Moció de foment de la recollida selectiva de residus

Home/Mocions/Moció de foment de la recollida selectiva de residus

Moció de foment de la recollida selectiva de residus

Nº 31 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 28 de novembre de 2017.

Presentada conjuntament per ERC amb l’adhesió de CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES}.

Aprovada.

 

MOCIÓ PEL FOMENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS

La ciutat de l’Hospitalet en 2016 va generar 94.516 tones de residus municipals, de les quals només un 21,69% es recullen selectivament, segons dades de l’Agència de residus de Catalunya.

Vist que a l’Hospitalet, la recollida selectiva ha mostrat una tendència decreixent en els últims anys, passant d’un índex del 39,37% el 2010 al 21,69% actual. Aquesta tendència ha estat més pronunciada que en altres ciutats.

Vist que al conjunt de Catalunya, es recullen selectivament el 38,53% dels residus municipals.

Vist que aquest baix nivell de reciclatge a l’Hospitalet contrasta amb el d’altres municipis veïns, com Barcelona (35,96%) Badalona (27,49) Cornellà (29,43) Esplugues (33,05%) El Prat (37,70%) o Sant Boi (28,86%). També dista molt del nivell d’altres importants municipis catalans com Tarragona (29,06) Rubí (30,10%) Sabadell (31,04%) Terrassa (33,65%) Manresa (39,79) Montcada (43,58%) Girona (46%) Vic (50,26%) o Martorell (50,96).

Vist que aquesta baixada s’ha produït en gairebé totes les fraccions que es recullen selectivament: paper/cartró, envasos, vidre i orgànica.

Vist que la reducció de la recollida selectiva, provoca una excessiva generació de la resta de residus, que en l’actualitat s’han de tractar mitjançant abocadors i dipòsits, incineració, etc… contribuint a l’impacte mediambiental i sobre la salut de les persones, a més del malbaratament de recursos que malauradament queden fora del sistema de reutilització i reciclatge. Les conseqüències d’aquesta davallada en reciclatge no són només ambientals, sinó també econòmiques: més residus enviats a tractament finalista representen més costos per a l’administració i menys ingressos provinents de la valorització de materials.

Vist que és necessari potenciar les bones pràctiques en la separació domèstica i comercial dels residus.

Vist que cal fer servir més i millor els contenidors de recollida selectiva i les deixalleries mòbils. Les deixalleries mòbils apropen als ciutadans la cultura del reciclatge, al permetre recollir de forma separada aquells residus quotidians com són piles, bateries, olis, medicaments, tinta i tòner, aerosols, bombetes, pintures, etc…. que si no es porten a la deixalleria, acaben irremediablement en els contenidors de rebuig, impedint el reciclatge i produint contaminació.

Vist que la ciutat de l’Hospitalet amb un 21,69% es troba molt per sota de l’objectiu del 60% de recollida selectiva que estableix l’Agència de Residus de Catalunya al Programa General de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya per al 2020 i de les recomanacions i directives europees.

Per tot l’exposat, el grup polític municipal d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de l’Hospitalet, amb l’adhesió del grup polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES, proposen l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- L’Ajuntament de l’Hospitalet es compromet a millorar la gestió dels residus municipals, per aconseguir l’increment del nivell de recollida selectiva bruta en la direcció d’assolir un índex de recollida selectiva bruta del 60% el 2020, d’acord amb
l’objectiu establert al Programa General de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de
Catalunya.

SEGON.- Modificar la web municipal per a unificar en un sol punt, visible i accessible, que sigui àgil, didàctic i útil, tota la informació existent entorn la recollida de residus i el seu reciclatge (serveis i horaris de les deixalleries mòbils, taxes, dades sobre el reciclatge i la recollida selectiva a la ciutat, quins residus van a cada contenidor, etc.), consells per a la reducció i la reutilització.

TERCER.- Promoure una campanya dirigida al conjunt de la ciutadania, entitats, associacions, escoles, comerciants… mitjançant la contractació d’educadors ambientals amb l’objectiu de sensibilitzar sobre les bones pràctiques en la gestió dels residus i la recollida selectiva.

QUART.- Realitzar un estudi per la revisió dels contenidors existents i modificar si cal el nombre i ubicació d’aquests contenidors per tal que tots els ciutadans tinguin les màximes facilitats per a separar i dipositar els residus.

CINQUÈ.- Instal·lar rètols i gràfics en els contenidors per tal que els ciutadans sàpiguen clarament què va a cada contenidor.

SISÈ.- Promoure una campanya als establiments comercials (especialment en el sectors d’hostaleria i alimentació) sobre la recollida selectiva i fer un seguiment de la quantitat i qualitat dels residus generats en els establiments comercials.

SETÈ.- Promoure una campanya específica per la matèria orgànica

VUITÈ.- Garantir que en les festes majors dels barris, el servei de neteja realitzi la recollida selectiva, dotant dels contenidors necessaris, papereres i el material que calgui a més de fer arribar la informació detallada a totes les entitats, firaires i establiments que intervinguin.

NOVÈ.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, a la FAVV de l’Hospitalet, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a l’Agència Catalana de Residus, a La Saboga, als membres del Consell de Ciutat, als consellers de Districte, .

By |noviembre 30th, 2017|Mocions|0 Comments

Leave A Comment