Nº 23 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 25 de setembre de 2018.

Presentada CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES}

REBUTJADA. En Contra PSC i 2 No ads. Abstenció del PP.

MOCIÓ PER FOMENTAR LA XARXA D’ESCOLES BRESSOLS A LA CIUTAT.

Atès que els primers anys de vida d’un infant són de gran importància pel seu desenvolupament present i futur. Durant aquesta etapa, s’adquireixen coneixements bàsics i essencials pel desenvolupament d’una persona. Per això, és especialment necessari el suport a les famílies durant aquesta etapa tant important i plena per elles de dubtes, inquietuds, expectatives i sentiments.

Atès que en el moment actual es produeixen a la nostra societat un seguit de canvis en quant a la composició de les famílies i a la seva organització que, conjuntament amb l’estructura del mercat de treball, nuclis urbans i habitatges, fan que prengui rellevància promoure la conciliació laboral i familiar.

Atès que la Llei d’Educació de Catalunya, en el seu article 198, punt 2 estipula: “Als efectes del que estableix l’article 56.5, i preferentment per a satisfer les necessitats d’escolarització d’infants en entorns socioeconòmics o culturals desfavorits i en zones rurals, d’acord amb la programació i els requisits que s’hagin establert prèviament, el Departament ha de subvencionar la creació, la consolidació i el sosteniment de places per a infants de zero a tres anys en llars d’infants de titularitat municipal” ;conjuntament amb el municipi.

Atès que el 0-3 és un cicle educatiu no obligatori, ni gratuït, ni universal, però que és vital pel desenvolupament dels infants, on es configuren aspectes rellevants del desenvolupament neurològic, psicomotriu, social i de personalitat. I per tant, la societat del benestar no garanteix una atenció equitativa i en conseqüència, es poden produir -i es produeixen- grans diferències socials.

Atès que actualment a Catalunya trobem una taxa de nens escolaritzats entre els 0 i els 3 anys del 35% amb dades de 2015…. i a la nostra ciutat no arriba al 25% de la població, demostrant-se la insuficiència de la xarxa d’Escoles Bressols públiques a la nostra ciutat. Segons consta a un informe de la UB “Sobre infància 0-3 a L’Hospitalet de Llobregat” recentment publicat, consta que hi han 9.842 infants censats quan només hi han ofertades 2.411 places entre les opcions pública, concertada i privada, És a dir, un 24,5% de provisió de places, i gran part d’elles sense cap tipus de subvenció o ajuda pública.

Atès que cada any hi ha uns 2.400 naixements a la ciutat i només 48 places municipals de 0 a 1 any, això suposa només un 2% dels naixements que hi ha.

Atès que la demanda i interès de les famílies per obtenir plaça pública en una de les escoles bressols de la ciutat, ha augmentat i ha quedat palès que és insuficient, ja que hi han barris de la ciutat on es queden fora molts infants al no existir una escola bressol pública.

Atesa la manca de polítiques, permisos i prestacions de suport a la maternitat i paternitat, i les insuficients oportunitats de conciliació.

Atès que ha estat admès a tràmit com a suggeriment per la Síndica Local de Greuges l’escrit presentat per un grup de mares i pares el 16/07/2018 amb nº de registre 58.662 on en el seu escrit d’acceptació figuren recollits els arguments emprats com: “la manca d’oferta pública per cobrir les necessitats actuals…que no es cobreix ni un 1% de la necessitat d’Escoles Bressol a la ciutat sufragat amb diners públics”, ja que d’això exposat, “es desprèn una vulneració del dret a una educació gratuïta…a part que atempta contra la conciliació familiar”

El Ple, a proposta del Grup Polític Municipal d’ICV-EUIA-PIRATES-E acorda:

PRIMER.- Instar al Govern municipal si cal, conjuntament amb la Generalitat de Catalunya, a dur a terme una millor planificació de la xarxa d’escoles bressols públiques a la nostra ciutat cercant el poder equilibrar territorialment l’oferta de places, seguint criteris de demanda de cada barri, el seu índex d’atur, la seva renda familiar disponible bruta i el nivell educatiu de les famílies.

SEGON.- Instar al Govern municipal a que aquesta xarxa pública garanteixi l’accés al servei de tots els infants de la nostra ciutat per tal d’aconseguir que l’oferta de escola bressol s’ampliï i que els infants que neixin en el mes de l’any que neixin, puguin optar a una plaça pública i estudiar la viabilitat d’oferir altres horaris i d’ampliar calendari de les EBM per adequar-se a les necessitats i la diversitat de famílies i de circumstàncies personals.

TERCER.- Instar al Govern municipal a la creació de noves escoles bressols a la nostra ciutat, especialment en els barris on ha augmentat la població per la construcció d’habitatge realitzada sense una planificació acurada, o bé; on es presenten més desigualtats per l’entorn social i econòmic.

QUART.- Instar al Govern municipal a treballar en xarxa entre les escoles bressol, els espais familiars i les accions de suport i apoderament parental, tot vetllant per la cohesió social per garantir el suport adequat a cada família, la igualtat d’oportunitats dels infants, i evitar la segregació educativa.

CINQUÈ.- Instar al Govern Municipal a reclamar a totes les Administracions implicades el finançament de les llars d’infants públiques, on es fomenti l’aplicació de la tarifació social per motius de renda familiar disponible bruta, i a la Generalitat que assumeixi gradualment el cost total de les places bressol de titularitat pública, tal com li correspon per llei, i es restitueixin les partides destinades al foment i al funcionament de les llars d’infants municipals no retornades als ajuntaments des de 2012 amb una partida suficient als propers pressupostos de la Generalitat.

SISÈ.- Instar al Govern municipal a la creació d’un catàleg amb els serveis públics per a infants que sigui distribuït a les famílies dels nadons nascuts a L’Hospitalet, així com a la seva publicació a la web municipal.

SETÈ.- Donar trasllat al Departament d’Ensenyament, a les AMPA, AFA, Consell Educatiu de ciutat i Observatori de la Infància, FAPAC i Xarxa Groga.