Nº 34 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 28 de novembre de 2017.

Presentada per CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES}.

Aprovada . Unanimitat.

 

 

MOCIO SOBRE ELS MENJADORS ESCOLARS.

La ciutat de l’Hospitalet continua patint els estralls de la crisi, que afecta de manera directe les classes populars i entre ells els nostres infants i adolescents, l’eslavó més dèbil. Els poders públics tenen l’obligació legal i el deure moral de cobrir les necessitat més bàsiques.

Considerem que els menjadors escolars tenen una funció educativa, forma part del procés d’aprenentatge de l’infant i dels hàbits personals i socials; i té una funció social, fomentant la seva cohesió i creant igualtat d’oportunitats entre tots. Ja que permet fer front a situacions de vulnerabilitat i malnutrició dels nostres nens, nenes i joves demanden el màxim esforç per part de totes les administracions, ciutadans i entitats.

A més, els menjadors-espais de migdia, ajuden a que els infants puguin gaudir d’espais de lleure, de creativitat,… i pels joves i adolescents és un espai de lleure i també de poder realitzar diferents activitats amb l’acompanyament de reforç escolar.
Aquesta situació en els últims anys s’ha vist afectada:

  • Implantació de la jornada reduïda a la secundària, al 2012, va generar un dany col·lateral, com va ser el tancament de la majoria de menjadors als instituts.
  • Falta de planificació i/o de compromís de les administracions local i autonòmica ha provocat la pèrdua de projectes i subvencions de fundacions i entitats diverses per la posada en marxa de menjadors escolars.
  • La Generalitat solament subvenciona els projectes menjadors entre un 10-15%.
  • Al juny d’aquest mateix any s’ha aprovat una moció al Parlament de Catalunya, a instància del PSC, pràcticament per unanimitat, i amb incorporacions de diversos grups que demanaven un compromís ferm de la Generalitat per la recuperació dels menjadors escolars als instituts de secundària, com el desenvolupament de protocols de seguretat alimentària, entre d’altres mesures.
  • Aquesta moció i acord parlamentari s’insta a habilitar espais alimentaris als instituts aquest curs que s’inicia (2017-2018).

Atesa la situació profundament injusta que provoca perdre la beca menjador quan es passa de primària a secundària.

Atès que a la ciutat tenim actualment dos menjadors escolars gestionats per entitats socials, com son l’Associació Educativa Ítaca, a la zona nord, i un altre a la zona sud coordinat per Associació Educativa Nou Quitxalles, a les que des d’aquí ens sumem a les continues felicitacions per la seva feina per la cohesió social.

Atès que el projecte dels menjadors escolars no solament compleixen un vital funció que és la garantir els àpats, també els estudiants participen en altres activitats socio-educatives (reforç escolar, esports, cultivar un hort, etc.).

Atès que la moció aprovada al Parlament de Catalunya no definia una partida concreta, ni un protocol a desenvolupar, solament enunciats, i que ha dia d’avui, i segons la informació coneguda, no hi ha cap comissió de seguiment i desenvolupament d’aquesta moció.

Atès que ja s’han impulsat iniciatives amb altres entitats com la Creu Roja, per impulsar les targetes solidàries, que després no han tingut el suport necessari i suficient amb recursos municipals, per atendre totes les necessitats plantejades.

Per tot l’anteriorment exposat, el grup municipal d’ICV-EUiA-Pirates-E demana al Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Instar a les àrees corresponents, a fer un estudi real i exhaustiu, sobre les necessitats actuals de becats en primària, dels que estan amb suport alimentari en secundària, i dels actuals circuits d’assistència.

SEGON.- Establir circuits i protocols que siguin més efectius i inclusius amb els infants que reben aquest suport alimentari, garantint Ajuntament i Generalitat els recursos suficients i espais adequats per dur a terme aquests programes.

TERCER.- Impulsar la fórmula dels menjadors escolar com la més adequada per garantir la cohesió i no discriminació dels infants . Recollint les necessitats que situen el període estival-vacacional i la seva cobertura, així com l’alumnat amb necessitats educatives especials.

QUART.- Donar trasllat a la Conselleria d’Ensenyament, a la Conselleria de Benestar i Família, a les AMPA’s de la ciutat, a les entitats d’acció social amb la infància i del lleure de la ciutat, als sindicats representats als centres de la nostra ciutat i a la Xarxa Groga.