: mobles, cotxets i altres materials per a nadons, electrodomèstics, etc. però actualment no és permès que un altre usuari o col·lectiu se’ls pugui endur per fer-ne un nou ús.

Atès que la reutilització és també una forma de preservar el medi ambient, és un dels pilars de l’educació ambiental, juntament amb la reducció de residus i el reciclatge. Així, reutilitzant objectes o estris, no cal fabricar-ne i consumir-ne de nous, sinó que podem allargar la vida útil dels que ja tenim.

Atès que pel que fa al balanç econòmic, aquesta preparació no comporta, en general, un recàrrec important, perquè la majoria de les operacions no requereixen massa temps ni gaire personal extra, i fins i tot, en alguns casos, pot genera un ingrés que contribueixi a la recuperació de les despeses o un estalvi per la disminució de materials que d’altre forma precisarien tractament.

Atès que, a més de l’avantatge a nivell ambiental, la reutilització de materials també pot estar lligada a diferents oportunitats socials com ara la creació de nous llocs de treball i facilitar l’accés a aquests productes a persones excloses del seu accés per qüestions socioeconòmiques.

Aquesta qüestió és fonamental sempre, però agafa una especial rellevància en situacions, com l’actual, de crisi econòmica, atur, precarietat i retallades en prestacions socials, que ha agreujat la dificultat de moltes famílies d’accedir a una sèrie de béns i serveis.

Atès que hi ha municipis que han posat en marxa i amb èxit aquest servei dirigit a reutilitzar materials, com El Prat de Llobregat, Girona, Montgat, Sant Cugat, Viladecans…, amb diferents models de gestió com poden ser coordinació amb serveis socials, coordinació amb entitats sense ànim de lucre, mercats de segona mà, reparacions autogestionades… Podem
trobar diverses experiències i, així com, suport i assessorament per part d’ens supramunicipals com la Diputació de Barcelona.

Atès que les noves tecnologies i aplicacions fan que de manera fàcil es pugui gestionar aquest Servei que es proposa, a partir d’un programa de fàcil accés des de la web municipal.

Per tot això, el grup municipal d’ICV-EUIA-PIRATES-E proposa al ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Instar al govern municipal a la realització d’un estudi, en un període de sis mesos, per posar en marxa un servei per a reutilitzar objectes de la Deixalleria, que es trobin en bon estat de conservació i funcionament. L’estudi contemplarà mesures per tal d’engegar l’oportuna col·laboració amb col·lectius i entitats per a la òptima prestació del servei.

SEGON.- Instar al govern municipal a, un cop aprovat l’estudi de gestió, dotar al projecte dels recursos i les eines informàtiques necessàries per poder donar el servei a partir de l’any 2018.

TERCER.- Donar trasllat a La Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes, a les Associacions de Comerciants, als Consells de Districte i al Consell de Ciutat.

One Comment

  1. […] 50        U09/2242 MOCIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN SERVEI DE REUTILITZACIÓ DE PRODUCTES A LA DEIXALLERIA. […]

Leave A Comment