Moció per garantir el compliment de la llei d’accessibilitat en matèria d’aparcament

Home/Mocions/Moció per garantir el compliment de la llei d’accessibilitat en matèria d’aparcament

Moció per garantir el compliment de la llei d’accessibilitat en matèria d’aparcament

Nº 17 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 22 de maig de 2018.

Presentada per CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES}, ERC i CUP-PA

 

 

MOCIÓ PER A GARANTIR EL COMPLIMENT DE LA LLEI D’ACCESSIBILITAT EN MATÈRIA D’APARCAMENT

La manca de places d’aparcament a la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat, especialment a determinats barris del municipi, és una problemàtica que es veu agreujada quan parlem de les necessitats especials de les persones amb diversitat funcional, especialment quan es tractada de diversitat funcional motora.

És per això que el compliment de la llei d’accessibilitat en matèria de reserva de places d’aparcament i la concessió de targetes, ha de ser prioritària per garantir el dret universal a la mobilitat per a totes les persones que viuen a l’Hospitalet i per a totes les que vinguin a visitar-nos, amb independència de les seves necessitats especials.

La llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, recull al seu títol IV, als articles del 47 al 49 que: “la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat és el document públic que acredita el dret de la persona que n’és titular a gaudir de facilitats de circulació, d’estacionament i d’aparcament per al vehicle automòbil en què es desplaci, inclosos els vehicles de transport adaptat de viatgers, d’acord amb les condicions que siguin establertes per reglament”.

De la mateixa manera, la llei disposa que “les places d’aparcament reservades per a persones amb discapacitat són espais d’aparcament destinats a l’ús de les persones titulars de la targeta d’aparcament que regula aquest títol. Aquestes places han de tenir unes característiques i unes dimensions adequades a llur funció i han d’estar senyalitzades degudament” i “serveixen únicament per als vehicles que constin en l’autorització”. Igualment, a l’article 50 de la llei 13/2014 es reflecteix que: “el departament competent en matèria de promoció de l’accessibilitat ha de fixar per a tot l’àmbit territorial de Catalunya, amb relació a la reserva de places per a persones amb discapacitat, les condicions generals per a la concessió de places d’ús individual”. Mentre: “l’Administració local pot establir condicions addicionals en la regulació d’aquestes places”. Tanmateix la mateixa normativa, estableix que: “l’Administració local ha de concedir la targeta a què fa referència l’article 47.1 a les persones amb discapacitat que la sol•licitin i en puguin ésser beneficiàries d’acord amb l’article 48, perquè puguin emprar les places d’aparcament reservades per a aquestes persones i gaudir dels altres drets que confereix la targeta” i que “les administracions locals han de vetllar, per mitjà de les accions de seguiment i de vigilància que considerin pertinents, per l’ús correcte de les targetes d’aparcament per a persones amb discapacitat, han d’adoptar les mesures necessàries per a evitar-ne un mal ús o un ús fraudulent i han d’establir les sancions que escaiguin”.

L’Article 51, per la seva banda, recull que cada ens local que concedeixi i gestioni targetes d’aparcament per a persones amb discapacitat n’ha de tenir un registre i ha de facilitar al departament competent en matèria de promoció de l’accessibilitat les dades que se li requereixin per a fer-ne el seguiment i el control.

Donat que determinades entitats i particulars de l’Hospitalet de Llobregat, especialitzades en temes d’accessibilitat universal, han presentat aquest any 2018 diverses instàncies denunciant la manca de places d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda, tant sobre la manca de control municipal de les places reservades d’aparcament per a persones amb diversitat funcional, el protocol a seguir amb aquestes places i el tracte amb les persones amb diversitat funcional, com sobre el constant mal ús i l’intrusisme en l’aparcament a aquests espais, així com la incorrecta senyalització de les places reservades per no ajustar-se a les mides adients o per ser retolades amb un llenguatge poc inclusiu i la mala ubicació de les que ja existeixen i de les que s’hi han instal·lat recentment.

Donat que l’Ajuntament de l’Hospitalet compta amb competències formalment assignades com a administració local per “vetllar, per mitjà de les accions de seguiment i de vigilància que considerin pertinents”,

L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, a proposta dels grups polítics municipals ICV-EUiA-Pirates, ERC i CUP-Poble Actiu, acorda:

PRIMER.- Revisar l’estat de totes les places d’aparcament reservades per a les persones amb diversitat funcional i corregir les possibles disfuncions que es detectin, per garantir que el nombre total de places reservades, la seva ubicació i la seva retolació siguin les correctes i les marcades a la llei vigent d’accessibilitat, i fer-ho des de les competències municipals que es disposen per a aquest tema.

SEGON.- Impulsar una campanya de seguiment, control i conscienciació sobre el bon ús d’aquestes places d’aparcament reservades per a persones amb mobilitat reduïda i pel transport adaptat.

TERCER.- Treballar per assolir la ràtio d’una plaça d’aparcament reservada per a persones amb necessitats especials de mobilitat, per cada 40 places lliures d’aparcament al conjunt del municipi.

QUART.- Instal·lar un mínim de dues places a cada edifici públic, una pel titular conductor i l’altre lliure. Retirar els horaris limitats, perquè tota persona amb mobilitat reduïda pugui també gaudir de l’oci d’aquesta ciutat. Instal•lar places provisionals a mercats ambulants, fires, concerts, etc. perquè també aquestes persones en puguin gaudir.

CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquests acords a les seccions sindicals a l’Ajuntament de l’Hospitalet, al Consell municipal de Serveis Socials del Consell de Ciutat, a la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet, a l’Associació Sumem, a la FAV l’Hospitalet i a totes les entitats i associacions de la ciutat que treballin amb persones amb diversitat funcional.

Leave A Comment