Moció per la millora de l’accessibilitat i cobertura verda al carrer Bruc

Home/Mocions/Moció per la millora de l’accessibilitat i cobertura verda al carrer Bruc

Moció per la millora de l’accessibilitat i cobertura verda al carrer Bruc

Nº 40 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 24 de juliol de 2018.

Presentada CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES}

APROVADA. Unanimitat.

MOCIÓ PER LA MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT, LA SEGURETAT I LA COBERTURA VERDA AL CARRER BRUC.

Atès que al carrer Bruc del barri del centre, entre l’alçada dels números 11-13 i la cantonada amb el carrer Girona, existeix un tram de vorera molt estreta d’uns 70 metres de longitud. L’amplada màxima d’aquest tram de vorera és de 80 cm (incloent com a secció útil la pedra que remata la vorera, sent aquesta una superfície molt irregular i no facilitadora de l’accessibilitat). A més, diferents obstacles redueixen la seva amplada practicable (voladissos de les finestres de l’edifici dels antics jutjats i diferents senyals de transit).

Atès que aquesta escassa amplada de la vorera és causada per l’existència d’una zona blava en línia per una capacitat aproximada de 10 cotxes i per una zona de contenidors d’escombraries. Els cotxes, tot i correctament aparcats, envaeixen parcialment la secció útil de la vorera nord, reduint encara més la secció útil i fent un efecte de muralla que impedeix la comoditat, la seguretat i l’accessibilitat.

Atès que l’edifici dels antics jutjats situat en aquesta zona ha estat cedit a la editorial Planeta en concessió demanial a 25 anys, prorrogables 5 anys més fins assolir una ocupació d’uns 30 anys. L’ara edifici Planeta ha estat mínimament reformat i ha incorporat diferents sortides d’evacuació que donen a l’esmentada vorera. A més, la sortida d’evacuació de la sala d’actes servirà com entrada i sortida ordinària a la sala en moments en que la resta de l’edifici romangui tancat, tal i com ens va informar el primer tinent d’alcalde durant la visita a les obres que vam realitzar diferents grups municipals. La insuficient amplada de la vorera i la muralla física que representen els cotxes aparcats en la zona blava, converteixen la zona en inaccessible.

Atès que a la normativa CTE DB-SI (Document bàsic de seguretat en cas d’incendi) a la secció SI 3 – Evacuació d’ocupants i al DA DB-SI /4 (Documento de apoyo al documento básico DB-SI de Seguridad en caso de incendio) s’indiquen el requisits i les condicionants que han de complir les sortides d’edifici i els espais exteriors segurs en cas d’incendi, indicant les superfícies i amplades mínimes en funció de l’ús de l’edifici. Lo zona del carrer Bruc esmentada actua com a espai exterior segur. La insuficient amplada de la vorera i la muralla física que representen els cotxes aparcats en la zona blava, converteixen la zona en insegura, posant barreres físiques a l’evacuació.

Atès que la LLEI 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat indica la importància de la promoció de l’accessibilitat com a instrument per a fer efectiu el principi d’igualtat de la ciutadania i fixa el compromís de promoure, protegir i assegurar el ple gaudi dels drets humans i les llibertats fonamentals en condicions d’igualtat per les persones amb diversitat funcional i de promoure el respecte a llur dignitat inherent. A l’article 5.1 indica que

Correspon als municipis:

  1. a) Aplicar la normativa d’accessibilitat, en l’àmbit de llurs competències, d’acord amb la normativa municipal i de règim local de Catalunya, sens perjudici de les normes específiques que estableix la legislació sectorial corresponent.
  2. b) Elaborar, aprovar i executar el pla municipal d’accessibilitat i les revisions corresponents, i també els plans d’actuació i gestió en àmbits concrets amb afectacions en matèria d’accessibilitat, i determinar anualment les actuacions que s’han de dur a terme i el pressupost corresponent.

Atès que fer de l’Hospitalet una ciutat accessible i segura és una obligació i una prioritat i que a més s’ha de fer compatibilitazant-la amb la prioritat i l’obligació de millora del medi ambient, de la qualitat de l’aire i de la cobertura verda de la ciutat.

Atesa la importància de l’arbrat i la cobertura verda a la ciutat, tant per evitar el efecte illa de calor provocat per l’asfalt i el formigó, com per millorar la qualitat de l’aire, reduir la contaminació acústica i per donar ombra i fer més agradable la vida a la ciutat.

Atès que el govern actual de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat va engegar l’any 2017 una campanya de tala d’arbres en voreres estretes al·legant, entre d’altres causes diverses, obligacions per motius d’accessibilitat. Des de ICV-EUIA-PIRATES-E  sempre hem denunciat la gestió que s’està fent de l’arbrat, defensant que era compatible la conservació de l’arbrat en bon estat actual aplicant altres solucions com fer carrers de plataforma única i prioritat al vianant (ho vam proposar al carrer Baró de Maldà i Tecla Sala) o en els casos que tot i així no compleixi, plantat arbres entre els aparcaments existents. No es pot entendre que es tallin arbres en voreres estretes però que, amb la mateixa normativa, es mantinguin zones blaves i aparcaments de cotxes.

Atès que el ple municipal del 23 de gener de 2018 va aprovar la moció del grup municipal de CIU per obrir un procés participatiu per remodelar la Rambla Just Oliveres. Des de ICV-EUIA-PIRATES-E vam expressar la necessitar de fer aquest procés incloent els carrers immediatament paral·lels i perpendiculars a Rambla Just Oliveras per garantir les solucions òptimes d’ordenació, mobilitat i accessibilitat. Entenem que el carrer Bruc hauria d’entrar en aquest entorn del procés participatiu.

Atès que el procés participatiu i la reforma de Rambla Just Oliveras i el seu entorn es preveu a mig i llarg termini, necessitem una solució a l’esmentat tram de vorera a curt termini per garantir l’accessibilitat, la seguretat i la cobertura verda a la ciutat.

El Ple, a proposta del Grup Polític Municipal d’ICV-EUIA-PIRATES-E acorda:

PRIMER.- Incorporar el carrer Bruc, i específicament el tram citat, a l’àmbit d’acció del procés de participació per la remodelació de la rambla Just Oliveras.

SEGON.- Instar al govern municipal a donar solució a curt termini a l’evacuació i accessibilitat de la vorera traslladant la zona blava i estudiant i executant, amb el consens i la participació d’entitats, veïns i veïnes i grups polítics, les solucions possibles (ampliació de la vorera, plataforma única al carrer, etc) incorporant tots els elements necessaris per tal que es garanteixi l’accessibilitat i la seguretat a tot el carrer fins connectar amb Rambla Just Oliveras i carrer Girona.

TERCER.- Instar al govern municipal a la plantació d’arbres, amb els escocells anivellats a la vorera, per ampliar la cobertura verda al carrer Bruc en la mida que la solució a curt termini ho permeti.

QUART.- Donar trasllat dels acords a l’Associació Sumem, a La Saboga, a l’AVV del Centre, a la FAAVVLH i al consell de districte I.

 

Leave A Comment