Moció pels drets dels animals i contra les subvencions a entitats taurines

Home/Mocions/Moció pels drets dels animals i contra les subvencions a entitats taurines

Moció pels drets dels animals i contra les subvencions a entitats taurines

Nº 35 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 28 de novembre de 2017.

Presentada per CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES}.

Aprovada . Vots en contra per punts de C’s.

 

 

MOCIÓ PER RETIRAR SUBVENCIONS MUNICIPALS A ENTITATS QUE NO RESPECTIN ELS DRETS DELS ANIMALS

Atesa la preocupació de molts ciutadans pel benestar dels animals, un dels objectius de la nostra corporació ha de ser promoure la protecció d’aquests impulsant l’elaboració de normatives que recullin els principis de respecte i defensa com figuren en tractat i convenis d’altres països.

L’evolució de les societats actuals que avancen en el rebuig a exhibicions públiques que comportin el maltractament animal, fomentant així actituds de crueltat humana basades en la diversió i la tradició, les dignifica a l’inculcar i promoure en els seus ciutadans valors de respecte als éssers vius.

“Ningún animal serà sometido a malos tratos ni a actos crueles”. Amb aquesta claredat es pronuncia l’ONU i l’UNESCO a l’aprovar la Declaració Universal dels Drets dels Animals. A més el nostre codi penal, al seu article 337.1, estableix penes pel maltractament animal tant domèstics com salvatges. Lamentablement veiem com aquest precepte s’incompleix de manera reiterada, tenint en compte coartades i justificacions basades en el manteniment de tradicions, de raons identitàries o suposadament culturals.

A l’estat espanyol, el major exponent d’aquest incompliment és la tauromàquia, que es basa en els arguments anteriorment exposats. Pretendre que un espectacle d’aquesta naturalesa pugui considerar-se com un art és inadmissible. Perquè ni la cultura, ni l’art poden basar-se en el càstig i sofriment d’un altre ser viu. La tauromàquia no promou una relació de respecte entre les persones i la resta d’éssers vius i nega la proposta de No-violència com a forma de viure i relacionar-se també amb els animals.

Atès que l’Organització per les Nacions Unides (ONU), a través del Comitè dels Drets dels infants, integrat per 18 experts en el camp dels drets de la infància procedents de diversos països del món, s’ha pronunciat de forma expressa en contra de què els infants i adolescents menors de 18 anys participin i assisteixin a espectacles taurins així com a vetllar per la no transmissió de valors que aquests representen mitjançant activitats relacionades de qualsevol tipus.

Atès que a L’Hospitalet de Llobregat no existeix cap mena de tradició ni costum en l’àmbit taurí, que el seguiment popular és molt escàs i que a més un dels valors que es transmet des dels diferents projectes educatius presents a la nostra ciutat és el del respecte als drets dels animals.

Atès que el ple d’aquest Ajuntament i la nostra ciutat han mostrat la seva preocupació pel benestar dels animals i el respecte pels seus drets, així com l’interès per avançar en una tinença responsable i respectuosa dels animals a la nostra ciutat.

Aquesta voluntat ha quedat reflectida en l’aprovació de mocions en aquest sentit, com l’aprovació el 18 de desembre de 2012 de la moció per declarar L’Hospitalet ciutat lliure de circs amb animals, l’aprovació el 27 d’octubre de 2015 de la moció per declarar L’Hospitalet de Llobregat municipi amic dels animals i respectuós amb els seus drets, o com l’aprovació el 26 d’abril de 2016 de la moció per a la creació d’un registre de maltractadors d’animals autonòmic.

Atès que a la moció aprovada a aquest mateix pel el 27 d’octubre de 2015, moció per declarar L’Hospitalet de Llobregat municipi amics del animals i respectuós amb els seus drets, al seu quart acord estableix “no subvencionar cap entitat que no respecti els drets dels animals”.

Atès que el govern de la nostra ciutat no està complint aquest acord aprovat al ple municipal i continua donant subvencions a entitats que fomenten o donen difusió a activitats que comporten maltractament animal, incomplint així mateix l’esperit i la resta d’acords de la moció que exigeixen el respecte dels drets dels animals i que tota activitat municipal treballi amb aquest objectiu. Com exemple, a la sessió de la comissió qualificadora de subvencions del 19 de juliol de 2017 es va aprovar una subvenció de 2800 euros a una entitat taurina per l’organització de la Setmana cultural taurina.

Per tot l’anteriorment exposat, el grup municipal d’ICV-EUiA-Pirates-E demana al Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Manifestar el compromís de l’Ajuntament de L’Hospitalet amb els principis ètics, socials i mediambientals i amb el respecte dels drets dels animals, així com no causar cap patiment als animals ja siguin domèstics, de companyia o salvatges.

SEGON.- Que el nostre ajuntament vetlli pel bon compliment de la Declaració Universal dels Drets dels Animals, adoptada per la Liga Internacional de los Derechos del Animal en 1977 i aprovada per l’ONU i l’UNESCO.

TERCER.- Eliminar qualsevol tipus d’aportació econòmica i/o subvenció a les entitats que no respectin els drets dels animals, per tal de donar compliment a un acord anterior d’aquest ple.

QUART.- Donar trasllat d’aquests acords als Grups polítics de l’ajuntament, a les associacions de veïns, a les entitats animalistes de la ciutat, a la Federació i a l’Associació catalanes de Municipis i al Govern de la Generalitat.

Prou violència contra els animals de l'artista Ana Sala

Prou violència contra els animals . Agraïments a l’artista Ana Sala per la seva il·lustració.

Leave A Comment