Nº 21 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 26 de febrer de 2019.

Presentada per CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES}

 . 

MOCIÓ PER LA DIFUSIÓ, CONEIXEMENT, PROTECCIÓ I RECUPERACIÓ DEL RIU
LLOBREGAT.

Atès que el riu Llobregat té una gran importància social, històrica i ambiental per les comarques de la seva Conca i ha estat eix de desenvolupament, condicionant i configurant el nostre territori. Tant és així que el riu Llobregat dona nom a totes les poblacions que l’envolten, com és el cas de la nostra ciutat L’Hospitalet de Llobregat.

Atès que les aigües del riu Llobregat han fet possible una rica biodiversitat, una potent economia agrícola i el desenvolupament del teixit industrial. Tanmateix, els models socioeconòmics fonamentats en el creixement (augment del consum de recursos naturals, les emissions i residus) han ocasionat una creixent degradació del sistema fluvial, del territori i de la salut dels ecosistemes dels que formem part.

Atès que el paper del riu, com a vertebrador natural del territori i com a font de riquesa econòmica i social, ha anat desapareixent, encaixonat sota una espessa xarxa d’autopistes, carreteres, línies d’alta velocitat, ampliacions de ports i aeroports, urbanització i ocupació del sòl sense límits, esculleres,…

Atès que avui el sistema fluvial del riu i les rieres pateixen una degradació que els fa irreconeixibles com a sistemes naturals per on circulen, sovint, aigües residuals contaminades per la indústria, les ciutats, salinitzades per les mines de potassa i on la pagesia manté els seus camps de cultiu sota una forta pressió especuladora.

Atès que el Llobregat està en estat crític. La recuperació del riu i de la seva conca s’està fent en moltes ocasions basant-se en models d’intervenció que prioritzen la urbanització de l’espai fluvial. Hem de treballar per la seva recuperació ambiental i paisatgística i per aconseguir la declaració del curs baix del riu del Llobregat com un espai natural protegit, connectat amb altres espais naturals com son el delta del Llobregat o el Parc Natural de Collserola, on l’agricultura ha de conservar el terreny actual i buscar la manera de poder créixer sense perdre ni un pam més de terra, i on el riu i el seu espai recuperin la qualitat de les seves aigües.

Atès que a final del 2000 la Comissió i el Parlament europeus van aprovar i publicar la Directiva marc de l’aigua (2000/60/CE) (DOCE, 2000) transposada a l’ordenament jurídic estatal, el text refós de la Llei d’aigües 1/2001 de 20 de juliol, per l’article 129 de la Llei 62/2003 de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social (BOE núm. 313, de 31 de desembre de 2003), a partir d’ara “Directiva Marc de l’Aigua).

Atès que la directiva Marc de l’Aigua és l’eina legal que reflecteix la nova manera de gestionar l’aigua. L’objectiu principal no només se centra a satisfer la demanda creixent (usos i explotació), sinó també a equilibrar els diferents usos que en fem amb la necessitat pròpia del medi i la seva conservació (rius, aqüífers, etc.)

Atès que amb la finalitat d’accelerar les iniciatives encaminades a fer front als reptes relatius als recursos hídrics, l’Assemblea General de l’ONU va proclamar el període 2018-2028 “Decenni Internacional per l’Acció «Aigua pel Desenvolupament Sostenible», que començà el 22 de març de 2018, Dia Mundial del Agua, i culminarà en la mateixa data de l’any 2028.

Atès que la zona agrícola de Cal Trabal i el riu Llobregat van ser incorporats a la Important Bird Area (IBA) del Delta del Llobregat. Una Important Bird Area (IBA) és una zona amb contrastat interès científic a nivell natural i susceptible de ser declarada zona d’especial protecció d’aus (ZEPA) pel seu interès ornitològic i/o lloc d’interès comunitari (LIC) per la seva flora i fauna.

Atès que el camí del riu actual és insuficient, poc senyalitzat i conegut i es troba en un estat d’escàs manteniment i inacabat. La 2a fase del camí d’accés al riu, que havia d’ acabar d’arranjar l’entorn del camí amb la plantació de vegetació, no s’ha arribat a executar mai malgrat haver-se anunciat reiteradament, per última vegada l’any 2011.

Atès que existeix la figura municipal dels Padrins del Riu i que les entitats de L’Hospitalet de Llobregat que apadrinen el riu es comprometen a:

 • Donar a conèixer la rellevància que ha tingut en el decurs de la història de la nostra ciutat el riu Llobregat i la seva incidència en la comarca, no només en el que respecta a l’àmbit de medi natural, sinó en una visió més àmplia que inclogui aspectes culturals, econòmics, socials, empresarials i ecològics, requerint una implicació interdisciplinar.
 • Treballar durant el curs o l’any si és el cas, la importància dels recursos hídrics en general i del nostre riu en particular.
 • Fomentar sortides i excursions a la llera del nostre riu, a peu o en bicicleta, per tal de fer visites de camp que permetin el coneixement de l’ecosistema, l’experimentació científica i diferents activitats al voltant del riu.
 • Atès que, en el mateix escrit d’apadrinament, l’Ajuntament es compromet a:
  • Facilitar la logística per tal de fer reunions de coordinació entre els responsables de cada centre, entitat o d’altres i posar d’acord els diferents agents.
  • Atendre les propostes de millora que hagin estat elaborades per part dels Padrins, que faran un inventari de necessitats fruit de les seves experiències.
  • Fer difusió del projecte d’”Apadrinem el riu” per tal d’augmentar-ne el número de membres i donar-ho a conèixer a la resta de la població.
 • Fomentar actuacions al riu o als voltants de manera que la ciutadania s’apropi a aquest medi natural de què disposa la ciutat i es pugui sensibilitzar per tal de tenir-ne cura.

Atès que el col·lectiu d’entitats que apadrinen al riu organitzen diferents activitats i jornades educatives, lúdiques, informatives, reivindicatives i socials per fer complir els objectius citats dels Padrins del Riu com són la celebració del Dia Mundial de l’Aigua al mes de març, neteges populars, tallers informatius a la llera del riu i activitats amb escoles i instituts dintre del marge de l’Agenda 21 escolar.

Atès que durant la segona quinzena de març el col·lectiu de padrins del riu celebrarà el Dia Mundial de l’Aigua.

Atès l’estat de deteriorament dels cartells informatius de flora i fauna col·locats a la llera del riu, malgrat la proposta d’actualització i reparació feta pels Padrins del Riu.

Atès que el suport del govern municipal a aquestes accions ha anat perdent força, sense cap justificació, en els darrers anys.

Atesa la importància de realitzar activitats que ajudin a un millor coneixement dels valors del riu Llobregat i que impliquin activament la ciutadania en la seva descoberta, conservació i ús, que ja es realitzen puntualment a la ciutat impulsades per institucions i entitats diverses però que fora interessant coordinar i impulsar.

Atès que cal treballar plegats pel reconeixement i la difusió de la importància social i ecològica del riu Llobregat i per demanar el compliment de la Directiva Marc de l’Aigua sense dilacions ni retallades.

Atès que volem un riu vertebrador natural del territori i font de riquesa econòmica i social, la recuperació del riu i la seva conca i la seva recuperació ambiental i paisatgística.

El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, a proposta del grup municipal d’ICV-EUIA-PIRATES-E acorda:

PRIMER.- L’Ajuntament manifesta la importància cabdal del riu Llobregat tant ambientalment, com socialment, com econòmicament i es compromet a protegir, recuperar i fomentar el coneixement dels valors que el riu representa amb la ciutadania de L’Hospitalet de Llobregat i de l’àrea metropolitana.

SEGON.- Instar al govern municipal a donar el suport logístic, humà i econòmic necessari a les accions en favor del riu, del Dia Mundial de l’aigua i altres activitats emmarcades dintre dels objectius dels Padrins del Riu.