Ple Municipal Desembre 2016

Home/Notícies, Ple Municipal/Ple Municipal Desembre 2016

Ple Municipal Desembre 2016

PLE 12/2016 Ordinari del 20 de desembre de 2016

I.PART RESOLUTÒRIA.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

1-ACORD RELATIU AL NOMENAMENT DELS MEMBRES DEL CONSELL EXECUTIU I DE PROGRAMACIÓ DELS SERVEIS DE COMUNICACIÓ MUNICIPALS DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.

2-DONAR COMPTE DE L’INFORME DE L’ALCALDIA PREVIST A L’ART. 104 BIS APARTAT 6 DE LA LLEI 7/1985, DE 2 D’ABRIL, REGULADORA DE LES BASES DE RÈGIM LOCAL RELATIU AL PERSONAL EVENTUAL D’AQUESTA CORPORACIÓ. (4ART. TRIMESTRE 2016).

COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

3-ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA MINUTA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ DENOMINAT “PACTE LOCAL PER L’OCUPACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE L’HOSPITALET 2016-2019”, ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, L’UGT CATALUNYA, L’UGT DE L’HOSPITALET, CCOO DE CATALUNYA I CCOO DE L’HOSPITALET I L’ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL DE L’HOSPITALET I EL BAIX LLOBREGAT (AEBALL).

HISENDA I SERVEIS CENTRALS

4-ACORD RELATIU A LA RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS I A L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2017.

5-ACORD RELATIU A DECLARAR NO SUBJECTES A LA TAXA DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 2017, APROVANT EL CORRESPONENT PROJECTE DE GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS, DE DIFERENTS ACTIVITATS EXERCIDES PER LES 3 SOCIETATS QUE ES DETALLEN A CONTINUACIÓ: RATLLES I COPETS SL; TRANS RUBILLEDA SL; I COMPAÑIA ESPAÑOLA DE AISLAMIENTOS SA.

6-ACORD RELATIU A LA SOL·LICITUD D’EXCEPCIONAR QUE ELS TITULARS DE DOS LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL DIRECTIU NO OSTENTIN LA CONDICIÓ DE FUNCIONARI DE CARRERA.

COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI

BENESTAR I DRETS SOCIALS
REGIDORIA DE GOVERN DE BENESTAR SOCIAL

7-ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA PRÓRROGA DEL CONVENI AMB L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA PER L’ANY 2016, PER LES ACTIVITATS D’INSPECCIÓ, D’ABOCAMENT DE RESIDUS I CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA EN EL NOSTRE MUNICIPI.

8-ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. C.G.P.A. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25 EUROS – EX. 76/16AM.

9-ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. A.F.A.A. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00 EUROS – EX. 48/16AM.

10-ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR D.S. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,- EUROS – EX. 84/16 VR.

11-ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ EL SR. J.L.P.I. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25 EUROS – EX. 67/16VR.

12-ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. C.C.V.S PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00 EUROS – EX. 68/16 VR.

ESPAI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT

13-ACORD RELATIU A DONAR-SE PER ASSABENTAT DEL DOCUMENT D’ANÀLISI I MECANISMES DE CONTROL DELS SERVEIS DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS A L’HOSPITALET ELABORAT PER L’ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT.

II. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. MOCIONS, PARTICIPACIÓ, PRECS I PREGUNTES.

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS

14-DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERIODE DEL 16 DE NOVEMBRE DE 2016 AL 13 DE DESEMBRE DE 2016, QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 9242 AL 10277.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

15-DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A LES SESSIONS NÚMEROS 43 I 44 DEL 22 I 29 DE NOVEMBRE I NÚMEROS 45 I 46 DEL 7 I 13 DE DESEMBRE DE 2016, RESPECTIVAMENT.

MOCIONS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

MOCIONS CONJUNTES

PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES, ERC Amb l’adhesió de CIUTADANS, CiU, CUP-PA

16-MOCIÓ PER INSTAR AL GOVERN DE L’ESTAT ESPANYOL A COMPLIR AMB ELS SEUS COMPROMISOS DE REUBICAR I REASSENTAR LES PERSONES REFUGIADES.

mocio conjunta compliments compromisos refugiats CanviemLH

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA Amb l’adhesió de CIUTADANS

17-MOCIÓ EN DEFENSA DEL SISTEMA D’AUTONOMIA PERSONAL I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA.

18-MOCIÓ D’IMPULS AL SISTEMA DE GARANTIA JUVENIL.

CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES, ERC, CiU, CUP-PA

19-MOCIÓ PER A UNA AUDITORIA EXTERNA DE LA CONTRATA DE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIARIA DE FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.

moció auditoria contrata basures i neteja fomento fcc CanviemLH

ERC, CUP-PA

20-MOCIÓ PER A LA INCORPORACIÓ DE CLÀUSULES SOCIALS EN LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA.

MOCIONS INDIVIDUALS

CIUTADANS

21-MOCIÓ PER A LA SUPRESSIÓ DE LA FIGURA DE LA REGIDORIA ADJUNTA DE LA ORGANITZACIÓ MUNICIPAL.

22-MOCIÓ PER EXECUTAR LA ZONA VERDA QUE ESTABLEIX EL PGM EN L’ÀMBIT DISCONTINU DE LA CANTONADA DELS CARRERS DE SANTA EULÀLIA I SANTIAGO RUSIÑOL, QUE FACILITI L’ACCÈS A LA PLAÇA DE CAMILO JOSÉ CELA DES DEL CARRER SANTA EULÀLIA.

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-PIRATES

23-MOCIÓ PER ATURAR EL LLOGUER ABUSIU.

moció aturar lloguer abusiu dret habitatge digne CanviemLH

24-MOCIÓ PER UNA XARXA D’ESPAIS FAMILIARS PER A LA PETITA INFÀNCIA (0-3).

Moció creació xarxa espais familiars petita infància CanviemLH

PARTIT POPULAR

25-MOCIÓ PER INCREMENTAR LA PRESENCIA POLICIAL AL CARRER DURANT LA CAMPANYA DE NADAL.

26-MOCIÓ SOBRE LA REACTIVACIÓ DEL PROJECTE DE L’EDIFICI DE L’OPERA DE L’HOSPITALET.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

27-MOCIÓ PER REGULAR ELS HABITATGES D’ÚS TURÍSITC (HUT) A L’HOSPITALET.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

28-MOCIÓ PER MILLORAR LA DIFUSIÓ I CONEIXENÇA DELS ACTES DE LA CIUTAT.

29-MOCIÓ PER A LA CREACIÓ DEL CONSELL DE JOVES DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU

30-MOCIÓ PER A LA DECLARACIÓ DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT MUNICIPI DE CULTURA DE PAU.

31-PRECS I PREGUNTES.

4 Comments

  1. […] Nº 23 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 20 de desembre de 2016. […]

  2. […] Nº 16 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 20 de desembre de 2016. […]

  3. […] Nº 19 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 20 de desembre de 2016. […]

  4. […] Nº 24 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 20 de desembre de 2016. […]

Leave A Comment