Moció de Terrats vius i cobertes i façanes verdes

Home/Mocions/Moció de Terrats vius i cobertes i façanes verdes

Moció de Terrats vius i cobertes i façanes verdes

MOCIÓ PER FOMENTAR L’IMPLANTACIÓ DE TERRATS VIUS I COBERTES I COBERTES I FAÇANES VERDES A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.

Nº 21 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 28 de juny de 2016.

Presentada per CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES-E}

APROVADA PARCIALMENT (PUNT 1). A favor: C’s, ERC, CIU, CUP-PA, PSC (punt 1), PP (punt 1) / En Contra: PSC (punts 2, 3 4 i 5), PP (punts 2, 3 4 i 5),  No ads (tots els punts).

 

 

MOCIÓ PER FOMENTAR L’IMPLANTACIÓ DE TERRATS VIUS I COBERTES I COBERTES I FAÇANES VERDES A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.

Atès que L’Hospitalet de Llobregat s’ha convertit en una ciutat compacta, de les més densament poblades del mon, fet que li resta espais agrícoles i zones de descongestió, de pacificació, de salut i de socialització. Actualment som una ciutat de terrats.

Atès que el paisatge urbà actualment és predominat per materials com l’asfalt i el formigó.Les cobertes i els murs verds són elements crucials per diversificar les tipologies de verd dintre de les ciutats i augmentar la percepció en el context.

Atès la transformació de terrats i mitgeres com a elements de la xarxa verda, significa una oportunitat per a la creació de nous paisatges sonors, d’olors i colors i estendre les possibilitats de nous espais públics de relació i d‘estada.

Donada la importància de la rehabilitació i regeneració del teixit urbà existent, amb prioritat del més degradat, per tal d’assolir una reducció de la petjada ecològica. És necessari prioritzar aquesta regeneració davant de la creació de noves zones d’expansió urbana insostenibles econòmica i ambientalment.

Atès que els terrats són espais que havien estat tradicionalment molt utilitzats. L’ús més quotidià era estendre-hi la roba. Aquesta feina es feia sovint en companyia de nens i nenes que es trobaven amb els veïns i jugaven. Era, per tant, un espai de socialització en el qual hi havia seguretat. Més enllà d’això, els veïns hi passaven estones i hi celebraven festes, especialment revetlles. Són espais segurs a l’aire lliure, on és possible gaudir de vistes sobre la ciutat, hi ha més silenci, es pot prendre el sol, llegir, fer-hi una activitat física, cuidar un hort o trobar-se amb els veïns.

Atès que alguns d’aquests terrats tenen un ús definit (patis d’escoles, jardins d’hotels, terrats comunitaris, etcètera) i molts altres són simplement el lloc on s’acumulen els mals endreços i aparells, com ara antenes o aires condicionats.

Atès que s’entén per terrat viu aquell que s’ha posat en valor i que els veïns fan servir per a activitats diverses; i per coberta verda, un sistema constructiu que té un acabat vegetal sobre gruix de terra o substrat i és concebut especialment per obtenir beneficis ambientals.

Atès que el sistema de coberta verda, la cobertura de vegetació pot ser total o parcial, i no fa referència a terrats amb testos de plantes, sinó a tecnologies de construcció per millorar l’hàbitat o estalviar consum d’energia, és a dir, tecnologies que compleixen una funció ecològica. Les cobertes verdes són un bon exemple de disseny urbà multifuncional demostrat.

Atès que els terrats vius i les cobertes verdes són un actiu important per a la recuperació d’espais en desús a la ciutat, així com una oportunitat per al desenvolupament d’una ciutat de L’Hospitalet de Llobregat més sostenible. Gràcies als avantatges ecològics, econòmics i a la superfície lliure que aporten, proporcionen beneficis al medi ambient i a la ciutadania i contribueixen a millorar l’esperança de vida dels edificis i el seu balanç energètic.

Atès que les façanes verdes són un sistema constructiu ancorat a la façana o mitgera que integra a la seva configuració la vegetació com un component més, incorporant alguns dels elements que podríem identificar en una coberta verda, com són: un material impermeabilitzant, un substrat (amb diferents gruixos), un sistema de reg, i diversitat d‘espècies vegetals amb la diferència que el substrat es troba en sentit vertical. Les repercussions tèrmiques que tenen tant als espais interiors com als espais exteriors són més importants que les de qualsevol paret verda amb enfiladisses.

Atès que la implantació d’aquests sistemes és compatible amb sistemes de generació d’energies renovables fotovoltaiques i ACS i funcionen tant en edificis nous com preexistents.

Atès que aquestes solucions de façana i coberta verdes aporten molts beneficis pels veïns i veïnes usuaris dels edificis de la ciutat com són l’increment de la vida útil dels materials aïllants dels edificis, la millora en l’aïllament acústic i tèrmic, l’estalvi energètic, la generació d’energia elèctrica i ACS renovable i descentralitzada, etc.

Atès que aquestes solucions de façana i coberta verdes aporten molts beneficis pel medi ambient de la ciutat i dels seus veïns i veïnes com són la captació i emmagatzematge d’aigua de pluja (prevenció d’inundacions), reducció dels nivells de contaminació i millora de la qualitat de l’aire, creació de nous hàbitats per la fauna i la flora locals i millora del paisatge urbà i de la qualitat de vida.

Atès que l’implantació d’aquests sistemes afavoreixen la reducció de l’efecte illa de calor de la ciutat. L’escalfament global, l’augment de superfícies impermeables, l’excés de calor dels edificis residencials, la indústria i el trànsit produeixen un augment de la temperatura dins les ciutats. La diferència de temperatura entre la ciutat i el camp o espai periurbà que l’envolta pot arribar als 10 graus C a l’estiu.

Atès que els últims anys s’ha recuperat la consciencia en la necessitat de diversificar els sistemes productius de les ciutats, apropant de nou l’agricultura als nuclis de població. Com exemple d’això la iniciativa “un bloque, un huerto” que pretén garantir la sobirania alimentaria de la població i el consum de proximitat garantint un espai de conreu a cada nova edificació.

Atès que l’implantació d’aquests sistemes afavoreix la potenciació de l’agricultura urbana. Els terrats vius i les cobertes verdes es poden utilitzar com a espais per a la producció d’aliments per l’autoconsum i/o per a la distribució local. L’agricultura urbana permet assolir a la ciutadania la sobirania alimentaria amb la producció d’hortalisses i fruites fresques en espais fins ara infrautilitzats a les ciutats. Això redueix la petjada ecològica, disminueix la pobresa (generant recursos i ocupació), contribueix a la seguretat alimentària i nutricional i redueix la generació de deixalles. Així mateix, permet reduir la distància entre productors i consumidors i, consegüentment, abaixar preus i solucionar problemes de desproveïment.

Atès que existeixen experiències d’èxit i contrastables de la implantació d’aquests models en països com Alemanya i ciutats com Toronto, Chicago, Vancouver, Copenhage a les que es sumen París, Barcelona i Madrid. Ciutats on, en molts dels casos, és obligatori per llei la instal·lació d’aquests tipus de sistemes en els edificis.

Per aquests motius, el Grup Municipal de CanviemLH {ICV-EUiA-PIRATES} proposa l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Realitzar un “Pla de desenvolupament local de terrats vius i cobertes i façanes verdes”. Aquest pla estudiarà la implementació progressiva en edificis públics i privats i tindrà en compte les modificacions necessàries al planejament urbanístic, l’impacte energètic, ambiental i social global a la ciutat i es traduirà en la formulació d’un programa d’actuacions amb les fases d’implementació i costos, la implementació pionera integral d’una solució de terrat viu i coberta i façanes verdes a un edifici municipal i la tramitació de les disposicions legals necessàries per a la seva articulació en el termini màxim de 24 mesos des de l’aprovació de la present moció.

SEGON.- Instar a les administracions competents a estudiar i implantar, en virtut de les conclusions i planificació resultants del pla del primer punt, mesures per incentivar la implantació d’aquests sistemes en edificis nous i antics de L’Hospitalet de Llobregat. 

TERCER.- Estudiar i implantar, en virtut de les conclusions i planificació resultants del pla del primer punt, mesures a nivell municipal per incentivar l’ instal·lació d’aquests sistemes en edificis nous i antics i dotar progressivament els pressupostos municipals posteriors a l’aprovació del “Pla de desenvolupament local de terrats vius i cobertes i façanes verdes” amb una quantia adient per assolir els objectius d’implantació progressiva fixats.

QUART.- Impulsar, durant el període de desenvolupament del pla del primer acord, una campanya informativa de sensibilització social respecte els terrats vius i les cobertes i façanes verdes.

CINQUÈ.- Donar trasllat a les entitats ambientals i de defensa del patrimoni de la ciutat, La Saboga, Centre d’Estudis de L’Hospitalet, Associació Perseu, Depana, a la federació d’associacions de veïns, a les associacions de veïns i veïnes de la ciutat, al parc agrari del Baix Llobregat.

By |junio 29th, 2016|Mocions|1 Comment

One Comment

  1. […] 21 – MOCIÓ PER FOMENTAR LA IMPLANTACIÓ DE TERRATS VIUS I COBERTES I FAÇANES VERDES A L’H… […]

Leave A Comment