Nº 20 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 23 de març de 2018.

Presentada per ERC, CUP-PA amb l’adhesió de CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES}

 

MOCIÓ PER A VISIBILITZAR I EXTENDRE EL PROTOCOL CONTRA LES AGRESSIONS SEXISTES A LES FESTES MAJORS I ALTRES ESDEVENIMENTS DE LA CIUTAT.

L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat va aprovar el passat setembre de 2016 una moció per a la posada en marxa d’un protocol contra les agressions sexistes, a les festes majors i altres esdeveniments de la ciutat.

Des de llavors i fins ara, la presa de consciència de la societat sobre les agressions masclistes i sexistes ha anat creixent entre la població, degut a la feina constant dels diferents moviments feministes, amb la indignació col·lectiva davant determinats casos de violació i/o abusos en ambients festius o de celebració i també amb la visibilització internacional que campanyes mediateques com el #Metoo, han provocat.

Per tant, ara és important i urgent reforçar els mecanismes i actuacions des de tots els àmbits, també des del municipal, per a fer extensiva, coneguda i propera, a tota la ciutadania de l’Hospitalet, l’existència d’un protocol contra les agressions sexistes. Entenent aquest protocol com una eina útil per a donar una resposta immediata a l’agressió i també com a element de denúncia i cohesió veïnal, davant tota mena d’assetjaments sexual o de gènere, als ambients festius. Generant un context de no tolerància que faci més complicat que es puguin produir aquestes agressions masclistes, verbals i/o físiques. Perquè el silenci i la tolerància, davant fets com a aquests, són un dels grans còmplices dels agressors masclistes.

Tal i com assenyalava la ‘Moció per un protocol contra les agressions sexistes a les Festes Majors i altres esdeveniments de la ciutat’, aprovada al setembre del 2016 al Ple municipal de l’Hospitalet:

El sexisme està present a tots els racons de la societat heteropatriarcal, i les festes majors són un espai més d’expressió. Les violències sexuals són una de les formes de violència masclista i es manifesten de diverses maneres i en diferents àmbits de la vida de les dones.

Les violències sexuals es produeixen als àmbits simbòlic, de la parella, familiar, laboral i comunitari, a través de diferents manifestacions. El concepte de “violències sexuals” pretén englobar la diversitat de causes, de manifestacions, de conseqüències que se’n deriven i del seu abordatge.

Les agressions sexistes i l’assetjament sexual en moments de festa i esbarjo es donen sistemàticament, amb el vist i plau o ignorància de bona part de la població, doncs estan naturalitzades i acceptades fins a cert grau, existint uns barems simbòlics de gravetat, posats en dubte segons l’experiència de l’agredida. El sistema heteropatriarcal socialitza als homes des del rol del poder, la dominància i l’agressivitat, i reserva per a les dones el lloc de vulnerades, submises i pacients. D’aquí se’n deriven infinitat d’actituds masclistes i agressions sexistes, de vegades subtils per estar normalitzades dins les formes de socialització acceptades i de vegades evidents, per una certa evolució de la societat. Ser dona durant una festa major, un moment per gaudir i compartir, pot significar rebre comentaris ofensius i degradants per part d’un home; floretes (“piropos”) no desitjades, insults, mirades persecutòries cosificadores, tocaments no desitjats, agressions físiques… una variabilitat molt gran d’actituds que violenten i vulneren la integritat física, emocional i mental de l’agredida.

Cal remarcar que una agressió és quan algú se sent agredit/da: cadascú té els seus límits, que són variables en funció de les vivències de cada persona, i no és legítim qüestionar els límits de l’altre. La comprensió d’aquestes violències és fonamental per executar mesures de prevenció i abordatge que combatin els estereotips de gènere i que promoguin un nou plantejament de les relacions afectives. D’aquesta manera, elements com el consum d’alcohol, l’aforament massiu d’alguns esdeveniments, la desresponsabilització que els individus poden experimentar dins el grup o unes actituds considerades falsament com a permissives per part de les dones, de cap manera poden ser elements per justificar les diferents formes de violències sexuals”.

Donat que l’informe de seguiment de les mocions aprovades, elaborat per l’Ajuntament, en referència a la moció aprovada al setembre de 2016, especifica que “a la Taula Sectorial de Dona, del Consell Municipal de Serveis Socials, s’està treballant el contingut del Protocol. Tanmateix s’ha començat a contactar amb algunes Comissions de Festes dels barris de la ciutat, per facilitar eines en quant a la realització de campanyes de suport i sensibilització”.

I afegeix que: “A l’edició de l’any 2017 de les Festes de Primavera es va distribuir una octaveta com a campanya específica de sensibilització, prevenció i denúncia de qualsevol mena de violència masclista. Aquest material, servirà com a model, del que es prepararà per a les Festes Majors dels barris. Des de principis de maig de 2017, s’han lliurat díptics informatius a les persones representants de les Comissions de Festes de cadascun dels barris de la ciutat, per tal que puguin fer la distribució en el marc de les Festes Majors”.

Donat que des del CAID s’està impulsant la sensibilització i formació sobre les agressions sexistes, amb les Comissions de Festes de la ciutat i es farà difusió de diferent material informatiu amb motiu de les Festes de Primavera 2018, i donat que encara no serà possible aplicar un protocol o circuit d’atenció semblant, al que s’aplica davant agressions masclistes
nivell 3 i que està recollit al ‘Pla d’Atenció Integral de Prevenció i Tractament de la Violència contra les Dones’ de 2005.

Per tot això el Ple, a proposta conjunta dels grups polítics municipals ERC i CUP-PA, amb l’adhesió dels grups polítics municipals d’ICV-EUiA-PIRATES i CiU, acorda:

PRIMER.- Refermar el compromís de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat amb la lluita activa contra les agressions sexistes a tots els àmbits de la ciutat, però amb especial incidència en el context de les Festes Majors i grans esdeveniments a la ciutat, expressant una postura clara de repulsa davant les actituds masclistes i sexistes, fent esment durant la lectura del pregó de les Festes de Primavera del compromís de l’Ajuntament de vetllar per a que les festes al municipi siguin espais lliures d’agressions i assetjaments masclistes, però també per avisar que hi haurà una resposta contundent quan es detectin aquests tipus de comportaments.

SEGON.- Instar als responsables municipals a prioritzar la urgència de l’elaboració i posada en marxa del protocol o circuit d’atenció, per als casos d’assetjament sexual o agressions dins de l’àmbit de les celebracions, Festes Majors i d’altres moments de distensió a la ciutat. Destinant amb aquest objectiu, tots els recursos econòmics, de personal i materials que tinguin al seu abast, per tal de fer possible el compliment dels acords aprovats dins de la ‘Moció per un protocol contra les agressions sexistes a les Festes Majors i altres esdeveniments de la ciutat’, aprovada el passat 27/09/2016.

TERCER.- Promoure noves acciones municipals, recollint les aportacions i visió dels grups feministes i de dones de l’Hospitalet, adreçades a donar a conèixer aquest futur circuit d’atenció davant la violència envers les dones, també dins del sector de l’oci nocturn, amb l’objectiu d’estendre la feina de sensibilització i posada en coneixement de les vies d’atenció i denúncia, a totes les dones de l’Hospitalet de Llobregat, en cas d’assetjaments i agressions sexuals de qualsevol tipus.

QUART.- Traslladar aquest acord a les comissions de festes de tots els barris de l’Hospitalet, al conjunt d’entitats socials, veïnals, juvenils i de dones de la ciutat: especialment a l’Associació Feminista Bruixes, al grup Feminisme Revolucionari L’H, al
Col·lectiu Mujeres Pa’lante, a la JOC Zona Sud–el Pla, a l’Akelharre Jove i als grups de Dones de tots els barris de l’Hospitalet, a Ca la Dona, a l’Associació de Dones Llatinoamericanes. A les associacions de veïns i a les comissions de festes de la ciutat. Al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, a l’Institut Català de les Dones, a la Diputació de Barcelona i al Consell Nacional de Dones de Catalunya, així com a les associacions de comerços de la ciutat.