Nº 9 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 23 de gener de 2017.

Presentada per ERC amb l’adhesió de PSC, C’s, CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES}, CIU i CUP-PA.

APROVADA. Unanimitat.

 

MOCIÓ PER LA MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT EN L’ESTACIÓ DE RODALIES DE BELLVITGE.

Vist que fa anys, els veïns i veïnes de Bellvitge i el Gornal i els usuaris de l’estació de Rodalies de Bellvitge pateixen les incomoditats d’una infraestructura totalment obsoleta que fa que sigui inaccessible a persones amb la mobilitat reduïda.

Vist que en 2017 el Ministerio de Fomento havia executat només el 10% del pla d’inversions de Rodalies a Catalunya previst de 2010-2015, deixant de banda una gran part de les actuacions urgents previstes.

Atès que el Ministerio de Fomento ha anat incomplint reiteradament els compromisos d’obres en l’estació de Bellvitge.

Atès que durant aquest temps s’han realitzat nombroses mobilitzacions que han agrupat a la pràctica totalitat del teixit associatiu de la ciutat demanant que s’actualitzi aquesta estació, es millori l’accessibilitat amb la instal·lació d’ascensors i es construeixi el túnel ferroviari de l’Hospitalet.

Atès que els Grups Polítics Municipals han reiterat les demandes dels veïns davant l’Ajuntament.

Vist que l’Ajuntament en Ple ha demanat en diverses ocasions al Ministerio de Fomento, a Adif i a Renfe que s’abordin definitivament, entre altres, les obres d’accessibilitat de l’estació de Rodalies de Bellvitge.

Atès que el Parlament de Catalunya, va aprovar una resolució demanant al Ministerio de Fomento que corregís el Pla d’Obres de l’estació de Rodalies de Bellvitge perquè aquest contempli l’accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda.

Atès que en febrer de 2017, el Delegat del Govern espanyol, Enric Millo, en la seva visita institucional a l’Hospitalet es va comprometre iniciar les obres de l’estació de Bellvitge durant 2017.

Atès que un cop finalitzat l’any 2017 encara no s’han iniciat les obres, de nou ens trobem davant d’un altre incompliment del ministeri, que havia compromès la instal·lació dels elevadors i altres elements que resolguin l’accés a les andanes.

Per tot l’exposat, a proposta del grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de l’Hospitalet amb l’adhesió dels grups polítics municipals de Partit dels Socialistes de Catalunya, Ciutadans, Iniciativa per Catalunya-Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates, Convergència i Unió i la Candidatura d’Unitat Popular-Poble Actiu, el ple adopta dels següents.
ACORDS

PRIMER.- Exigir al Ministerio de Fomento el compliment dels compromisos adquirits i que executi urgentment les obres d’accessibilitat en l’estació de Rodalies de Bellvitge.

SEGON.- Traslladar els presents acords al Ministerio de Fomento, a Adif, a la Delegació del Govern espanyol a Catalunya, al Consell de Ciutat, a la FAVV de l’Hospitalet, a les AA.VV de Bellvitge i el Gornal, als Grups polítics del Parlament de Catalunya, als Grups polítics del Congreso, als membres del Consell de Ciutat i als consellers de Districte.