Moció per destinar habitatges de herències intestades a lloguer social

Home/Mocions/Moció per destinar habitatges de herències intestades a lloguer social

Moció per destinar habitatges de herències intestades a lloguer social

Nº 36 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 26 de juny de 2018.

Presentada CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES}

 APROVADA PARCIALMENT. Acords 1 i 2 en contra ERC i CiU, a favor la resta. 3 empat i rebutjat per vot qualitat alcaldessa. 4 aprovat per unanimitat.

MOCIÓ PER DESTINAR IMMOBLES PROVINENTS D’HERÈNCIES INTESTADES A HABITATGE PÚBLIC

Atès que la Generalitat de Catalunya succeeix les persones amb veïnatge civil català que moren sense hereus testamentaris, parents bé per consanguinitat o col·laterals dintre del quart grau bé per adopció, o cònjuge supervivent. És el que s’anomena herència intestada.

Atès que el procediment perquè la Generalitat de Catalunya sigui declarada hereva intestada d’un causant s’inicia amb un acord d’incoació. Aquest acord s’ha de publicar, entre altres llocs, al Web del Departament, i finalitza amb una Resolució que, si escau, declara la Generalitat de Catalunya com a hereva intestada.

Atès que la Generalitat de Catalunya com a hereva intestada, té l’obligació legal de destinar aquestes herències a entitats socials o institucions de cultura, sense ànim de lucre, les quals en poden ser beneficiàries.

Atès que fins ara, les finques provinents d’herències intestades sense hereu, eren adquirides per la Generalitat de Catalunya i les venia en subhasta. Els diners que n’obtenia es repartien, juntament amb la resta de béns, entre les entitats socials i culturals catalanes, tal com està previst en el Codi Civil.

Atès que el setembre de 2016 la mateixa Generalitat de Catalunya, davant una situació d’emergència social com l’actual, en què centenars de famílies tenen problemes per accedir a l’habitatge, va acordar que totes les finques procedents d’herències intestades sense hereu es destinarien a les entitats socials per destinar-les  com a habitatge social per a famílies en risc de pobresa i que el Govern, si calgués, també es faria càrrec de la rehabilitació. Aquest acord es va presentar davant la premsa conjuntament amb les entitats socials, concretament amb la Taula del Tercer Sector.

Atès que el passat 9 de maig sortia a subhasta pública 47 immobles de la Generalitat de Catalunya provinents d’herències intestada, incomplint els seus propis acords de setembre de 2016 i els convenis subscrits amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Atès que en aquesta subhasta es troben 2 finques de la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat. Un habitatge en edifici plurifamiliar entre mitgeres del C/ Churruca 22 i un soterrani 2a i un solar urbà consolidat del C/ Cotonat 46.

Atès el desbordament del parc públic d’habitatge de lloguer social de L’Hospitalet, clarament insuficient per pal·liar l ’emergència habitacional de les famílies abocades a la pobresa i l’exclusió, sense més opció que l’ocupació de pisos buits producte dels desnonaments de bancs i grans tenedors, amb les conseqüències d’inestabilitat social i emocional que viuen aquestes famílies i el seu entorn.

Atès que el Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet amb data 22 de novembre de 2016 va aprovar una moció presentada pel nostre grup per l’ampliació de la xarxa d’habitatge públic de lloguer social de l’Hospitalet de Llobregat, encara sense compliment per part del govern de L’Hospitalet de Llobregat.

El Ple, a proposta del Grup Polític Municipal d’ICV-EUIA-PIRATES-E i amb l’adhesió del Grup Polític Municipal de CiU acorda:

PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a aturar la subhasta pública dels 47 immobles de la Generalitat provinent d’herències intestades que va fer pública el 9 de maig.

SEGON.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a cedir els immobles i solars procedents d’herències intestades a entitats socials o als ajuntaments per tal que siguin destintats a lloguer social o a la construcció d’habitatges de lloguer social.

TERCER.- Instar al Govern de l’Ajuntament de Llobregat a ampliar el parc públic d’habitatge social i donar compliments de la moció per l’ampliació de la xarxa d’habitatge públic de lloguer social de l’Hospitalet de Llobregat aprovada per Ple amb data 22 de novembre 2016.

QUART.- Donar trasllat d’aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat i al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, a l’Oficina d’habitatge de L’Hospitalet, a la Federació d’Associacions de Veïns de L’Hospitalet, a entitats d’acció social de L’Hospitalet  de Llobregat.

Leave A Comment