Moció de rebuig a la disposició addicional 27 del projecte de presupuestos generales del estado 2017

Home/Mocions/Moció de rebuig a la disposició addicional 27 del projecte de presupuestos generales del estado 2017

Moció de rebuig a la disposició addicional 27 del projecte de presupuestos generales del estado 2017

Nº 46 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 23 de maig de 2017.

Presentada conjuntament per CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES} i CUP-PA.

APROVADA. Vot en contra a la totalitat del PP i parcial de C’s

 

MOCIÓ EN DEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCAL DAVANT ELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT DE 2017

El passat dia 4 d’abril el govern de l’Estat, format només per membres del PP, va presentar a les Corts l’esborrany dels Pressupostos Generals de l’Estat de 2017. A més de ser uns pressupostos antisocials, que disten molt de la recuperació de drets que pretenen vendre per una suposada millora de l’economia, aquest partit ha decidit posar traves als processos de municipalització dels serveis públics que volen afrontar diversos ajuntaments.

Un cop més, en continuïtat amb els precedents pressupostos generals, han estat uns pressupostos d’austeritat, antisocials, que consoliden les retallades i redueixen els recursos amb els que es compta per garantir els serveis públics fonamentals. En aquests pressupostos han estat particularment maltractades les comunitats autònomes i les entitats locals, tant pel que fa al finançament com per les inversions previstes a nivell territorial.

Donat que ara hi ha diferents processos de municipalització oberts a molts ajuntaments, la decisió del govern del Partit Popular sembla adreçada a dificultar-los. Es tracta de processos que s’han posat en marxa bàsicament per donar resposta a la creixent petició popular en aquest sentit i per complir amb una de les principals funcions dels ajuntaments: garantir l’accés a una sèrie de drets inalienables de la ciutadania. El PP ha decidit impedir per dalt el que s’està assolint per baix, en un clar atemptat per altra banda a la democràcia i l’autonomia local tot imposant un model de gestió política front a altres opcions democràticament elegides per la ciutadania.

Per tant, no és cap secret que el govern del PP vol impedir o dificultar els processos de remunicipalització iniciats per diversos Ajuntament durant els últims anys. Si al març l’Abogacia de l’Estat es personava per primera vegada contra un Ajuntament per recuperar la gestió pública de l’Aigua, com ha passat a Valladolid, ara el govern del PP ha inclòs aquesta disposició 27 que vol posar dificultats a la remunicipalització de serveis externalitzats.

La Disposició Addicional 27 de l’esborrany dels PGE recull que les administracions «no podran considerar com a empleats públics (…) els treballadors dels contractistes de concessions d’obres o de serveis públics (…) quan els contractes s’extingeixin pel seu compliment, per resolució, inclòs el rescat, o si s’adopta el segrest o intervenció del servei».

Fins al moment, el més comú en els processos de municipalització és que el personal de les empreses contractistes que venia desenvolupant el servei passi a l’administració en primer lloc com a indefinits no fixes i, després dels corresponents procediments d’ingrés, de manera definitiva.

També inclou aquesta disposició que en els supòsits en què «en compliment d’una sentència o prèvia tramitació d’un procediment que garanteixi els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat», el personal que s’incorpori a societats mercantils públiques es comptabilitzarà com a personal de nou ingrés en el còmput de la taxa de reposició. Com bé
sabem, la taxa de reposició és la limitació que tenim els ajuntaments per contractar personal. Aquesta limitació ve imposada des de fa gairebé deu anys, des de l’inici de la mal anomenada crisi, i marca un nombre concret i exacte de treballadors i treballadores que poden contractar les administracions.

L’entrada en vigor d’aquesta disposició implicaria que gairebé cap procés de municipalització de certa envergadura, amb un volum de treballadors i treballadores considerable, es pogués donar.

És evident que el que fa el Partit Popular és un atac amb una clara intencionalitat política: sabotejar els processos de municipalització ja iniciats, i imposar les privatitzacions en contra dels interessos i drets de tots i totes.

Amb aquesta mesura, s’utilitza la limitació de contractació de personal per impedir que els serveis es municipalitzin o passin a gestió directa. Si no hi ha personal per prestar el servei ni pot contractar-se, no hi ha més remei que tancar el servei o mantenir la gestió indirecta.

El que el govern espanyol disfressa de mesura en matèria de personal és una intromissió inconstitucional en l’autonomia local, furtant als ajuntaments la capacitat de triar la modalitat de gestió dels serveis públics d’entre les diverses de legalment possibles.

Atès que aquesta imposició de la gestió indirecta i la privatització es fa en contra dels drets de la ciutadania en general i les persones usuàries del servei en particular, i en contra dels principis constitucionals de democratització i els rectors de la política social, el quals es veuen més garantits i potenciats amb la gestió directa dels serveis públics.

Atès que la gestió indirecta és més cara i menys eficaç que la gestió directa, com ha reconegut fins i tot el Tribunal de Comptes al seu informe de 2011. I atès que cal no oblidar que la contractació pública en general, la gestió indirecta de serveis i la privatització ha estat l’espai menys democràtic i menys transparent, on s’han desenvolupat la gran majoria o la gairebé totalitat dels grans casos de corrupció i espoli del sector públic perpetrats per una minoria contra la ciutadania de tot el país.

Atès que no hi ha justificació vàlida per aquesta mesura del govern de l’Estat als pressupostos i atès que es tracta d’un acte d’imposició ideològica inconstitucional que vulnera l’autonomia local, els principis de bona administració i les garanties dels serveis públics, i que va en contra dels drets i interessos de la majoria.

Atès que, després de més de deu anys de crisi, els ajuntaments han estat les úniques administracions que han aconseguit reduir significativament el seu deute i que han mantingut els serveis públics amb un enorme sacrifici per les retallades de recursos, essent les administracions que han complert amb les estrictes regles d’estabilitat pressupostària i financera imposades a base d’amenaces sobre retencions de les PIE i intervencions dels mateixos.

Atès que si el mateix govern espanyol fa discursos de suposada recuperació econòmica, és hora que alliberin els recursos als ajuntaments per als serveis públics i permetin la renovació de les plantilles públiques així com la nova contractació com a forma de potenciar els serveis públics amb la creació d’ocupació de qualitat.

Atès que les polítiques d’austeritat, d’ofec fiscal i financer i de control pressupostari posades en marxa en els darrers anys han determinat un creixent augment de l’escletxa social, de la desigualtat i de l’exclusió social. I atès que només a través d’un veritable reforçament de l’exercici dels serveis públics per part, especialment, dels ajuntaments, és possible reduir els elements de desigualtat tan presents al nostre país.

Atès que des dels Ajuntaments no es pot fer cap altra interpretació d’aquesta disposició més que com a un atac amb clara intencionalitat política cap als processos de remunicipalització ja iniciats. No és més que un cavall de Troia que atempta contra l’autonomia dels Ajuntaments.

Atès que els pressupostos encara s’han d’aprovar, i que la disposició 27 encara es podria modificar i/o eliminar.

I és per tots aquests motius, que el grups municipals d’ICV-EUiA-Pirates i CUP-Poble Actiu l’Hospitalet de Llobregat proposa al ple municipal l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat rebutja els reiterats atacs a l’autonomia i sobirania municipal per part del govern del PP i els que li donen suport, i es compromet a fer totes les accions que estiguin al seu abast per a impedir que es produeixin.

SEGON.- L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat exigeix al govern del PP i als partits que donen suport als PGE l’eliminació de la disposició addicional 27, per tal de garantir l’autonomia municipal, i a la resta de partits amb representació al Congrés que votin en contra d’aquesta disposició.

TERCER.- Instar el govern de l’Estat que elimini la taxa de reposició que limita la contractació pública per part de les administracions, i que alliberi els recursos als ajuntaments on es presten els serveis per a la ciutadania tal com li exigeix la Carta Europea d’Autonomia Local.

QUART.- Donar trasllat d’aquests acords als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat, a la Federació de Municipis, a la Associació Catalana de Municipis, a la Federació d’associacions de veïns i veïnes de L’Hospitalet de Llobregat, a Espai de ciutadania.

One Comment

  1. […] 46        U09/2249 MOCIÓ EN DEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCAL DAVANT ELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT DE 2017. […]

Leave A Comment