Nº 24 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 27 de novembre de 2018.

Presentada per CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES}

 REBUTJADA. 

MOCIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA T- MOBILITAT

Atès que recentment l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha aprovat provisionalment la modificació de l’Ordenança Reguladora del tribut metropolità amb el propòsit de fer-lo efectiu en els 18 municipis que pertanyen a la corona 2 del sistema tarifari integrat.

Atès que aquesta modificació respon, entre d’altres motivacions, a la voluntat per part de l’AMB d’integrar aquests 18 municipis en la corona 1, restant pendent l’acord amb l’Autoritat Metropolitana del Transport, òrgan competent en la zonificació i en el sistema tarifari integrat del transport públic de Catalunya.
Atès que la previsible integració d’aquests municipis a 1 de gener de 2019 posarà de nou en evidència la disfunció en el sistema actual de corones que penalitza a ciutadania resident a determinats municipis que des d’un criteri de temps i distància de recorregut genera encara més greuge.

Atès que són molts els municipis que de manera reiterada han exigit la redefinició de les zones en considerar que l’assignació a la zona no ha estat definida en base a criteris de mobilitat i sostenibilitat del sistema.

Atès que els municipis que no formen part de l’AMB estan adherits a la AMTU (Associació de municipis per la mobilitat i transport urbà), que treballa entre altres coses per assolir un finançament estable pels municipis associats per tal de que puguin fer front a la millora i manteniment dels transports públics.

Atès que l’anomenada T-Mobilitat ha de venir a resoldre aquest problema derivat de la zonificació, a priori amb un nova ordenació superadora de l’actual sistema que permetrà una definició més ajustada i lògica que l’actual, amb un mètode basat en el post-pagament per distància recorreguda i temps.

Atès que el projecte de la T-mobilitat, adjudicat el darrer trimestre del 2014, ha patit diversos ajornaments per la seva posada en funcionament, el darrer a finals de 2018, amb un nou horitzó previst pel 2019, però sense data concreta.

Atès que l’empresa adjudicatària de la implantació del sistema (SocMobilitat) constituïda per Indra, CaixaBank, Fujitsu i Moventia està incomplint els terminis i ja ha estat objecte de dues sancions per part de l’ATM a causa dels retards en el calendari: de 99.231 euros per incompliment de les obligacions derivades de la manca d’inversió que ha provocat un endarreriment en l’execució del projecte i de 20.000 euros per incompliment de determinades directrius del responsable del contracte del projecte T-Mobilitat.

Atès que és palesa i manifesta la incapacitat de fer complir els calendaris previstos pel desplegament de la T-Mobilitat, d’altra banda anunciada reiteradament i postergada tantes altres.

El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, a proposta del grup municipal d’ICVEUIA-PIRATES-E acorda:

PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat la implantació de la T-Mobilitat durant l’any 2019 amb el benentès que aquesta es farà efectiva amb un nou sistema tarifari i de pagament que deixi enrere l’actual basat en zones, que a totes llums s’ha demostrat injust i discriminatori.

SEGON.- Demanar a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat i a l’Autoritat del Transport Metropolità el calendari d’implantació definitiu de la T-Mobilitat, amb concreció de les diferents fases de desplegament i execució.

TERCER.- Sol·licitar els estudis i informes que corresponguin per valorar tots els incompliments i si s’escau les sancions i la revisió del contracte amb l’empresa adjudicatària de la T-Mobilitat pels reiterats incompliments contractuals i actuar en conseqüència si aquests retards són constitutius de rescissió del mateix.

QUART.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al conseller de Territori i Sostenibilitat, als Grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Autoritat Metropolitana del Transport (ATM), a l’Associació de municipis per la mobilitat i transport urbà (AMTU), a les entitats municipalistes ACM i FMC i a l’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP).