PRIORITATS PROGRAMÀTIQUES

 

 

Eix Ecologia, Enonomia Verda i Urbanisme

 

1.- Salvem Cal Trabal. Recuperació ecològica i paisatgística de la zona de Cal Trabal i les seves masies i millora de l’accés al riu. Baixada de la densitat i volums constructius proposats pel consorci de la Gran Via a la zona sud de Cal Trabal i incorporació al projecte de compensacions ambientals. Foment de la  participació ciutadana i associativa a la proposta final del projecte de reforma de la Gran Via-Cal Trabal.

 

 

2.- Moratòria Urbanística. Limitarem la construcció de nous habitatges a la ciutat als casos de demanda real d’habitatge causat per un creixement de la població i/o per necessitats derivades de la regeneració del teixit degradat de la ciutat, sempre que no es pugui cobrir la necessitat amb la reconversió dels habitatges buits preexistents. Replantejament de l’agencia de desenvolupament urbà (A.D.U.) i de la participació de l’Ajuntament al Consorci de la Gran Via de L’Hospitalet.

 

 

3.- Una ciutat sostenible, animalista i ecològica. Compromís per la qualitat ambiental, la mobilitat sostenible, protecció  de la biodiversitat i amb l’ús d’energia 100% renovable. Creació d’un refugi municipal per animals.

 

 

4.- Reindustrialització sostenible. Impulsar plans de millora dels polígons industrials, amb una visió  integradora en l’entorn urbà, incorporant els valors de l’eco innovació i  la sostenibilitat per millorar els accessos, la mobilitat interna i la  gestió de residus, serveis tecnològics, servei a les empreses i als  treballadors/es, amb l’objectiu de dinamitzar el teixit empresarial i  ser atractiu per ubicar empreses de valor afegit i crear ocupació de  qualitat.

 

 

5.- Reactivació del comerç de proximitat. Pla  de protecció del comerç urbà davant de la nova normativa dels  arrendaments urbans. Estratègia de reactivació de carrers i zones  comercials en crisi, amb mesures específiques per reobrir locals, en  especial amb el foment d’activitats socials i culturals. Establir  mesures econòmiques i fiscals per recuperar l’activitat comercial dels  locals buits situats en eixos comercials. Estimular una major presència  de productes de proximitat, locals, ecològics i de comerç just en  l’oferta comercial.

 

 

6.- Incentivar el transport públic. Reducció de tarifes i revisió dels abonaments i dels descomptes, en   aquelles àrees a on el transport públic sigui un mitja alternatiu clar  a  vies sobrecarregades. Reorganitzar   les línies de transport públic facilitant la connexió entre barris i  amb  municipis propers millorant la freqüència de les línies més  utilitzades  i esdevenint una opció de transport eficaç i operativa. Aplicar una fiscalitat ecològica envers els vehicles més contaminants.

 

 

7.- Gestió pública de l’aigua. Promourem la remunicipalització dels serveis públics d’abastament  d’aigua, de clavegueram i de depuració (part del cicle de l’aigua que és  de competència municipal).

 

Eix Rescat Social i Treball

 

 

8.- Aturem els desnonaments.  Incrementarem el suport jurídic, la intermediació hipotecària i els  recursos alternatius per les famílies. Ampliarem els recursos municipals  adreçats al suport i orientació jurídica de les famílies que pateixen  processos de desnonaments de primer habitatge i incrementarem la intermediació municipal en  els processos d’execució hipotecària

 

 

9.- Renta Garantida de Ciutadania.  Garantia d’ingressos mínims per prevenir situacions de pobresa. Exigim  el reconeixement del dret a accedir a una renda garantida de ciutadania  (art. 24.3 EAC). Cal la superació de la Renda Mínima d’Inserció (RMI)  per una veritable Renda Garantida de Ciutadania, on els serveis  municipals tinguin una capacitat d’implicació i de gestió molt  rellevant.

 

 

10.- Treball dignePla d’emergència contra l’atur. Aprovarem  partides pressupostàries pròpies per finançar polítiques actives  de  treball, formació i per garantir el manteniment dels serveis. Establirem  ajudes amb microcrèdits per a la nova ocupació. No col·laborarem amb  les ETT, ni empreses de serveis integrals, ni agències de col·locació  amb ànim de lucre en les contractacions municipals.  Pla de xoc contra l’atur juvenil. Polítiques actives d’inserció i  itineraris de suport integral a persones i col·lectius amb dificultats. Creació d’un sistema d’orientació laboral municipal. Programes mixtos de formació i ocupació d’acord amb  el teixit empresarial.

 

 

11.- Autonomia alimentària.  Garantirem el dret a l’alimentació bàsica de totes les persones, una  dret que cal incloure dins la cartera de serveis socials i que cal  desenvolupar des de serveis i prestacions municipals públiques i de  qualitat.

 

12.- Garantia de subministraments bàsics. Promourem Plans contra la pobresa energètica que estableixi mínims de  consum energètic garantits per les persones i famílies alhora que  fomentem i potenciem la rehabilitació d’habitatges.

 

13.-_Cap infant en la pobresa. Crearem plans i programes municipals per donar resposta urgent a totes  les situacions de pobresa infantil. En aquest marc, caldrà enfortir els  serveis municipals d’infància i les prestacions socials a les famílies  amb infants, així com recuperar i ampliar les prestacions  autonòmiques. Ampliar el programa de beques menjador.

 

 

14.- Reforma de l’IBI. Reclamem  una reforma en profunditat d’aquest tribut de manera que se’n pugui  modular el seu impacte sobre les famílies, en funció de les seves  capacitats reals. Així mateix cal establir les mesures necessàries per  mantenir actualitzades les valoracions cadastrals amb l’objecte de  garantir la capacitat recaptatòria i evitar els problemes d’equitat  entre els contribuents de municipis valorats en exercicis diferents

 

 

15.- Serveis Socials contra la pobresa. Desenvolupament del Pla d’Inclusió per assolir l’objectiu de Pobresa 0  a  l’Hospitalet. Enfortir els serveis socials municipals, des d’una  visió  transversal, amb la inclusió social com a prioritat.

 

 

 

 

Eix Serveis a les Persones i Igualtat

 

 

16.- Sanitat pública i de qualitat. Compromís i defensa del sistema públic de salut, amb equitat en l’accés i de qualitat. Ens oposem a les retallades, al tancament i reducció d’horaris dels CAPs i de l’Hospital de Bellvitge, a les privatitzacions de serveis, de les immorals llistes d’espera i de les condicions laborals i salarials indignes. Els nostres ajuntaments estaran al costat i seran punta de llança en les reclamacions i demandes d’usuaris i plataformes davant de les administracions autonòmiques, estatals i europees.

 

 

17.- Educació de qualitat. Extensió del Pla Educatiu Entorn a tota la ciutat com a principal  projecte de  cohesió social, igualtat d’oportunitats i èxit educatiu  (tallers d’estudi, millora de la convivència, lluita contra  l’absentisme, activitats extraescolars, suport als pares i mares…)  Escoles obertes al barri i barris implicats amb l’Educació.  Replantejament i re negociació del conveni subscrit amb el Departament  d´Ensenyament pel qual es considera urgent i prioritària la rehabilitació  integral de centres educatius així com la construcció dels que es troben en barracots provisionals.

 

 

18.- Impuls a la Cultura Popular. Fomentar l’expressió cultural de tota mena

als espais públics, places i parcs, dinamitzant-los i fomentant la convivència i l’ús democràtic dels nostres parcs i places. Acostar la cultura a la societat, a les escoles, als joves, als adults, als avis, amb una programació atenent a les necessitats de cada sector.

 

 

19.- Antifeixisme, Antiracisme, Plena Ciutadania.  Aïllar als grups d’ultradreta dins els institucions impedint que cap de  le seves mocions, sigui quin sigui el seu contingut, pugui ser aprovat.  Fer el possible, dins els límits legals, per limitar el seu espai dins  els mitjans de comunicació públics o altres àmbits institucionals.  Impulsar campanyes de sensibilització contra els rumors i estereotips, que son el caldo de cultiu pels discursos de l’odi. Garantir la plena participació en igualtat de drets i deures de els persones migrades a la ciutat.

 

 

20.- Policies de proximitat i mediadors a peu de carrer. Consolidar el programa de mediació comunitària, elaborar un pla local  de seguretat amb un procés de participació ciutadana, que haurà de  potenciar el model de policia de proximitat i el servei de mediació

 

 

21.- Pau, drets humans i cooperació.  Destinar el 1% dels impostos directes a la cooperació, la  sensibilització i els processos de pau al món. Assolir els objectius de  cooperació local seran els que marquen els “Objectius del Mil·lenni de les  Nacions Unides”. Prioritzarem els projectes de sensibilització local i  els que fomentin la sobirania alimentària, la justícia social, la  perspectiva de gènere i els processos de pau i drets humans.

 

 

Eix Democràcia, Transparència i Participació

 

 

22.- Participació Democràtica Real. Implementar un mecanisme de consultes ciutadanes que permeti gestionar els recursos públics d’acord  amb les demandes reals dels ciutadans. Desenvolupar els nous consells de districte des d’una perspectiva de participació activa i real, amb capacitat per fer pressupostos participatius.

 

 

23- Auditoria del Deute. Realitzar una auditoria del deute dels ajuntaments i la resta d’ens  locals i supramunicipals. Rebutjar el deute generat per actuacions  injustes contra els ajuntaments des d’altres administracions hagin estat  imposades o amb connivència política entre els governants

 

 

24.- Garantir l’accés universal a les telecomunicacions. Combatre la fractura digital i garantir l’accés de totes les persones a les telecomunicacions. Fomentar el desplegament de les xarxes de wifi municipal en els equipaments i amb punts d’accés situats a la via pública, amb l’acord i el suport de les xarxes de wifi lliure. Lluitar contra el frau, els costos abusius, l’opacitat de les facturacions i l’engany.

 

 

25.- Democratitzar, replantejar i reimpulsar els mitjans de comunicació locals. Donar accés participatiu als ciutadans i als moviments socials als mitjans de comunicació local. Ampliar l’oferta i continguts en els mitjans d’acord els treballadors.