DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA.

Declaració insititucional presentada al ple municipal ordinari del 24 de novembre de 2015.

El dia 25 de novembre és el dia internacional contra la violència de gènere.

Tots el Grups Municipals amb representació al Ple de l’Ajuntament proposen l’adopció dels següent acord:

PRIMER.- Adherir-se al manifest del 25 de novembre, elaborat per les quatre diputacions territorials, l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i la Generalitat de Catalunya que literalment diu:

“MANIFEST INSTITUCIONAL: DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES 25 de novembre de 2015

Avui 25 de novembre, les administracions públiques i la societat civil tornem a trobar-nos per manifestar, una vegada més, el rebuig a la violència masclista i denunciar-ne les causes que l’originen amb la ferma voluntat de no detenir-nos fins eradicar-la.

En el compromís d’eradicar la violència masclista totes les institucions públiques, molt especialment els Ajuntaments Catalans, de la mà de les entitats de dones i del moviment feminista, ens hem unit per dotar Catalunya d’un marc legal, per construir una xarxa de recursos d’atenció i recuperació per a les dones i per als seus fills i filles i per dissenyar protocols d’actuació que compten amb la participació de persones professionals d’àmbits diversos. Per la seva banda, la societat catalana augmenta dia a dia la seva sensibilitat i implicació davant les diferents manifestacions de la violència masclista.

Això no obstant, la violència contra les dones és una realitat persistent i cruenta tal i com demostren les xifres de dones assassinades i les denúncies per violència masclista i, en concret, per agressió sexual. L’amenaça de ser violentades és permanent i s’accentua entre les dones més joves, fet que posa de manifest la necessitat d’abordar àmpliament les causes i les conseqüències, els perquès i les complicitats a nivell individual i social.

En aquest sentit, és del tot imprescindible denunciar la complicitat social i cultural dels missatges que fomenten el sexisme, de les imatges que tracten el cos de les dones com a objectes sexuals, de les narratives que emmascaren les agressions sexuals contra les dones i les fan responsables de l’agressió viscuda, de les actituds que promouen estereotips de gènere i rols patriarcals i de la banalització del masclisme.

Les institucions i les organitzacions de la societat civil hem de ser un reflex fidel de l’alternativa que representem i del compromís que defensem per l’eradicació de la violència masclista. La nostra responsabilitat individual i col·lectiva passa per acceptar que no hi ha canvi social que no comenci per nosaltres mateixos i per entendre que la violència contra les dones és conseqüència d’un sistema social que porta inscrit en el seu ADN el masclisme com a ordre simbòlic per significar i interpretar la realitat.

Tal i com recull la llei catalana, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, el masclisme és el concepte que defineix les conductes de domini, control i abús de poder dels homes sobre les dones i que ha imposat un model de masculinitat que encara és valorat per una part de la societat com a superior. La violència masclista és l’expressió més greu i devastadora d’aquesta cultura que destrueix vides i impedeix els desenvolupament dels drets, la igualtat d’oportunitats i les llibertats de les dones.

Conseqüentment, la violència masclista només es pot eradicar si desautoritzem l’estructura ideològica patriarcal que legitima la desigualtat i la subordinació de les dones i organitza la vida a partir d’un principi de jerarquia que situa les dones com a ciutadanes de segona categoria.

Per tant, és prioritari situar la prevenció d’aquesta violència com una política estratègica, més encara en aquest context de construcció de noves estructures i d’ideació d’un nou horitzó de possibilitats. Catalunya necessita un Pla de Prevenció a nivell nacional que reconegui la urgència d’establir pràctiques de deconstrucció del paradigma patriarcal i dels discursos masclistes. És per això que les institucions públiques, conjuntament amb la societat civil, hem de trobar les eines per desplegar la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes, aprovada al passat mes de juliol, perquè és amb el treball de construir una societat democràtica moderna que eradiqui el sistema patriarcal i androcèntric que aconseguirem fer front a la violència masclista.

Aquest és el compromís que avui volem manifestar públicament les institucions catalanes, amb la voluntat de sumar esforços i crear sinergies de treball cooperatiu que ens permetin construir conjuntament dinàmiques innovadores per eradicar definitivament la violència masclista que representa una greu vulneració dels drets humans i atempta contra la igualtat efectiva entre dones i homes.

Barcelona, novembre de 2015”

SEGON.- Proposar al Consell de Redacció dels Mitjans de Comunicació  Públics de l’Hospitalet  la possibilitat de dedicar un espai permanent per sensibilitzar sobre la necessitat d’una igualtat efectiva entre dones i homes, combatre els estereotips en els que se sustenta el patriarcat i lluitar contra tots els diferents tipus d’expressió de la violència masclista.

TERCER.- Definir un programa educatiu adreçat a les escoles i els instituts per conscienciar els i les joves en la necessitat del respecte mutu i fomentar els valors socials alternatius al model del patriarcat.

QUART.- Sostenir tots els dies de l’any, els recursos personals, materials i polítics per a la igualtat i per a la prevenció i l’atenció jurídica, social i psicològica a les víctimes de violència masclista, en compliment de l’art. 19 de la Llei Orgànica 1/2004, i establir un sistema estable de finançament estatal, autonòmic i local a llarg termini.

CINQUÈ.- Reafirmar un compromís estable i perseverant com a  administració pública, un compromís que ha d’impulsar la necessària transformació dels valors socials i implementar les mesures i dotació de recursos que permetin combatre la xacra de la violència masclista a través de polítiques actives de lluita contra el masclisme.

SISÈ.- Reforçar les polítiques d’atenció a les víctimes de violència masclista integrada dins del CAID.

SETÈ.- Crear un grup de treball de dones dins el Consell de Ciutat com a punt de trobada i coordinació dels diferents agents implicats en la lluita contra la violència masclista i la promoció de les polítiques d’igualtat home-dona.

VUITÈ.- Reforçar i ampliar les campanyes municipals de conscienciació i prevenció contra la violència masclista a través del CAID.