Ple Municipal Gener 2017

Home/Notícies, Ple Municipal/Ple Municipal Gener 2017

Ple Municipal Gener 2017

PLE 01/2017 Ordinari del 24 de gener de 2017

I.PART RESOLUTÒRIA.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

1.-DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 10367/2016, DE 15 DE DESEMBRE, DE CESSAMENT DE PERSONAL EVENTUAL.

2.-DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 10368/2016, DE 15 DE DESEMBRE, DE NOMENAMENT DE PERSONAL EVENTUAL.

3.-DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 10752/2016, DE 27 DESEMBRE, DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA DIVISIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET VIGENT SEGONS EL DECRET 6374/2016, DE 26 DE JULIOL.

4.-ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’ACTA DE DELIMITACIÓ DE TERME MUNICIPAL L’HOSPITALET DE LLOBREGAT-EL PRAT DE LLOBREGAT, SIGNADA EN DESACORD EL 24 DE NOVEMBRE DE 2016.

COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

5.-ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ A L’ÀMBIT DISCONTINU DE LA CANTONADA DELS CARRERS DE SANTA EULÀLIA I DE SANTIAGO RUSIÑOL I DE LA PLAÇA DE FRANCESC MACIÀ AL BARRI DE SANTA EULÀLIA, DISTRICTE III DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.

HISENDA I SERVEIS CENTRALS

6.-ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LA TAXA REGULADORA PER PRESTACIÓ DE SERVEI EN ELS MERCATS MUNICIPALS I PER L’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC PER L’EXERCICI DEL COMERÇ.

7.-DONAR COMPTE AL PLE DE LA RESOLUCIÓ 010186/2016, DE 13 DE DESEMBRE, DE DECLARACIO DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI 2017 I DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI D’AQUEST AJUNTAMENT.

COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI

BENESTAR I DRETS SOCIALS
REGIDORIA DE GOVERN DE BENESTAR SOCIAL

8.-ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. B.A.V.V PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00 EUROS – EX. 16/16 PA.

9.-ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. J.A.T.P. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00 EUROS – EX. 19/16 PA.

10.-ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. M.J.G.A. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00 EUROS – EX. 26/16 PA.

11.-ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. M.J.L.P. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00 EUROS – EX. 73/16 PA.

12.-ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. O.T. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25 EUROS – EX. 87/16 PA.

13.-ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. R.S. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25 EUROS – EX. 65/16 PA.

14.-ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. D.A.B.C. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25 EUROS – EX. 43/16 PA.

15.-ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. E.L.G. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,50 EUROS – EX. 81/16PA

16.-ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. G.B.V. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25 EUROS – EX. 112/16PA

II.CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. MOCIONS, PARTICIPACIÓ, PRECS I PREGUNTES.

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS

17.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERIODE DEL 14 AL 30 DE DESEMBRE DE 2016 I DEL 2 AL 17 DE GENER DE 2017, QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 10278 AL 10944 I DE L’1 AL 206.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

18.-DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A LES SESSIONS NÚMEROS 47, 48 I 49 DEL 20, 27 I 29 DE DESEMBRE DE 2016, RESPECTIVAMENT, I LA NÚMERO 1 DEL 10 DE GENER DE 2017.

MOCIONS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

MOCIONS CONJUNTES
PCS-CP, ICV-EUIA-PIRATES, ERC, CiU, CUP-PA

19.-MOCIÓ PER A L’ADHESIÓ AL MANIFEST “CASA NOSTRA, CASA VOSTRA”.

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA Amb l’adhesió de CIUTADANS

20.-MOCIÓ SOL·LICITANT L’INICI URGENT DELS PROCESSOS DE CONCERTACIÓ TERRITORIAL AMB ELS MUNICIPIS EN MATÈRIA D’OCUPACIÓ.

ICV-EUIA-PIRATES, CUP-PA

21.-MOCIÓ PER LA GESTIÓ 100% PÚBLICA I DIRECTA DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA.

Gestió Pública de l'Aigua CanviemLH

MOCIONS INDIVIDUALS
 CIUTADANS

22.-MOCIÓ PER FER EFECTIVA LA TRANSPARÈNCIA DE LA COMPTABILITAT DELS GRUPS MUNICIPALS EN RELACIÓ A LES ASSIGNACIONS PÚBLIQUES.

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA  I ALTERNATIVA-PIRATES

23.-MOCIÓ PER A LA DEFENSA DELS INTERESSOS DE LES PERSONES AFECTADES PER LES CLÀUSULES SÒL, IRPH, DESPESES EN LA FORMALITZACIÓ DE LES HIPOTEQUES I PEL SEU ACOMPANYAMENT I ASSESSORAMENT EN EL PROCÉS DE RECLAMACIÓ.

Moció Clàusules Sòl CanviemLH

24.-MOCIÓ EN DEFENSA DE LA QUALITAT DE L’AIRE.

Moció Qualitat Aire APROVADA

25.-MOCIÓ PRO-REFERÈNDUM ESTATAL DE LES PENSIONS.

Moció Pensions APROVADA

PARTIT POPULAR

26.-MOCIÓ PER COMMEMORAR “EL DÍA INTERNACIONAL ESCOLAR DE LA NO VIOLENCIA Y LA PAZ”.

27.-MOCIÓ PER INSTAR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA A INCLOURE LES SEVES DELEGACIONS DINS DE LES D’ESPANYA.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

28.-MOCIÓ A FAVOR DEL DRET A VOT ALS 16 ANYS.

29.-MOCIÓ PERQUÈ L’AGÈNCIA EUROPEA DEL MEDICAMENT S’UBIQUI A L’HOSPITALET.

30.-MOCIÓ EN DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS I PER LA DEROGACIÓ DE LA REFORMA LABORAL.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

31.-MOCIÓ PER MILLORAR LA DIFUSIÓ I CONEIXENÇA DELS ACTES DE LA CIUTAT.

32.-MOCIÓ PER CONSERVAR L’ARBRAT DE LA CIUTAT.

33.-MOCIÓ PER DONAR SUPORT A QUE BARCELONA ACULLI LA SEU DE L’AGÈNCIA EUROPEA DEL MEDICAMENT.

34.-PRECS I PREGUNTES.

5 Comments

  1. […] Nº 19 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 24 de gener de 2017. […]

  2. […] Nº 21 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 24 de gener de 2017. […]

  3. […] Nº 24 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 24 de gener de 2017. […]

  4. […] Nº 23 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 24 de gener de 2017. […]

  5. […] Nº 25 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 24 de gener de 2017. […]

Leave A Comment