Moció de millora de la línia L10 d’autobús a l’Hospitalet

Home/Mocions/Moció de millora de la línia L10 d’autobús a l’Hospitalet

Moció de millora de la línia L10 d’autobús a l’Hospitalet

Nº 29 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 23 de març de 2018.

Presentada per CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES}

 APROVADA PARCIALMENT. No adscrits (2) a favor punt 1 i en contra de la resta, No adscrit (1) en contra del punt 2 i a favor de la resta, CUP-PA (1) a favor ,  CIU (1) a favor , ERC (2) a favor, PP(2) a favor, C’s (4) a favor i PSC a favor excepte al punt 2 (en contra).

Veure la intervenció de CanviemLH al #PleLH

MOCIÓ PER LA MILLORA DE LA L10 D’AUTOBÚS A L’HOSPITALET.

Atès que el servei d’autobusos és un servei públic fonamental pels nostres ciutadans que hem de fomentar des de les nostres administracions com a mitjà de transport sostenible i respectuós amb el medi ambient.

Atesos els darrers episodis de contaminació ambiental que ha patit la nostra ciutat que, en gran part són donats per l’ús del cotxe i les seves emissions, és urgent la nostra actuació per prevenir aquestes situacions.

Atès el compromís de l’Entitat Metropolitana de Barcelona, per donar un servei de qualitat i d’atenció a la ciutadania.

Atès que el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de l’Hospitalet (PMUS 2015-2020) ja mostra algunes mancances dient que “la línia L10 realitza un recorregut molt llarg, que travessa els municipis del Prat, L’Hospitalet, Cornellà, Esplugues, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat. Com a conseqüència d’aquest llarg recorregut els temps de pas varien bastant amb els previstos” I “es proposa estudiar la possibilitat de dividir la línia en 2, i potser incloure entre les freqüències un servei exprés que realitzi tot el recorregut, parant en una sèrie de parades d’alta demanda”.

Atès que segons el PMU una de les accions executables per part de l’Ajuntament és “Actuar en millores de la xarxa de bus urbà: realització d’estudi d’optimització i millora de la línia L10.”

Atès que la construcció en massa de nous conjunts d’habitatges a la zona de l’Àrea Residencial estratègica (ARE) de la Remunta ha canviat el pes de la distribució poblacional i la mobilitat de part de la zona centre, i que aquests canvis no s’han vist reflectits encara en el mapa de mobilitat pública. La nova població d’aquesta zona queda allunyat de qualsevol transport públic. La parada de bus més propera, codi 100005, es troba a una distància considerable.

Atès que el recorregut actual del L10 travessa carrers estrets (carrer Sant Joan, Església i Francesc Moragas) i també presenta girs complicats que sovint donen problemes com són els de la cantonada de carrer Sant Joan amb Carrer Església, el de carrer Església amb carrer Barcelona i el gir de la plaça de la Remunta d’accés al carrer Francesc Moragas.

Atès que moltes de les parades de bus de la ciutat no tenen marquesina ni cap lloc on la gent pugui seure o protegir-se del sol mentre espera l’autobús.

Atès que veïns i entitats del barri proposen modificar el recorregut de la L10 substituint el recorregut de carrer Sant Joan, carrer església i carrer Barcelona pel recorregut Josep Tarradellas – Carrer Álvarez de Castro – Plaça de la Remunta, traslladant les parades necessàries a tal efecte.

Atès que veïns i entitats del barri proposen modificar el recorregut de la L10 substituint el recorregut de carrer Francesc Moragas pel Passeig de la Campsa fins a Avinguda Carrilet.

Atès que aquesta moció se suma a la resta de mocions presentades i aprovades al ple d’aquest ajuntament reclamant millores a la xarxa d’autobusos de la nostra ciutat com són la moció per la millora del servei d’autobusos al barri de Sanfeliu, la moció per millorar l’itinerari de transport públic d’accés a les noves urgències de L’Hospital Universitari de Bellvitge i la moció per la millora de la xarxa d’autobusos de la ciutat, aprovades a l’actual legislatura.

El Ple, a proposta del grup polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES-E, acorda:

PRIMER.- Instar a les administracions que pertoquin, la instal·lació de marquesines al major número possible de parades d’autobús de la ciutat, estudiant alternatives més accessibles en aquells llocs amb més dificultats d’espai.

SEGON.- Proposar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i a les administracions que pertoquin la modificació del recorregut de la línia L10 per tal que tingui parades a l’Avinguda Josep Tarradellas (entre Miquel Peiró i Álvarez de Castro), al carrer Álvarez de Castro i al Passeig de la Campsa, donant servei a les noves edificacions i eliminant els girs conflictius del recorregut.

TERCER.- Instar al govern municipal a l’execució urgent de les mesures de millora de la L10 incorporades al (PMUS 2015-2020).

QUART.- Donar trasllat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a l’Autoritat del Transport Metropolità, al Departament de Territori i Sostenibilitat, al Consell de Ciutat, a l’empresa Baixbus i a les associacions de veïns de L’Hospitalet i la CONFACV.

Leave A Comment