Nº 18 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 27 de novembre de 2018.

Presentada conjuntament per CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES} i PSC-CP

APROVADA. 

MOCIÓ DE DEFENSA DEL SISTEMA SANITARI I DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT.

Atès que molts anys després de la seva reforma, l’atenció primària de salut continua sent la baula més feble del sistema sanitari de Catalunya. Mai ha assolit el desplegament de competències, el reconeixement adequat dels seus professionals i la dotació pressupostària que requeria. Atès que la crisi iniciada el 2008, amb les retallades pressupostàries que els governs de Catalunya i Espanya van aplicar a partir del 2010, han comportat un deteriorament progressiu i una sobrecàrrega intolerable per als seus professionals; posant en greu perill la seva sostenibilitat i els seus serveis en un dels pilars de l’estat del benestar com és el bé comú de la salut. Atès que la ciutadania ha vist com s’han tancat serveis, s’ha obviat la seva participació, s’ha prescindit de milers de professionals i ha augmentat de manera inadmissible l’espera per a ser visitats pels seus professionals de referència i el grau d’informació sobre proves pendents o visites és molt millorable.

Això ha comportat la massificació i el trencament de la continuïtat de l’atenció, característiques que està demostrat amb escreix que milloren la salut de les persones. Els professionals dels equips d’atenció primària (metgesses, infermeres, administratives i treballadores socials) fa temps que treballen al límit de les seves possibilitats. Aquesta situació sostinguda ha arribat a afectar la salut, la motivació i la il·lusió professional. A l’atenció primària el temps és un factor molt important en l’atenció que utilitzen els professionals, i les condicions de treball i de benestar personal un factor clau en el seu treball. Sense temps i amb males condicions de treball la qualitat de l’atenció es deteriora, repercutint tant en els pacients com en els seus professionals.

Els darrers anys s’han perdut més de 1.000 professionals i no es cobreixen les jubilacions. Això ha portat al fet que el temps d’espera de la ciutadania per rebre atenció estigui avui per sobre dels 5 dies -i, en la majoria dels casos, entre dues i tres setmanes-, quan el temps d’espera per ser atès no hauria de ser superior a 48 hores.

A més, aquesta manca de personal i l’increment de pacients han fet reduir el temps de visita per sota dels 8 minuts, quan hauria de ser de 12 minuts, tal com estan reivindicant els i les professionals així com les societats científiques. Hem de tenir present que l’envelliment de la població fa que hi hagi pluripatologies i major complexitat en les malalties i, per tant, cal més temps d’atenció.

A la Primària és on més jubilacions anticipades es donen, rotacions i canvis de CAP per part dels i les professionals cremats. A aquesta realitat hi hem d’afegir també que en 7 anys han perdut un 30% del seu sou i la precarietat laboral i la no conciliació estan a l’ordre del dia.

Atès que els i les responsables del Departament de Salut, els darrers anys, han repetit declaracions buides sobre la importància de l’atenció primària que s’han contradit sistemàticament amb les decisions adoptades, que han estat la progressiva disminució del pressupost i el menysteniment institucional als professionals i a la seva feina. A més, veiem l’estancament d’un model organitzatiu i assistencial que no aposta clarament per una atenció primària forta com a pilar del sistema sanitari. Atès que tot i la situació que viu el sistema, Catalunya és un dels països que registra millors resultats en l’àmbit sanitari i, el que és més important, gaudeix de la confiança de la ciutadania, però el preu i l’esforç dels professionals a arribat al seu límit. Atès que volem que la Salut estigui present en totes les polítiques. Així fem nostres les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut per tal de reorientar el sistema sanitari cap a la promoció de salut, la salut comunitària, la lluita contra la desigualtat i la promoció de les polítiques públiques saludables des de la proximitat en l’àmbit local. Atès que també fem nostra les reivindicacions i propostes dels facultatius que de forma reiterada han expressat que han arribat al límit, no quedant altra opció que la convocatòria de vaga de metges de família, pediatres, odontòlegs i ginecòlegs de l’atenció primària de l’Institut Català de la Salut (ICS). Sota el lema “Atenció Primària, digna i respectada”. Una jornada d’aturada per reclamar la disminució de les càrregues assistencials, la reposició de professionals perduts amb les retallades sanitàries i la recuperació del poder adquisitiu arrabassat des de 2010, així com també per reivindicar l’increment del pressupost sanitari destinat al nivell bàsic assistencial, després de la seva reducció, que ha passat de rebre el 18,4% del pressupost total del Departament de Salut el 2010 al 16,9% actual. Així mateix donem suport a totes les altres reivindicacions i mobilitzacions organitzades pels sindicats.

La mobilització és l’única resposta que els hi han deixat davant l’immobilisme de l’ICS (Institut Català de la Salut), que reconeix els problemes, però no ofereix cap alternativa ni proposta de solució.

Els i les professionals que han aguantat el sistema durant tots els anys de retallades i han lluitat per donar la millor assistència ja estan tips de copets a l’esquena. Aquesta vaga, convocada pel sindicat Metges de Catalunya, té el suport de CAMFIC, Marea Blanca, altres sindicats i dels i les professionals d’infermeria, que també plantegen mobilitzacions en relació a demandes pròpies d’aquest col·lectiu.

El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, a proposta dels grups polítics municipals de PSC-CP i ICV-EUIA-PIRATES-E, acorda:

PRIMER.- Donar suport a la mobilització convocada, i a aquelles convocades per altres col·lectius en què es reivindiquen millores assistencials, de canvis en les estructures organitzatives i millores econòmiques i laborals, que hauran de repercutir en la bona qualitat assistencial en l’atenció primària.

SEGON.- Instar el Departament de Salut de La Generalitat de Catalunya a apostar per l’atenció primària i comunitària, augmentant el pressupost destinat a l’atenció primària que s’ha de situar en el 25%. Amb aquests recursos es pot plantejar la reobertura de serveis tancats o amb reducció d’horari d’atenció i garantir una dotació suficient de centres d’atenció primària, atenció continuada i urgències en tot el territori i desenvolupar totes les tasques de prevenció, assistència i rehabilitació que són de la seva competència. Algunes d’aquestes tasques que actualment es porten a terme en hospitals o altres serveis han de passar a ser exercides per l’atenció primària, tant en les consultes com als domicilis i a la comunitat.

TERCER.- Instar el Departament de Salut de La Generalitat de Catalunya a fer una revisió de la ràtio de professional (personal sanitari i no sanitari) per habitant en funció de l’edat de la població, morbiditat, indicadors socioeconòmics i dispersió del territori.

QUART.- La recuperació del personal dels Equips d’Atenció Primària (EAPs) perduts des del 2011 fins a arribar a la dotació estable suficient per cobrir el 100% de les seves necessitats habituals (incloent-hi vacances, formació, conciliació personal i familiar, permisos i baixes laborals).

CINQUÈ.- Instar el Departament de Salut de La Generalitat de Catalunya a Traspassar capacitat de gestió, de decisió a l’atenció primària i donar-li el lideratge de qualsevol projecte de guia, consens, protocols i codis d’actuació en situacions específiques, i d’interlocució amb el territori . Una mesura inicial és que sigui l’atenció primària qui gestioni les llistes d’espera tant de proves complementàries com de primeres visites de consultes externes.

SISÈ.- Fer que els serveis d’atenció primària siguin accessibles i suficients per fer de porta d’entrada al sistema en totes les situacions perquè són els qui tenen una visió global de les persones i dels seus problemes de salut i qui millor poden orientar sobre el tipus de servei que necessiten en cada moment.

SETÈ.- Dotar d’autonomia de gestió i de lideratge els EAPs perquè (amb uns objectius i pressupost pactats prèviament) puguin prestar amb més qualitat i proximitat els serveis d’atenció a la ciutadania i a la comunitat. Els EAP han de negociar i fixar els seus objectius, que han de respondre a criteris clínics i ètics per sobre dels criteris econòmics. Han de retre comptes dels resultats i de la utilització del pressupost assignat i tenir plena autonomia per decidir com organitzen el seu treball.

VUITÈ.- Impulsar la formació, la recerca i la innovació amb la participació dels professionals, les xarxes dels centres sanitaris i dels diferents agents de la sanitat.

NOVÈ.- Traslladar els presents acords al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, els grups polítics del Parlament de Catalunya, els sindicats Metges de Catalunya, sindicats de la ciutat, Dempeus per la salut pública, Associació i federació de Municipis de Catalunya, a la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes i a les associacions de veïns i veïnes de l’Hospitalet de Llobregat.