Nº 38 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 27 de juny de 2017.

Presentada conjuntament per C’s, CanviemLH, PP, ERC i CIU.

APROVADA. A Favor: C’s, CanviemLH, PP, ERC, CIU i CUP-PA. En contra: PSC + no adscrits.

 

 

MOCIÓ PER LA MILLORA DEL CARRER LEONARDO DA VINCI AL BARRI DE SANT JOSEP.

Atès que actualment el carrer Leonardo da Vinci no està endreçat. I que la conversió en zona de vianants i pacificació és una prioritat i dóna beneficis a la ciutat.

Atès que el comerç de proximitat i les petites i mitjanes empreses són molt important per la ciutat, en ser empreses arrelades al territori, generadores d’ocupació, proveïdores de serveis i dinamitzadores de la vida als carrers de la nostra ciutat.

Atès que la crisi ha colpejat molt durament a les pimes de la ciutat i les administracions locals han de fomentar l’activitat econòmica de qualitat, de proximitat i sostenible.

Atès que al carrer Leonardo da Vinci existeixen empreses i comerços actius des de fa dècades i que aquests han aconseguit sobreviure a la crisi i continuen generant ocupació diversificada a l’Hospitalet de Llobregat.

Atès que alguns dels comerços i pimes existents necessiten una zona de càrrega i descàrrega per poder portar a terme la seva activitat i que l’Ajuntament els hi va donar llicències d’activitats coneixent aquesta necessitat.

Atès que el carrer Leonardo da Vinci actualment no està endreçat i presenta problemes d’accessibilitat, excés d’espai destinat al cotxe de manera desendreçada, manca de verd urbà i degradació en la pavimentació, es fa necessari reordenar i planificar l’espai urbà.

Atès que el govern vol reformar el carrer Leonardo da Vinci segons el «projecte executiu d’urbanització i renovació del clavegueram del carrer Leonardo da Vinci entre carrer Enric Prat de la Riba i Avinguda Carrilet, a l’Hospitalet de Llobregat» aprovat inicialment per la junta de govern local el 26 de juliol de 2016. El projecte planteja la tipologia de carrer amb plataformes en dos nivells, voreres i calçada, i no contempla la creació de cap zona de càrrega i descàrrega al carrer Leonardo da Vinci. El projecte no justifica l’àmbit normatiu de la proposta, ni l’emmarca dins de cap actuació del pla de mobilitat ni fa referència a cap normativa d’accessibilitat en la definició de la proposta.

Atès que per aquest motiu 15 empreses que porten a terme la seva activitat al Carrer Leonardo da Vinci (Coytesa, Easy Tour SL, Autoescola Hospitalet SL, Hidraer SL, Permovidre, Tallers A. Navarro, Obras i Servicios Rovian SL, Electricitat Benages SA, Immobles LV 26 SL, GM Sports, Instalmav – Miguel Angel Valentín Mateos, Unilab – venda al major de roba de treball, Elec-baix SL, Instalacions Samitec SL, Barna Cable SL) han signat una carta a alcaldia presentada al registre general el 18 de maig de 2017 en la que demanen la reconsideració del projecte, ja que veuen perillar la seva activitat, i els llocs de feina que generen, per la no previsió de zona de càrrega i descàrrega de proximitat a la realitat de l’activitat comercial.

Atès que les empreses signants són empreses amb els permisos d’activitat concedits per les administracions públiques i estan arrelades al territori i a la ciutat des de fa molts anys i que no tenen capacitat per assumir dintre dels seus locals les zones de càrrega i descàrrega a causa de la configuració urbanística existent.

Atès que el govern municipal en declaracions públiques al·lega que no es pot incorporar una zona descarrega i descarrega en un carrer de menys de 10 metres d’amplada perquè seria incórrer en incompliments de normativa.

Atès que no hi ha cap normativa que especifiqui el límit de 10 metres assenyalat pel govern. Ni el Decret 135/1995 Codi d’Accessibilitat de Catalunya, ni l’ordenança de mobilitat del municipi de l’Hospitalet de 30 de maig de 2015″, ni l’ordenança del civisme i la convivència de l’ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, ni el pla de mobilitat urbana de l’Hospitalet de Llobregat, ni l’ordenança municipal sobre els establiments, activitats comercials i serveis especifiquen cap límit de 10 metres d’amplada per posar una zona de càrrega i descàrrega a un carrer. En concret l’ordenança municipal sobre els establiments diu textualment a l’Article 17.1. «L’amplada de la via pública des de la qual s’accedirà a la zona de càrrega i descàrrega haurà de ser de 7 metres com a mínim. 2. L’accés des de la via pública haurà de tenir l’amplada, l’alçada i el radi de gir i els pendents adients per al trànsit de furgons o camions de fins a 5 tones. L’amplada mínima de l’accés haurà de ser de 4 metres, quan la sortida sigui a una via pública de més de 10 metres d’ample, i de 5 metres quan la via sigui d’amplada inferior a 10 metres. Aquesta amplada s’haurà de respectar en els quatre primers metres». Referint-se a l’accés a zones de càrrega i descarrega a l’interior dels nous comerços.

Atès que el pla de mobilitat urbana sostenible de l’Hospitalet aprovat definitivament el 8 d’agost de 2016 planteja la creació de nous eixos cívics d’elevada qualitat i continuïtat, entre els quals trobem el carrer de Leonardo da Vinci, sense més especificació, i que la previsió d’una zona de càrrega i descarrega en horaris comercials és compatible amb la bona qualitat i continuïtat de l’eix cívic, la comoditat del transit de vianants i ciclistes, la implantació de nou arbrat i la reducció del transit rodat que permeti endreçar i donar normalitat a l’activitat comercial consolidada al carrer.

Atès que existeixen carrers de l’Hospitalet, urbanitzats recentment, els quals tenen la distància entre façanes inferior a 8 metres i en els quals s’han mantingut zones de càrrega i descàrrega, com són els carrers Uva, Àngel Guimerà i Rossend Arús.

Atès que en aquests carrers s’ha optat per la tipologia de carrer en plataforma única amb pavimentació diferenciada de voreres i calçada.

Atès que la desaparició de tots els espais de càrrega i descàrrega suposa que la zona més propera serà al carrer Ventura i Gassol, a uns 200 metres del carrer Leonardo da Vinci, el que obligarà a travessar el carrer Enric Prat de la Riba carregant material pesat i voluminós. Una possible zona de càrrega i descàrrega a l’Avinguda Carrilet suposaria el mateix problema, les mercaderies haurien de recórrer les voreres del carrer Leonardo da Vinci en més de 160 metres. Aquest fet generaria problemes de mobilitat per incompatibilitat del transit de mercaderies, tràfic rodat i vianants, generaria inseguretat i riscos laborals innecessaris, molèsties als veïns i veïnes de sorolls, neteja, degradació de paviments, etc.

Atès que segons el projecte la plantació o no d’arbres a la vorera es decidirà en obra, depenent de la possible afectació a balconeres i sobresortints dels edificis. Es pot compatibilitzar la creació de la zona de càrrega i descàrrega a les zones de balconeres.

Atès que la Junta de govern local del dia 6 de juny de 2017 va aprovar el punt 21 (U0501/5240 C) de l’ordre del dia que literalment diu “Adjudicar la contractació de les obres d’urbanització i renovació del clavegueram del carrer Leonardo da Vinci, entre el carrer Enric Prat de la Riba i l’Avinguda del Carrilet, A favor de l’empresa Artifex Infraestructuras, SL. (EXP. 5930/2016) amb un pressupost de contractació de 422.585,41 euros IVA exclòs.

Atès que segons l’article 107 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic on indica que:

1. Las modificaciones no previstas en los pliegos o en el anuncio de licitación solo podrán efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias: (…)

  1. e) Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, medioambientales, urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la adjudicación del contrato.
  2. La modificación del contrato acordada conforme a lo previsto en este artículo no podrá alterar las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación, y deberá limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.
  3. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se entenderá que se alteran las condiciones esenciales de licitación y adjudicación del contrato en los siguientes casos: (…)
  4. d) Cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan, en más o en menos, el 10 por ciento del precio de adjudicación del contrato; en el caso de modificaciones sucesivas, el conjunto de ellas no podrá superar este límite.

Atès que la modificació del projecte per incorporar les zones de càrrega i descàrrega suposa una modificació menor, que no varia el pressupost del projecte en els límits establerts al plec de condicions administratives particulars del 10% del pressupost.

Per tot això, els grups municipals de CIUTADANS, ICV-EUIA-PIRATES-E, PP, ERC i CIU proposen al ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Instar al govern municipal a modificar el «projecte executiu d’urbanització i renovació del clavegueram del carrer Leonardo da Vinci entre carrer Enric Prat de la Riba i l’Avinguda Carrilet, a l’Hospitalet de Llobregat» per implantar una zona de càrrega i descàrrega al carrer Leonardo da Vinci, amb la possibilitat d’altres auxiliars, que mantingui les places mínimes necessàries per la correcta convivència entre veïns i veïnes, la priorització de l’eix cívic, la plantació de nou arbrat i el funcionament comercial.

SEGON.- Instar al govern municipal realitzar una reunió plural entre l’equip de govern, els serveis tècnics de mobilitat, promoció econòmica i urbanisme i espai públic, veïns i veïnes i empreses del carrer Leonardo da Vinci per a decidir conjuntament la provisió d’espai i ubicació òptima per la zona de càrrega i descàrrega dins del carrer Leonardo da Vinci, amb la possibilitat d’altres auxiliars.

TERCER.- Donar trasllat a La Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes, a les Associacions de Comerciants, als Consells de Districte i al Consell de Ciutat.