Nº 36 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 27 de febrer de 2017.

Presentada per CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES}

Aprovada. Unanimitat. 

 

MOCIÓ PER LA MILLORA DE LA XARXA D’AUTOBUSOS DE LA CIUTAT.

Atès que el servei d’autobusos és un servei públic fonamental pels nostres ciutadans que hem de fomentar des de les nostres administracions com a mitjà de transport sostenible i respectuós amb el medi ambient.

Atesos els darrers episodis de contaminació ambiental que ha patit la nostra ciutat que, en gran part són donats per l’ús del cotxe i les seves emissions, és urgent la nostra actuació per prevenir aquestes situacions.

Atès el compromís de l’Entitat Metropolitana de Barcelona, per donar un servei de qualitat i d’atenció a la ciutadania.

Atès que ciutats de l’entorn, especialment Barcelona, està impulsant més línies que connecten la ciutat de nord a sud, d’est a oest i en trajectes diagonals, ja que estalvien recorreguts, escurcen temps i milloren, en general, el servei i la freqüència de pas, incrementant el nombre de passatgers.

Atès la saturació detectada en hores punta i semi-punta a les línies L14 i L12. I a la baixa freqüència de la L16, que tot i tenir un recorregut que connecta eficientment la ciutat té freqüències massa baixes com per a una línia de bus urbana d’aquestes característiques.

Atès que el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de l’Hospitalet (PMUS 2015-2020) ja mostra algunes d’aquestes mancances.
Atès que les línies LH1 i LH2 fan un recorregut que no aprofita tot el potencial de les línies, allargant temps de viatge i fent menys eficient a les pròpies.

Atès que aquest darrer any, la ubicació del servei d’urgències de l’Hospital Universitari de Bellvitge s’ha traslladat de la façana de la Feixa Llarga al carrer Residència quedant allunyat de qualsevol transport públic. La parada més propera, codi 109280, es troba a una distància considerable per garantir uns criteris d’accessibilitat segura de qualitat a un centre hospitalari.

Atès que amb l’impuls de les darreres aplicacions tecnològiques en multituds de ciutats perquè l’usuari conegui recorreguts temps de durada-espera, es pot millorar el servei al ciutadà.

Atès que aquesta moció se suma a la resta de mocions presentades i aprovades al ple d’aquest ajuntament reclamant millores a la xarxa d’autobusos de la nostra ciutat com són la moció per la millora del servei d’autobusos al barri de Sanfeliu i la moció per millorar l’itinerari de transport públic d’accés a les noves urgències de L’Hospital Universitari de Bellvitge aprovades a l’actual legislatura.

El Grup Municipal d’ICV-EUIA-PIRATES-E proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Reclamar amb caràcter d’urgència a l’Autoritat Metropolitana de Barcelona i a les administracions que pertoquin, les mesures necessàries per a:
a) Millorar el funcionament del servei d’autobusos de la línia L16 (itineraris, horaris,…), especialment al seu pas per la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat, així com incrementar sensiblement la seva freqüència de pas de la línia L16 no superi els 15 minuts en dia laborable.
b) Millorar el funcionament del servei d’autobusos de les línies L12 i L14 (itineraris, horaris,…) especialment al seu pas per la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat, així com incrementar sensiblement la seva freqüència de pas de les línies L12 i L14 o la incorporació d’autobusos articulats, sobretot a les hores de major afluència.

SEGON.- Reclamar a les administracions que pertoquin, la digitalització de la totalitat de les marquesines al conjunt de la ciutat abans de final de l’any 2018.

TERCER.- Posar en marxa la taula municipal de mobilitat per tal de d’estudiar noves propostes de recorregut per a les línies LH1 i LH2, així com la possibilitat de crear una xarxa de bus de barri en la comunicació nord-sud de la ciutat i/o en aquells sectors que hagin quedat “buits” quant a la connectivitat del transport públic, cercant vehicles més petits que donen més mobilitat i possibilitat d’incrementar les freqüències de pas.

QUART.- Proposar la modificació del recorregut de les línies d’autobusos LH1 i LH2 per tal que tingui una parada al carrer Residència a prop de l’entrada al servei d’urgències de l’Hospital Universitari de Bellvitge.

CINQUÈ.- Instem a l’Ajuntament que la Taula Municipal de la Mobilitat estudiï la creació de nous Carrils BUS a la ciutat.

SISÈ.- Instem a l’Ajuntament a l’execució urgent de les mesures aprovades en ple sobre la millora de la xarxa d’autobusos en el barri de Sanfeliu.

SETÈ.- Donar trasllat a l’Entitat Metropolitana de Barcelona, a l’autoritat del Transport Metropolità, al Departament de Territori i Sostenibilitat, al Consell de Ciutat, a l’empresa Baixbus i a les associacions de veïns de L’Hospitalet i la CONFACV.