Nº 28 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 23 de març de 2018.

Presentada per CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES}

 APROVADA. Unanimitat.

Veure la intervenció de CanviemLH al #PleLH

MOCIÓ DE MILLORA DE LA COMUNICACIÓ ENTRE BARRIS I DE L’ENTORN DE RODALIES A CENTRE – CAN SERRA.

Atès que el soterrament de les vies fèrries R2 i R4 al seu pas per L’Hospitalet, es una reivindicació històrica que permetrà descongestionar el sistema de rodalies de Barcelona, millorar la mobilitat de tota la regió metropolitana i cohesionar la ciutat, canviant completament la seva fisonomia, guanyar nous espais per la ciutadania i millorar la connexió entre els diferents barris.

Atès el nou anunci per part del ministeri de foment d’un nou projecte de soterrament de les vies que, malgrat els dubtes de que finalment es porti a terme, pot suposar una millora en la connexió entre els diferents barris de la ciutat.

Atès que el projecte anunciat deixaria tal com està el tram de vies comprés entre l’estació de rodalies de L’Hospitalet a la Rambla Just Oliveras i el límit amb Cornellà amb la Remunta davant la inviabilitat tècnica existent en aquest tram. Ciutats com Cornellà han solucionat la connectivitat entre barris mitjançant viaductes elevats que compatibilitzen la circulació de trens i la vialitat peatonal.

Vist la manca de formules per poder connectar de forma eficient els barris de Centre i Can Serra , on la ciutadania nomes disposa de connexions complicades pel pont sobrevies de Rambla Just Oliveras i pels ponts sotavies de Carretera d’Esplugues i de l’Avinguda d’Isabel la Catòlica.

Atès que el pont sobrevies de Rambla Just Oliveras es troba en un estat de conservació força deteriorat, tant en el seu paviment com en l’estat de l’estructura de suport i les escales. A més, el seu entorn presenta problemes de concentració d’aigua pluvial en forma de bassals que dificulten l’accessibilitat.

Atès que el pont sotavies de l’Avinguda Isabel la Catòlica, malgrat haver-se realitzat millores en la il·luminació i pintures murals a les parets contínua sent un espai poc amable per la circulació de vianants, amb sorolls i mala qualitat de l’aire.

Atès que el pont sotavies de carretera d’Esplugues no compleix amb les condicions mínimes de seguretat, salubritat i accessibilitat i representa un coll d’ampolla per la connexió entre els barris, sent a més un punt perillós per la cruïlla semafòrica que representa.

Atesa la reivindicació històrica dels moviments veïnals i les entitats dels barris del Centre i de Can Serra que demanen l’ampliació del pont sotavies de carretera d’Esplugues, la millora de la connectivitat entre els barris i la instal·lació d’elements de mobiliari urbà que facin més amable l’entorn de rodalies i l’ús de l’estació.

Atès que a l’ARE de la Remunta es va fer un pas sotavies que no era prioritari en detriment de les reivindicacions veïnals i d’entitats de la ciutat que reclamaven la millora del pas sotavies de Carretera d’Esplugues.

Atès que el ple va aprovar un procés participatiu de replantejament de la rambla Just Oliveras i del seu entorn.

Atès que la qualitat de l’espai públic de l’entorn de l’estació està molt degradat i no és amable per la ciutadania ni pels usuaris i usuàries de rodalies. No tenen seients al carrer, ni lavabos públics.

El Ple, a proposta del grup polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES-E, acorda:

PRIMER.- Instar a ADIF i a les administracions competents a realitzar, el més aviat possible, l’ampliació i reestructuració del pas sotavies de la carretera d’Esplugues, tot ampliant voreres i solucionant la cruïlla semafòrica així com estudiar i realitzar millores al pont sotavies d’avinguda d’Isabel la Catòlica per fer-ho més amable als vianants.

SEGON.- Instar a ADIF i a les administracions competents a realitzar, el més aviat possible, millores al pas sobrevies (pont i escales) tot millorant la seguretat, salubritat i accessibilitat de la infraestructura i la connectivitat entre els barris del Centre i Can Serra.

TERCER.- Instar al govern municipal a incorporar, dins del procés participatiu de la renovació de la Rambla Just Oliveras i del seu entorn, l’àmbit de les vies i les connexions entre els barris del centre i Can Serra del pont de carretera d’Esplugues i del pas elevat de les vies per millorar i facilitar la connexió entre els barris.

QUART.- Instar a ADIF i a les administracions competents a la instal·lació de serveis públics i accessibles a l’estació de rodalies de Rambla Just Oliveras.

CINQUÈ.- Instar a ADIF i a les administracions competents a la millora de l’espai públic a l’entorn de l’estació i a la instal·lació de bancs i seients per seure a l’exterior de l’estació de rodalies de Rambla Just Oliveras.

SIZÈ.- Donar trasllat a la federació d’AAVV de L’Hospitalet de Llobregat, a l’AAVV del Centre, a l’AAVV de Can Serra, a la Saboga, a l’ Associació per a la Promoció del Transport Públic PTP, al Ministeri de Foment del Govern d’Espanya, al Departament de Territori i Sostenibilitat del Govern de la Generalitat, als grups representats al Congrés dels Diputats, als grups representats al Parlament de Catalunya.