Nº 17 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 27 de novembre de 2018.

Presentada conjuntament per CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES} i PSC-CP

APROVADA. 

MOCIÓ PER INSTAR EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT A ATURAR ELS TREBALLS D’ELABORACIÓ I APROVACIÓ DEL DECRET DE MENJADORS.

Atès que volem un debat serè i sincer amb la comunitat educativa sobre un nou marc regulatiu integral de l’espai del migdia als centres educatius de titularitat pública.

Atès que l’espai del migdia als centres educatius representa un terç de la jornada diària. Un temps prou ampli i amb grans potencialitats pedagògiques que l’àmbit educatiu encara no ha abordat integralment. Actualment la qualitat educativa de l’espai del migdia depèn de les dinàmiques i iniciativa de cada centre. En alguns s’intenta integrar aquest espai en el projecte educatiu, malgrat que no hi hagi presència física de l’equip de mestres, s’acorden unes línies educatives d’actuació amb l’AMPA/AFA i el monitoratge contractat. En altres centres, la diferència entre l’espai lectiu i el del migdia és més evident.

Atès que fins el dia d’avui el Departament d’Ensenyament encara no ha encarat aquesta manca d’atenció pedagògica al, desafortunadament anomenat, servei de menjador.

Atès que és un terç de la jornada educativa que precisa urgentment ser tractat com a temps educatiu, sota la tutela del Consell Escolar del centre. Un espai de migdia organitzat sota el principi d’equitat que afavoreixi que tots els infants en puguin gaudir, sense excepció. Una aposta clara per facilitar el dret a l’educació pública sense copagaments, on l’alimentació a càrrec de l’administració sigui veritablement de qualitat i garantint l’atenció educativa.

Atès que es tracta d’un temps de migdia on es podrien treballar tres aspectes prou transcendents: l’alimentació , els valors humans i la democràcia.

L’alimentació saludable lligada a factors de sostenibilitat que impliqui utilitzar productes de proximitat i de temporada, que a l’hora doni feina als productors i a les productores properes al centre educatiu i que clarament demostrin tècniques vinculades a l’ecologia. Una alimentació saludable basada en una dieta mediterrània que reforci l’educació d’hàbits de salut que ajudin a prevenir i reduir la incidència de malalties com l’obesitat, la diabetis o les afectacions cardiovasculars, etc.

Els valors humans lligats a un treball pedagògic que promogui la inclusió de qualsevol alumna i alumne, inclosos aquells amb necessitats educatives especials que puguin precisar personal de suport educatiu, a la diversitat i interculturalitat alimentària i social, a la tolerància i el respecte vers els altres i, en definitiva, tots aquells valors que facilitin la construcció d’una societat millor.

I la democràcia, començant pel funcionament democràtic del Consell Escolar de Centre, òrgan on la comunitat educativa ha de ser representada de forma equilibrada, qui ha de decidir, d’entre moltes altres qüestions, de quina manera es gestiona el temps de migdia al seu centre educatiu.

Atès que la proposta del nou Decret de menjadors que està elaborant el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i que ha fet arribar a la comunitat educativa en forma d’esborrany, no només no inclou de manera integral l’espai de migdia, sinó que simplement es limita a regular el sistema d’externalització dels menjadors a través de concursos públics. Deixant fora la capacitat del centre de decidir autònomament, si vol que siguin les famílies del centre les que gestionin part del temps del migdia (com fins ara fan a molts centres educatius, com a entitat privada sense ànim de lucre que utilitza un equipament públic).

Atès que el nou decret de menjadors determina que la contractació es podrà fer únicament subjecta a la llei de contractació pública. Aquesta modalitat de contractació limita la participació de famílies i AMPA en la presa de decisions, però els carrega tot el cost del servei. Només en cas que la contractació es produeix per part de la direcció del centre, la comissió de menjadors del Consell escolar, tindrà la capacitat de supervisar.

Atès que el mateix decret, però, permet que la licitació es faci per lots, de manera que els plecs seran únics per a tot un lot licitat des d’un ajuntament, un consell comarcal o uns serveis territorials d’ensenyament. Aquesta modalitat farà impossible garantir que el projecte educatiu de l’espai migdia s’adapti al projecte i les singularitats de cadascun dels centres, ja que seran models estandarditzats.

Atès que la contractació pública es basa en la viabilitat econòmica del servei i les empreses adjudicatàries basen el seu negoci en l’obtenció de beneficis. Hi ha fonamentats indicis per deduir que aquestes premisses aniran en detriment de les garanties de qualitat i la precarietat del personal contractat.

Atès que el ple municipal ordinari del 28 de novembre de 2017 va aprovar per unanimitat la moció sobre el s menjadors escolars que entre d’altres demanava “PRIMER.- Instar a les àrees corresponents, a fer un estudi real i exhaustiu, sobre les necessitats actuals de becats en primària, dels que estan amb suport alimentari en secundària, i dels actuals circuits d’assistència. SEGON.- Establir circuits i protocols que siguin més efectius i inclusius amb els infants que reben aquest suport alimentari, garantint Ajuntament i Generalitat els recursos suficients i espais adequats per dur a terme aquests programes. TERCER.- Impulsar la fórmula dels menjadors escolar com la més adequada per garantir la cohesió i no discriminació dels infants . Recollint les necessitats que situen el període estival-vacacional i la seva cobertura, així com l’alumnat amb necessitats educatives especials”.

El Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, a proposta del grups polítics municipals PSC-CP i ICV-EUIA-PIRATES-E, acorda:

PRIMER.- Instar el Departament d’Ensenyament a aturar els treballs d’elaboració i aprovació del Decret de menjadors en els termes que recull l’actual esborrany, per obrir un nou cicle de debat sincer amb la comunitat educativa, amb l’objectiu de crear consensuadament un nou marc regulatiu integral de l’espai del migdia.

SEGON.- Reconèixer, en el nou decret, el servei de menjador com a servei troncal dins el sistema educatiu, de caràcter universal, no obligatori, integrat en el currículum educatiu i en els ensenyaments obligatoris.

TERCER.- Dotar el servei de menjador escolar de professionals específics, per garantir un servei veritablement inclusiu i capaç d’atendre adequadament l’alumnat NEE pel pròxim curs 2019/20.

QUART.- Abordar una reforma del model de contractació pública, d’acord amb la normativa europea, que prioritzi la qualitat del servei.

CINQUÉ.- Instar el Departament d’Ensenyament a trobar la fórmula legal acordada políticament amb tots els Consells Comarcals per fer possible que les AMPA/AFA que ho desitgin i tinguin el suport del seu Consell Escolar de Centre, puguin continuar fent una gestió directa del menjador escolar fins que s’aprovi un nou marc regulatiu de consens amb la comunitat educativa.

SISÉ.- Instar el Departament d’Ensenyament a garantir el servei de menjador escolar i les activitats educatives que s’hi associen durant tot l’ensenyament obligatori. Així com, recuperar el servei de menjador als IESS i plantejar, en el marc de debat sobre reforma horària, l’avançament de l’horari de menjador a la secundària d’acord amb criteris de salut dels joves.

SETÉ.- Instar al govern municipal i al departament d’ensenyament a donar compliment dels acords aprovats a la moció sobre els menjadors escolars aprovada per unanimitat el Ple Municipal del 28 de novembre de 2017.

VUITÉ.- Traslladar els acords d’aquest Ple al Departament d’Ensenyament, al Consell Comarcal, a tots els centres educatius de titularitat pública del municipi, al Consell Educatiu de L’Hospitalet, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Coordinadora SOS Menjadors Escolars Públics.