Nº 19 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 23 d’octubre de 2018.

Presentada conjuntament per CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES}

Aprovada. Abstenció de la CUP-PA

MOCIÓ PER LA CREACIÓ D’ ESPAIS D’EMPRENEDORIA (COWORKINGS) MUNICIPALS A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.

Atesa que la situació econòmica que vivim ha propiciat que, davant la manca de sortides laborals, moltes persones hi hagin hagut o vulguin emprendre un negoci propi.

Atès que no hi ha una cultura social ni institucional que doni suport a l’emprenedoria al nostre país. És una realitat que iniciar un projecte emprenedor, empresarial, associatiu o cooperatiu esdevé sovint una tasca titànica amb molts elements en contra tant econòmics, com de manca de recursos inicials, com administratius. Cal que els Ajuntaments, com a institució més propera a la ciutadania i més arrelada territorialment, faciliti el camí d’aquestes iniciatives de generació d’ocupació des de la base.

Atès que l’impuls a la creació de coworkings gestionats per entitats del món del treball, la cultura i el lleure donarà suport i crearà sinergies amb emprenedors i emprenedores i startups a la ciutat. És necessari crear un espai per promoure una comunitat innovadora, oberta, col·laborativa on s’impulsin i comparteixin les idees, on es fomentin sinergies i on es plantegin projectes i noves empreses tot fent ús de la potència de la cooperació i la cocreació. Aquest tipus d’espai té per objectiu posar la innovació i la creativitat a l’abast i al servei d’un nou model de desenvolupament econòmic a la nostra ciutat generant riquesa des de la base i arrelada al territori.

Atès que la creació d’una xarxa municipal d’espais de coworking, incubadores i acceleradores d’empreses fomenta el creixement de les noves indústries, en especial les de base tecnològica i les que necessiten espais de compartició d’infraestructures específiques com els fablabs, facilitant la conversió d’edificis i locals infrautilitzats, tot optimitzant i compartint recursos i estalviant en el consum d’energia, aigua, comunicacions, etc.

Atès que és necessari impulsar iniciatives d’economia en l’àmbit local i de foment de l’autoocupació, d’impuls de les noves tecnologies, de foment de projectes col·laboratius i de treball en xarxa.
Atès que la prioritat de l’impuls municipal ha d’anar en la línia de l’economia social i solidària, l’economia verda, la innovació social, el foment de l’ocupació de qualitat i del cooperativisme.
Donat que a la nostra ciutat no existeix un espai públic on els emprenedors puguin trobar una infraestructura bàsica per a desenvolupar el seu projecte emprenedor ni cap política global municipal que reguli l’ús per part del teixit emprenedor de determinats equipaments i recursos municipals existents i futurs.

Atès que potenciar i arrelar al territori a les emprenedores i emprenedors i la petita i mitjana empresa ha de ser una prioritat per fomentar la creació de llocs de treball i la generació de riquesa des de la base a la ciutat.

Atès que aquest tipus d’espais, coneguts com a vivers d’empreses o centre de negocis, s’estan convertint en un servei bàsic de molts municipis del nostre entorn.

Atès que els espais incubadors d’empreses (coworkings) municipals han demostrat, en múltiples experiències que serveixen per incentivar l’economia del municipi, generar dinàmiques conjuntes amb altres sectors, impulsar la creativitat i les idees emprenedores i la creació d’ocupació innovadora i amb alt valor afegit. A Saragossa existeixen avui cinc espais de coworking de titularitat pública. A Elda (Alacant) hi ha un espai de coworking. En la mateixa línia, el Cabildo de Tenerife ha creat un «espai per fomentar la col·laboració entre emprenedors o coworking» en la Dàrsena Pesquera de Santa Creu. A diversos municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona, les institucions públiques han tingut la iniciativa de buscar utilitat a alguns dels immobles municipals per allotjar aquests tipus d’espais de dinamització. És el cas de l’Espai Coworking de la incubadora Almogàvers Business Factory, a Barcelona, o del Citylab, a la ciutat de Cornellà.

Vist que el el ple municipal de 26 de febrer del 2013 va aprovar, per unanimitat, una moció que demanava “Primer:estudiar la possibilitat d’aprofitar una part de l’espai de La Farga centre d’activitats, com a agència d’innovació de la tecnologia, el disseny i l’esperit empresarial, oferint programes educatius, espais i el recolzament necessari per facilitar les pràctiques de col·laboració i oportunitats d’aprenentatge a través d’una comunitat inspirada en l’excel·lència empresarial. Segon: estudiar la possibilitat de posar a l’abast dels emprenendor tot el necessari per desenvolupar una proposta empresarial innovadora de base tecnològica. Acollint tant a emprenedors que tinguin una idea de negoci com a aquells que tenint empreses en funcionament vulguin beneficiar-se d’un ecosistema on treballar,
establir relacionals i generar oportunitats. Tercer: estudiar la possibilitat de crear i potenciar un viver d’empreses per a professionals que desenvolupin i facin créixer la seva empresa per tal de generar activitat econòmica relacionada amb els entorns digitals, el coneixement i les tecnologies de la informació i comunicació (TIC), centrant l’atenció en els nínxols professionals relacionats amb la creació d’aplicacions smartphones”.

Atès que el Ple Municipal del 24 d’octubre del 2015 va aprovar la “moció proposant convertir la farga en un centre de negocis” que demananava “Primer.- Reconvertir una part de l’espai de La Farga, centre d’activitats, o en el seu defecte un equipament municipal, com a Centre de Negocis el qual disposi de diferents despatxos i zones de treball i disposi de tots els elements (mobiliari, telefonia, internet, servei recepció,…) necessaris per tal que els emprenedors i autònoms que s’hi instal·lin puguin dur a terme la seva activitat empresarial. Segon.- Elaborar un reglament normatiu que han de complir les persones que vulguin instal·lar-se al Centre de Negocis. Aquest reglament normatiu hauria de contemplar tant els requisits i les condicions d’accés com el temps de cessió de l’espai i l’ús al qual pot ser destinat. Tercer.- Crear i potenciar un viver d’empreses per a professionals que desenvolupin i facin créixer la seva empresa per tal de generar activitat econòmica.

Atès que el seguiment d’aquesta última moció es dóna per acabat a data del 15 d’octubre de 2016 i, literalment, diu que: “S’ha realitzat la tramitació administrativa dels trasllats indicats a la moció. L’espai de La Farga està gestionat per la societat municipal LA FARGA S.A., la qual és la que ha de valorar aquesta possibilitat, i fer l’estudi de viabilitat de la mateixa. Per tant, traslladarem aquesta petició a LA FARGA S.A. Si desprès de la valoració de la viabilitat de establir un centre d’empreses a LA FARGA no es veu convenient, l’Ajuntament estudiarà la possibilitat d’establir aquest centre en un altre equipament municipal que compleixi amb les necessitats tècniques que requereix un centre d’aquestes característiques. Tal com hem comentat al pacte anterior, si bé sigui des de LA FARGA S.A. o bé des de un altre equipament es crea un Centre de Negocis, s’ elaboraria un reglament normatiu que hauria de regir el funcionament d’ aquest centre. Dins de les polítiques de desenvolupament econòmic de la ciutat, entenem que un centre de empreses podria coexistir amb un viver d’empreses dins d’ un mateix espai físic. Per tant, traslladarem a LA FARGA S.A. la necessitat de valorar la creació tant del centre d’empreses com del viver d’empreses, tenint en compte a més, noves formes de centres empresarials com són els coworkings també destinats a professionals liberals o microempreses, essent aquest sector el més nombrós al nostre municipi. Estem treballant activament per habilitar espais per a l’emprenedoria, sent rellevant el trasllat de la Cambra de Comerç a l’edifici del Gornal Activa amb l’intenció de millorar l’oferta oferida per aquest equipament municipal.

Atès que no hi ha hagut cap pas visible en relació a la creació d’un veritable espai per
l’emprenedoria (coworking) municipal, ni s’ha desenvolupat cap reglament de regulació
d’aquests tipus d’ús.

Atès que l’emprenedoria i les petites i mitjanes empreses han de poder localitzar-se més enllà dels polígons industrials o del recinte proposat de La Farga. Cal que els espais municipals d’incubació d’emprenedores es fonamenti en un equilibri territorial que doni cobertura a les necessitats del conjunt de barris de la ciutat.

Atès que el govern del PSC va anunciar la signatura d’un conveni per impulsar iniciatives de suport a l’activitat econòmica i a l’ocupació entre l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i l’Ajuntament d’Esplugues.

Atès que la mesura acordada que més va destacar el govern en l’anunci de l’acord va ser que el centre Esplugues Coworking podrà acollir persones emprenedores o microempreses de L’Hospitalet sota el hashtag #DinamitzaciólocalLH

Atès que aquest anunci representa «de facto» l’abandonament i incompliment dels acords plenaris previs i va a la contra del teixit emprenedor i de petites i mitjanes empreses de la ciutat, representant una invitació a marxar, quan no directament l’expulsió, cap a municipis veïns d’aquests col·lectius socials i professionals.

Atès que convidar a les microempreses i al teixit emprenedor de L’Hospitalet de Llobregat a què marxin a espais de coworking d’altres municipis no és fomentar la promoció econòmica ni la dinamització local de l’Hospitalet de Llobregat, 2a ciutat de Catalunya.

Atès que necessitem les emprenedores i els emprenedors i les petites i mitjanes empreses potenciant la nostra ciutat, ja que generen més ocupació i de més qualitat que les grans multinacionals i a més de manera arrelada al territori.

Atès que l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat disposa de nombrosos edificis i locals de titularitat pública, alguns d’ells protegits patrimonialment i en desús com poden ser la fàbrica germans Albert, la caseta modernista del CC Tecla Sala, Can Trinxet, Godó i Tries, etcètera.

El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, a proposta del grup municipal d’ICV-EUIA-
PIRATES-E acorda:

PRIMER.- Instar al govern municipal a la creació d’una xarxa municipal d’espais d’emprenedoria (coworkings) municipals, incubadores i acceleradores donant ús a equipaments i/o propietats municipals. Els espais d’emprenedoria (coworkings) han de disposar de diferents despatxos i zones de treball i de tots els elements (mobiliari, telefonia, internet, servei de recepció,…) necessaris perquè els emprenedors i autònoms que s’hi instal·lin puguin dur a terme la seva activitat empresarial.

SEGON.- Elaborar un reglament normatiu que han de complir les persones, empreses, associacions i/o cooperatives que vulguin instal·lar-se temporalment o fer ús dels recursos municipals per impulsar la creació de noves activitats o l’acceleració de les existents. Aquest reglament normatiu hauria de contemplar tant els requisits i les condicions d’accés com el temps de cessió de l’espai i l’ús al qual pot ser destinat.

TERCER.- Donar trasllat d’aquesta moció a les entitats empresarials de la ciutat, a la OMIC, a l’AEBALL i a les associacions d’autònoms de la ciutat, a la FAVVLH i a les associacions de veïns i veïnes de l’Hospitalet de Llobregat i al Servei públic d’ocupació de Catalunya (SOC).