Ple Municipal Febrer 2017

Home/Notícies, Ple Municipal/Ple Municipal Febrer 2017

Ple Municipal Febrer 2017

PLE 02/2017 Ordinari del 28 de febrer de 2017

I.PART RESOLUTÒRIA.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

1 – DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 554/2017, DE 31 DE GENER, DE NOMENAMENT DE PERSONAL EVENTUAL.(EXP. 2387/2017)

2 – DONAR COMPTE AL PLE DE L’ACORD DEL CONSELL PLENARI DEL CONSORCI DEL PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT DE 3 DE NOVEMBRE DE 2016. (EXP. 483/2016)

COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

3 – ACORD RELATIU A ESMENAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ANOMENAT “PACTE LOCAL PER L’OCUPACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE
L’HOSPITALET 2016-2019”, ENTRE AQUEST AJUNTAMENT, L’UGT CATALUNYA, L’UGT DE L’HOSPITALET, CCOO DE CATALUNYA I CCOO DE L’HOSPITALET I L’ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL DE L’HOSPITALET I EL BAIX LLOBREGAT (AEBALL), APROVAT PER ACORD DEL PLE MUNICIPAL DE 20 DE DESEMBRE DE
2016. (EXP. 6126/2016).

4 – ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PLA GENERAL METROPOLITÀ PER A L’AMPLIACIÓ D’USOS A LES
ZONES AMB QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA INDUSTRIAL SITUADES ENTRE L’AVINGUDA DEL CARRILET, L’AVINGUDA DE LA FABREGADA, LA TRAVESSIA
INDUSTRIAL I EL CARRER ROSALIA DE CASTRO, DISTRICTE CULTURAL DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. (EXP. 3524/2017)

HISENDA I SERVEIS CENTRALS

5 – DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL 29 DE DESEMBRE DE 2016, EN RELACIÓ A LA CONTRACTACIÓ
RESERVADA PER A CENTRES ESPECIALS D’OCUPACIÓ I EMPRESES D’INSERCIÓ, D’ACORD AMB LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL CINQUENA DEL R.D.
LEGISLATIU 3/2011, DE 14 DE NOVEMBRE, PEL QUAL S’APROVA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC I ALTRES
CLÀUSULES DE CARÀCTER SOCIAL, A ESTABLIR EN ELS CONTRACTES D’AQUEST AJUNTAMENT. (EXP. 16560/2016)

6 – ACORD RELATIU A DECLARAR NO SUBJECTES A LA TAXA DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 2017, APROVANT EL CORRESPONENT PROJECTE DE
GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS, DE DIFERENTS ACTIVITATS EXERCIDES PER: ISOLANA SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, SL; LA INSTALADORA DE SISTEMAS Y AISLAMIENTOS, SL; I URBS IUDEX ET CAUSIDICUS, SA (URBICSA). (EXP. 2602/2017)

7 – ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’EXERCICI 2017.

8 – ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 9 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2017, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 33/2017 EN LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI.

9 – DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ 624/2017, DE 3 DE FEBRER, DE LA INTERVENCIÓ GENERAL, RELATIVA A L’APROVACIÓ DEL PLA D’AUDITORIES I
ACTUACIÓ DE CONTROL FINANCER PER A L’ANY 2017, REFERIT ALS ESTATS I COMPTES ANUALS A 31 DE DESEMBRE DE 2016. (EXP.3329/2017)

10 – DONAR-SE PER ASSABENTAT DE L’EXECUCIÓ DEL PLA D’AUDITORIES I D’ACTUACIONS DE CONTROL FINANCER DUT A TERME PER LA INTERVENCIÓ
GENERAL D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ DURANT L’ANY 2016, REFERIT A L’EXERCICI 2015. (EXP.3434/2017)

11 – DONAR-SE PER ASSABENTAT DELS INFORMES DE TRESORERIA I D’INTERVENCIÓ, D’ACORD AMB L’ART. 5 DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL,
QUE MODIFICA LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, I L’ARTICLE 10 DE LA LLEI 25/2013, DE 27 DE DESEMBRE, SOBRE ELS TERMINIS DE PAGAMENT ALS PROVEÏDORS I LA GESTIÓ DE LES FACTURES, REFERITS AL 31.12.2016 (4RT TRIMESTRE 2016). (EXP. 4276/2017)

 

COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI

BENESTAR I DRETS SOCIALS
REGIDORIA DE GOVERN DE BENESTAR SOCIAL

12 – ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET I EL CONSELL
COMARCAL DEL BARCELONÈS, PER A L’ASSIGNACIÓ D’AJUTS COMPLEMENTARIS ALS AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR, PER ALS ALUMNES DE LES ESCOLES DEL MUNICIPI, CURS 2015-2016, PER LA QUANTITAT DE 1.662.897,53 €. (EXP. 9133/2016)

13 – ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA MINUTA D’ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET I EL CONSELL COMARCAL DEL BARCELONÈS, PER A L’ASSIGNACIÓ D’AJUTS COMPLEMENTARIS ALS AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR, PER ALS
ALUMNES DE LES ESCOLES DEL MUNICIPI, CURS 2016-2017, PER AMPLIAR L’APORTACIÓ ECONOMICA EN LA QUANTITAT DE 400.000 €. (EXP. 3779/2017)

14 – ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. M.R.F. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00 EUROS – EX. 22/16 PA. (EXP.6619/2016)

15 – ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. M.S.V. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00 EUROS – EX. 50/16 PA. (EXP.6592/2016)

16- ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. W.R.CH.P. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25 EUROS – EX. 21/16 PA. (EXP.6624/2016)

17 – ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. A.G.R. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00 EUROS – EX. 17/16 PA. (EXP.6617/2016)

18 – ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. R.J.CH.M. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00 EUROS – EX. 128/16 SA. (EXP.7780/2016)

19 – ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. A.G.R. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00 EUROS – EX. 115/16 VR. (EXP. 7674/2016)

20 – ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. V.C.B. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00 EUROS – EX. 114/16 PA. (EXP.4255/2016)

21 – ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. F.M.M. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMEN PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00 EUROS – EX. 105 /16 PA. (EXP. 4203/2016)

22 – ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. A.G.R. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00 EUROS – EX. 96/16 PA. (EXP. 3434/2016)

23 – ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. M.R.G.P. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00 EUROS – EX. 80/16 PA. (EXP. 2497/2016)

24 – ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. V.C.B. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00 EUROS – EX.209/16 PA. (EXP. 12906/2016)

25 – ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. R.CH.M. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00 EUROS – EX- 200/16 VR. (EXP. 12418/2016)

26 – ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. M.A.B.L. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25 EUROS – EX. 155/16 VR. (EXP. 11254/2016)

27 – ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. R.J.CH.M. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00 EUROS – EX. 101/16 PA. (EXP. 4209/2016)

28 – ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. A.M.V. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER IMPORT DE 300 EUROS. EX. 153/16 VR. (EXP. 11039/2016)

29 – ACORD RELATIU A LA ESTIMACIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ DEL SR. A.F.A. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25 EUROS – EX. 48/16 SA. (EXP. 6455/2016)

30 – ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. K.M.R. INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00 EUROS – EX. 145/16 VR. (EXP. 8467/2016)

31 – ACORD RELATIU A L’ESTIMACIÓ D’UNES AL·LEGACIONS PRESENTADES PEL SR. R.C.V.A EN RELACIÓ AL PROCEDIMENT SANCIONADOR INCOAT
MITJANÇANT RESOLUCIÓ 7985/2016. EX. 143/16 VR. (EXP. 8443/2016)

BENESTAR I DRETS SOCIALS

32 – DONAR COMPTE AL PLE DE L’APROVACIÓ PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 29 DE DESEMBRE DE 2016, DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2016-2019. (EXP. 16322/2016)

REGIDORIA DE GOVERN D’EDUCACIÓ

33 – DONAR COMPTE AL PLE DEL PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA D’EDUCACIÓ, ENTRE EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA I AQUEST AJUNTAMENT, APROVAT PER ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 7 DE FEBRER DE 2017. (EXP. 1277/2017)

II. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. MOCIONS, PARTICIPACIÓ, PRECS I PREGUNTES.

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS

34 – DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERIODE DEL 18 DE GENER
A 21 DE FEBRER DE 2017, QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 207 AL 1315.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

35 – DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A LES SESSIONS NÚMEROS 2, 3, 4, 5 I 6 DEL 24 I 31 DE GENER I DEL 7, 14 I 21 DE FEBRER DE 2017, RESPECTIVAMENT.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

36 – INICIATIVA CIUDADANA POPULAR DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE L’HOSPITALET, PER LA GARANTIA I PROTECCIÓ DELS DRETS HUMANS.

MOCIONS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

MOCIONS CONJUNTES
PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES, ERC, CiU, CUP-PA Amb l’adhesió de CIUTADANS

37 -MOCIÓ PER GARANTIR LA NO DISCRIMINACIÓ AL COL·LECTIU MIGRANT.

canviemlh moció no discriminació col·lectiu Migrants Mujeres palante plelh

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA Amb l’adhesió de CIUTADANS

38 – MOCIÓ PER A LA DEROGACIÓ DE LA LLEI DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL.

MOCIONS INDIVIDUALS
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA

39 – MOCIÓ PER LA CREACIÓ D’UN MARC LEGISLATIU, NORMATIU I REGULADOR ESTATAL SOBRE EL CANVI CLIMÀTIC I LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA.

CIUTADANS

40 – MOCIÓ PER A L’ELABORACIÓ DEL PLA LOCAL D’HABITATGE DE L’HOSPITALET.

41 – MOCIÓ PER LA RACIONALITZACIÓ DE LA DEFENSA DELS INTERESSOS DELS MUNICIPIS DE CATALUNYA A L’ÀMBIT ASSOCIATIU.

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-PIRATES

42 – MOCIÓ A FAVOR DE LA IGUALTAT DE DRETS I NO DISCRIMACIÓ DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT SENSORIAL.

canviemlh moció igualtat Drets Discapacitats sensorials plelh

43 – MOCIÓ AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA TREBALLADORA.

canviemlh moció pel dia internacional de les dones treballadores

44 – MOCIÓ PER L’OBLIGAT COMPLIMENT DELS ACORDS DE LES MOCIONS PRESENTADES I APROVADES PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET
DE LLOBREGAT.

canviemlh moció Compliment Acords de Ple plelh

PARTIT POPULAR

45 – MOCIÓ PERQUÈ ES PRENGUIN LES MESURES OPORTUNES PER NETEJAR ELS GRAFITIS DE LA CIUTAT.

46 – MOCIÓ PER REFORÇAR LA XARXA D’ATENCIÓ A LES PERSONES SENSE LLAR I FACILITAR-LOS L’ACCÉS A L’HABITATGE.

47 – MOCIÓ PER MILLORAR LES INSTAL·LACIONS DEL CLUB PENTANCA L’HOSPITALET CENTRE.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

48 – MOCIÓ EN RELACIÓ AMB EL MERCAT DE L’ELECTRICITAT I LES TARIFES ELÈCTRIQUES.

49 – MOCIÓ PER LA CREACIÓ DEL CARNET JOVE LOCAL.

50 – MOCIÓ AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES.

El ple es suspen a les 12 de la nit. Queden pendents mocions de CIU i CUP-PA.
CONVERGÈNCIA I UNIÓ

51 – MOCIÓ SOBRE L’ASSETJAMENT ESCOLAR PER RAONS D’ORIENTACIÓ I/O IDENTITAT SEXUAL.

52 – MOCIÓ PER GARANTIR LA SEGURETAT DELS CARRILS BICI.

53 – MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU

54 – MOCIÓ DE SUPORT AL SECTOR DE L’ESTIBA.

55 – PRECS I PREGUNTES.

4 Comments

  1. […] Nº 37 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 28 de febrer de 2017. […]

  2. […] Nº 42 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 28 de febrer de 2017. […]

  3. […] Nº 42 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 28 de febrer de 2017. […]

  4. […] Nº 44 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 28 de febrer de 2017. […]

Leave A Comment