Moció per l’actualització del Pla de protecció del patrimoni i expectativa arqueològica

Home/Mocions/Moció per l’actualització del Pla de protecció del patrimoni i expectativa arqueològica

Moció per l’actualització del Pla de protecció del patrimoni i expectativa arqueològica

Nº 44 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 27 de juny de 2017.

Presentada per CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES}.

APROVADA PARCIALMENT. En contra: PSC (excepte punt 1) i no ads. Abstenció: PP (punts 2 i 3).

MOCIÓ PER A L’ACTUALITZACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI AMB LA INCLUSIÓ DE ZONES D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA.

Atès que la ciutat de L’Hospitalet té potencials jaciments arqueològics que no s’han excavat en la seva totalitat, o es coneixen de forma molt parcial, com és el cas d’una possible vil·la romana al voltant de l’ermita de Santa Eulàlia de Provençana, el port d’ancoratge romà de Les Sorres que s’estén des de Bellvitge fins a Castelldefels, dues possibles necròpolis romanes entre els carrers Alps i Sant Joan i l’altre entre els carrers Radi i Av. Vilafranca; diverses monedes romanes trobades al barri de Can Serra, el pas de la Via Augusta per la ciutat o un vas neolític documentat pel Dr. Lluís Pericot a la ciutat, d’ubicació desconeguda; així com les restes arqueològiques ja excavades amb estratigrafia no esgotada a la Plaça Ajuntament, l’Ermita de Bellvitge, el Canal de la Infanta o un castell a la Torrassa.

Atès que la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/1993, el Decret d’Intervencions Arqueològiques 231/1991 i el Decret de Protecció del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic 78/2002 tan sols obliguen a fer estudis i excavacions arqueològiques de caràcter preventiu en aquelles intervencions urbanístiques que prèviament estiguin delimitades com a zona d’expectativa arqueològica.

Atès que aquelles intervencions urbanístiques que es realitzen sense cap estudi preventiu, ni cap control arqueològic dels rebaixos del terreny, no tenen cap garantia que les restes arqueològiques que apareguin seran documentades científicament, ni molt menys conservades.

Atès que alguns plans urbanístics previstos pels pròxims mesos, com el PDU Gran Via o la zona nord de Cosme Toda, afecten directament a possibles jaciments, com és el cas del port d’ancoratge romà de Les Sorres i a una de les dues possibles necròpolis romanes entre els carrers Radi i Av. Vilafranca.

Atès que el pla de protecció del patrimoni no està actualitzat, tan sols inclou edificis i no cap element patrimonial de caràcter arqueològic del subsòl, ni planteja cap mena de protecció específica envers potencials jaciments arqueològics que puguin resultar afectats per remocions estratigràfiques del subsòl.

Atès que la majoria de municipis del nostre voltant, com Barcelona, Gavà o Sant Boi, disposen d’un detallat i acurat mapa de zones d’expectativa arqueològica.

Per tot això, el grup municipal d’ICV-EUIA-PIRATES-E proposa al ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Instar al govern municipal a començar el procés d’actualització del Pla Especial de Protecció del Patrimoni abans de la fi de l’any 2017, impulsant una comissió de treball plural i multidisciplinar i incorporant el patrimoni arquitectònic, arqueològic, escultòric i natural de la ciutat.

SEGON.- Incloure a l’actualització del Pla de Protecció del Patrimoni la delimitació de zones d’expectativa arqueològica, afectant uns 500 metres al voltant de cada punt on hi hagi una possible evidència arqueològica. Aquest pla ha de ser públic i consultable de forma digital i presencial, junt amb totes les memòries, informes i articles arqueològics realitzats prèviament a la ciutat.

TERCER.- Que totes les intervencions urbanístiques dins d’una zona d’expectativa que puguin afectar a un possible jaciment arqueològic hagin de realitzar obligatòriament estudis d’impacte arqueològic, sondejos previs per determinar la potencialitat del jaciment i comptin sempre amb un arqueòleg a peu d’obra durant tota la fase de rebaix del subsòl.

 QUART.- Que els tècnics municipals responsables del patrimoni de l’Ajuntament, promoguin el coneixement i la divulgació del nostre patrimoni arqueològic tant en l’àmbit científic com pel públic en general, promovent si s’escau, sondejos o intervencions arqueològiques, siguin preventives o programades, per tal de protegir i difondre el nostre patrimoni cultural, així com la nostra història local.

CINQUÈ.- Donar trasllat dels següents acords al Centre d’estudis de L’Hospitalet de Llobregat, a l’associació Perseu per la defensa del patrimoni, a Espai de Ciutadania, a l’Ateneu de Cultura Popular, a les constructora “la llave de oro”, “Premiere Inmobiliaria” i CORP, al museu Arqueològic de Barcelona, al museu d’Història de l’Hospitalet de Llobregat, a la Federació d’associacions de veïns i veïnes de l’Hospitalet de Llobregat, a les associacions de veïns i veïnes de l’Hospitalet de Llobregat, a l’agencia de Desenvolupament Urbà, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, al departament de Cultura de la Generalitat.

Leave A Comment