Nº 22 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 26 de febrer de 2019.

Presentada per CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES}

 . 

MOCIÓ PER L’IMPULS D’ACTUACIONS AL BARRI DE SANFELIU.

Atès que el pressupost d’aquest ajuntament pujarà entorn als 248 milions d’euros pel 2019.

Atès que aquest Ajuntament va aprovar una sèrie d’inversions estratègiques per aquest mandat, definides en gran part en el Pla d’Inversions Municipal (PIN) i el Pla d’Actuació Municipal (PAM), que pujaran a prop de 60 milions d’euros.

Atès que el pressupost de 2019 contempla una partida d’inversions que es situarà per sobre dels 9 milions d’euros.

Atès el desenvolupament de la prova pilot dels pressupostos va comprometre a l’Ajuntament amb una sèrie de projectes als barris de la ciutat amb mig milió d’euros per districte. Fruit d’aquest debat en diverses jornades i després d’una votació en ple del Consell de Districte 1, es van acordar una sèrie d’inversions al barri de Sanfeliu.

Atesa la capacitat d’aquest Ajuntament, per endeutar-se o per executar excedents pressupostaris, com s’ha demostrat els darrers anys.

Atès que la generació d’ocupació, de qualitat i estable, és la millor política per reduir el dèficit públic, ja que impulsa el consum intern i garanteix uns mínims vitals per les persones.

Atès que l’objectiu d’un ajuntament ha de ser la d’oferir el millor servei possible als seus conciutadans, des de les premisses de l’eficàcia, la justícia i el cobriment de emergències socials.

Atès les peticions dels veïns i veïnes del barri de Sanfeliu, que son periòdicament expressades per la seva Associació de Veïns de manera pro positiva, en reunions, assemblees, al carrer, als Consells de Districte, reunions amb el Districte 1, etc.

Atesa la singularitat física del barri de Sanfeliu, edificat sobre la Samontà, que viu de manera «aïllada» de la resta de la ciutat, voltada d’infraestructures i espais rústics de muntanya i zones verdes, amb una necessitat evident de més serveis (neteja, seguretat ciutadana, transport, etc.) per ser un dels barri més extensos (0.51 km2) .

Atesa que aquesta orografia i urbanisme del barri obliga a reforçar actuacions sobre l’espai públic perquè el gaudi del mateix sigui efectiu i no es generin situacions d’inseguretat o insalubritat, en parcs, passeigs o altres espais.

Atès el flux de veïns i veïnes que creuen pel camí de la zona nord del Parc de Can Buxeres davant de les cotxeres de TMB, per accedir als camps de futbol, als Horts socials que gestiona Creu Roja o simplement per passejar i/o anar al barri de Can Serra, que es troba històricament en pèssimes condicions per caminar amb carros, per la gent gran o amb mobilitat reduïda, amb poca llum, impracticable quan plou, etc.

Atesa la seva condició de barri fronterer i entorn periurbà, amb l’existència de zones que formen part de la ruta habitual de centenars de treballadors/res que a diari es desplacen al barri en transport privat per connectar amb la xarxa de transport públic, ja sigui metro, tram o autobusos, per arribar als seus llocs de feina en àrees urbanes de Barcelona ciutat i entorn.

Atès que de manera quasi periòdica diversos grups presenten mocions per tal de millorar els parcs infantils i dotar-los de serveis de qualitat per tots i totes, així com als debats de pressupostos des del nostre grup sempre hem defensat una major partida pressupostària per atendre la renovació i millora de les àrees infantils.

Atès que recentment es va discutir en el Ple municipal l’estat de certa degradació de l’entorn del Parc de Can Buxeres, parc central i orgull de la nostra ciutat, amb un valor simbòlic fonamental i amb un ús intens per part de la ciutadania dels barris que l’envolten i pel conjunt de la ciutat en general.

El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, a proposta del grup municipal d’ICV-EUIA-PIRATES-E, acorda:

PRIMER.- Resoldre de manera definitiva al parc de les Moreres la canalització de les aigües pluvials (aprovat al pressupost participatiu de 2017).

SEGON.- Reformar i ampliar el parc infantil al passeig del Parc Can Buxeres (aprovat al pressupost participatiu de 2017).

TERCER.- Millorar la neteja i manteniment del Parc Buxeres , i/o exigir a l’AMB un compliment escrupolós del conveni que no permeti que es degradi aquest espai verd tan important per la nostra ciutat.

QUART.- Millorar la connectivitat amb el barri de Can Serra per la zona dels camps de futbol_cotxeres TMB.

CINQUÈ.- Millorar i ampliar l’espai d’aparcament en precari de l’entorn de l’estació de metro de Can Boixeres.

SISÈ.- Donar trasllat a l’AVV de Sanfeliu, a la FAVLH, a les associacions de comerciants de la ciutat.