Moció de suport a la supressió del consell comarcal del barcelonès

Home/Mocions/Moció de suport a la supressió del consell comarcal del barcelonès

Moció de suport a la supressió del consell comarcal del barcelonès

Nº 34 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 25 d’abril de 2017.

Presentada per CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES} amb l’adhesió de CIUTADANS.

APROVADA. Unanimitat.

 

MOCIÓ DE SUPORT A LA SUPRESSIÓ DEL CONSELL COMARCAL DEL BARCELONÈS.

Atès que el Ple del Consell Comarcal del Barcelonès, en sessió ordinària 2017/2 de data 15 de març de 2017 adopta, entre d’altres, el següent acord que deriva d’una moció conjunta presentada per tots els grups comarcals, que transcrit literalment diu:

Moció dels grups comarcals de la Coalició Candidatura de Progrés, de la Coalició Entesa, de la Federació Convergència i Unió, del Partit Popular, de la Coalició Candidatura d’Unitat Popular- Pobles Actiu, de Ciutadans, Partido de la Ciudadanía i de la Coalició Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal en favor de l’inici del procés de traspàs a altres administracions públiques de les funcions i serveis del Consell Comarcal del Barcelonès.

El Consell Comarcal del Barcelonès fou constituït el 9 de març de 1988, a l’empara de la Llei 6/1987, de 4 d’abril, sobre l’organització comarcal de Catalunya.

Durant gairebé 30 anys d’història, el Consell Comarcal ha exercit competències d’ordenació del territori, ha gestionat serveis socials, esportius i de l’àmbit de l’ensenyament, ha assumit competències de joventut, ha creat el Centre Comarcal d’Atenció d’Animals de Companyia, ha realitzat obres de regeneració i millora urbanística, ha promogut i gestionat habitatges amb protecció oficial, estacionaments urbans i dotacions públiques, i ha dut a terme funcions clau per al territori com ho son el desenvolupament de la Ronda Verda i el manteniment integral de les Rondes de Barcelona.

El Parlament de Catalunya va aprovar el 27 de juliol de 2010 la Llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, llei que preveu una simplificació de l’estructura organitzativa metropolitana, una ampliació de la delimitació territorial i l’assumpció de més competències i funcions. En relació a les noves competències encomanades, la nova llei confia a l’Ens metropolità la gestió de les Rondes de Barcelona, dins la qual el servei de manteniment s’està portant a terme mitjançant conveni entre el CCB i I’AMB i els titulars de la via, fent-se possible la direcció metropolitana de la gestió i la prestació finalista del servei per part del Consell Comarcal.

El 3 de setembre de 2013 el Parlament de Catalunya va admetre a tràmit el Projecte de llei de governs locals de Catalunya. Aquesta reforma del món local havia de tenir incidència en tot l’àmbit territorial català, i afectava de forma directa al Consell Comarcal del Barcelonès, ja que es qüestionava la necessitat d’existència d’ens comarcals dins l’àmbit metropolità Respecte del Consell Comarcal del Barcelonès es contemplava la seva integració dins l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que n’assumia tots els serveis, activitats, drets i obligacions que estava duent a terme el Consell. A l’agost de 2015 va acabar la desena legislatura del Parlament de Catalunya sense haver conclòs el tràmit parlamentari d’aprovació de la nova llei de governs locals, i per tant, el projecte de llei va decaure per finiment de legislatura.

És en aquest context de canvis legislatius que promouen noves delimitacions territorials i la reestructuració dels diferents nivells d’administració existents al territori metropolità que el Consell Comarcal del Barcelonès ha intensificat les labors de racionalització, simplificació, sanejament i endreçament administratiu, tècnic i econòmic – financer del grup institucional CCB. Aquest esforç dut a terme en els darrers anys fa factible que avui sigui mes senzill i àgil el traspàs de les funcions, activitats i serveis del CCB.

Per tot l’exposat, els grups comarcals de la Coalició Candidatura de Progrés, de la Coalició Entesa, de la Federació Convergència i Unió, del Partit Popular, de la Coalició Candidatura d’Unitat Popular – Pobles Actiu, de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía i de la Coalició Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal adopten unànimement els següents ACORDS:

1. Seguir col·laborant activament amb la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya, així com en les peticions que provinguin de la Fiscalia. Instar l’inici del procediment per part de la Sindicatura de Comptes d’auditoria de les activitats del Grup del Consell Comarcal del Barcelonès des de l’any 2011 fins a l’actualitat.

2. Elaborar un informe detallat de la investigació i que s’informi del procés el marc de la Junta de Portaveus, tal com es va acordar en aquest mateix Ple Comarcal a petició del grup d’ERC-AM a la qual es van sumar tots els grups comarcals.

3. Elaborar, un cop aprovat el Programa d’Actuació Comarcal i en un termini de trenta dies, la Carta de Serveis del Consell Comarcal, així com una relació de les empreses que depenen d’aquest Consell i la representació en els diversos Consells d’Administració d’altres entitats.

4. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya a iniciar el procediment de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès, així com traspassar les seves competències, les empreses associades i la representació en aquestes i d’altres Consells d’Administració, a les institucions que correspongui, garantint els drets i condicions de treball de les persones funcionaries i del personal laboral.

5. Notificar aquests acords a la presidència de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, als ajuntaments dels municipis de la comarca, a I’Àrea Metropolitana de Barcelona i a la Diputació de Barcelona.
I per que consti, expedeixo aquest certificat a Barcelona, en data 21 de març de 2017, fent expressa excepció d’allò que disposa l’article 206 del Reial Decret 2568/1986 que aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.”

Atès que el Consell Comarcal del Barcelonès inclou el nostre municipi, el qual forma part del seu àmbit territorial comarcal, i realitza serveis al nostre municipi en els termes legalment establerts.

Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar el 27 de juliol de 2010 la Llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, llei que preveu una simplificació de l’estructura organitzativa metropolitana, una ampliació de la delimitació territorial i l’assumpció de més competències i funcions.

Atès que el 3 de setembre de 2013 el Parlament de Catalunya va admetre a tràmit el Projecte de llei de governs locals de Catalunya. Aquesta reforma del món local havia de tenir incidència en tot l’àmbit territorial català, i afectava de forma directa al Consell Comarcal del Barcelonès, ja que es qüestionava la necessitat d’existència d’ens comarcals dins l’àmbit metropolità Respecte del Consell Comarcal del Barcelonès es contemplava la seva integració dins l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que n’assumia tots els serveis, activitats, drets i obligacions que estava duent a terme el Consell.

El grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates-E, amb l’adhesió del grup municipal de Ciutadans, Partido de la Ciudadanía, proposen al Ple els següents acords:

PRIMER.- Donar suport a la moció, aprovada pel Ple del Consell Comarcal del Barcelonès, en sessió ordinària 2017/2 de data 15 de març de 2017, en favor de l’inici del procés de traspàs a altres administracions públiques de les funcions i serveis del Consell Comarcal del Barcelonès.

SEGON.- Col·laborar activament amb el Consell Comarcal de Barcelonès, la resta de municipis que componen aquest consell comarcal, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, en el procés de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès i en el procés de traspàs a altres administracions públiques de les funcions i serveis del Consell Comarcal del Barcelonès

TERCER.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya a iniciar el procediment de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès, així com traspassar les seves competències, les empreses associades i la representació en aquestes i d’altres Consells d’Administració, a les institucions que correspongui, garantint els drets i condicions de treball de les persones funcionaries i del personal laboral.

QUART.- Traslladar aquests acords a la presidència de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, als ajuntaments dels municipis de la comarca, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i a la Diputació de Barcelona.

By |abril 27th, 2017|Mocions|1 Comment

One Comment

  1. […] 34    U09/2218 MOCIÓ DE SUPORT A LA SUPRESSIÓ DEL CONSELL COMARCAL DEL BARCELONÈS. […]

Leave A Comment