Nº 21 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 23 de març de 2018.

Presentada per ERC, CUP-PA amb l’adhesió de CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES}

 

MOCIÓ PER A MILLORAR LES CONDICIONS LABORALS I VITALS DE LES TREBALLADORES DE LA LLAR I LA NETEJA.

L’èxit històric de la Vaga Feminista i del conjunt de mobilitzacions al voltant del 8 de març del 2018, a tota Catalunya i al món, llença un missatge i un mandat democràtic molt clars: és el moment que cada administració pública, institució, col·lectiu o entitat, concreti i afermi el seu compromís amb les múltiples i variades demandes dels moviments feministes. La concreció de polítiques públiques, mesures concretes a posar en marxa des de cadascun dels agents esmentats, per tal de revertir qualsevol discriminació per raó de gènere, orientació i/o identitat sexual.

D’igual manera, els moviments feministes i les entitats de dones han certificat que no és possible implementar polítiques públiques de gènere, sense les aportacions, coneixement i casuístiques expressades per les pròpies dones.

Donada l’aprovació el passat mes de febrer de 2018 de la ‘MOCIÓ PEL RECONEIXEMENT DEL TREBALL A LA LLAR’, al Ple Municipal de l’Hospitalet i donat el suport expressat per gairebé tots els grups municipals a la millora de les condicions laborals i vitals, dins del sector del treball a la llar, en aquest cas, amb un posicionament clar per a demanar la subscripció per part de l’Estat, del conveni 189 de l’OIT (Organització Internacional del Treball).

Donada la feina d’entitats de dones i sindicats a la ciutat de l’Hospitalet i al nostre entorn comarcal, que treballen diàriament amb les problemàtiques de dones treballadores del sector de la llar i donades les seves pròpies reivindicacions i prioritats per a garantir els plens drets i fer-ho aplicant una visió d’àmbit municipal.

Essent la feina del treball a la llar (tant les cures de persones dependents o infants, com el manteniment domèstic necessari) cabdal per a l’economia, per a garantir la conciliació professional, familiar i personal d’altres dones i famílies, per a garantir el benestar social, entre d’altres.

Donat que l’excepcionalitat del règim laboral d’aquest col·lectiu professional pot exposar a les treballadores (majoritàriament dones) a situacions de gran vulnerabilitat davant l’explotació laboral, l’assetjament sexual, les malalties laborals no reconegudes, i d’altres situacions administratives i documentals.

Donat que hi ha un gran nombre de dones treballadores del sector que viuen a l’Hospitalet, però que malauradament no podem quantificar ni valorar exactament les seves condicions laborals, per l’especial informalitat amb la qual es contracten habitualment aquestes feines.

Per tot allò esmentat anteriorment, considerem urgent i necessari abordar aquesta qüestió des de l’àmbit municipal de l’Hospitalet i posar en marxa diferents propostes que puguin ser útils per tal de garantir els plens drets laborals i la millora de les condicions laborals i personals de les treballadores de la llar.

Per tots aquests motius, el Ple, a proposta conjunta dels grups polítics municipals ERC i CUP-Poble Actiu, amb l’adhesió del grup polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES, acorda:

PRIMER.- Instar al Congrés, al Govern de l’Estat Espanyol i al Govern de la Generalitat a:

a) Reconèixer la feina de la llar com una part de l’economia de les cures creant un departament sobre l’economia de les cures.

b) Promoure un major control del compliment de la normativa, especialment per part de les agències de col·locació i de les entitats privades, com ara les parròquies o associacions, on es fan intermediacions per a treballs de la llar i les cures.

SEGON.- Des de l’àmbit municipal de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat manifestar el compromís per a:

a) Impulsar l’elaboració d’un diagnòstic local de la situació del sector i de les condicions laborals de les persones treballadores de la llar i les cures, incloent el règim d’internes. Un diagnòstic a realitzar de forma participativa i transversal, amb les aportacions i experiències d’entitats, treballadores i sindicats, i amb el desglossament estadístic necessari per tal de donar visibilitat al repartiment d’aquesta feina per gènere, origen nacional, condicions salarials i situació administrativa de les persones treballadores a la llar.

b) Incentivar la contractació de les persones treballadores de la llar i de cures des de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, estudiant la viabilitat d’introduir possibles bonificacions fiscals davant famílies i empreses contractants (finançant una part o la
totalitat de l’alta de la Seguretat Social amb mecanismes de deduccions fiscals en les contractacions) i estudiant oferir copagaments des de Serveis Socials de l’Ajuntament a famílies, en la contractació d’una empresa o cooperativa de treballadores de la llar, degudament acreditades.

c) Promoure la constitució d’empreses, a partir de l’agrupació de persones treballadores de la llar, preferentment en el marc de l’economia social i solidària, com ara des d’un model de cooperatives, que a més a més possibilitin la regulació de la situació administrativa d’aquestes treballadores.

d) Promoure la contractació per part d’empreses privades, de treballadores del sector en situació administrativa irregular, mitjançant l’acompanyament i la mediació d’entitats socials i l’administració local.

e) Implementar indicadors socials a la contractació pública, amb perspectiva intercultural i de gènere, per a garantir que les clàusules de la contractació pública promoguin la contractació en condicions dignes, de persones treballadores de la llar o la neteja.

f) Promoure la creació d’un punt informatiu i d’assessorament en drets laborals, especialment adreçat als col·lectius més vulnerables i incloent-hi assessorament per a persones que treballen dins de l’economia informal.

g) Difondre i desenvolupar campanyes de sensibilització i conscienciació sobre la dignificació de les feines a la llar, sobre els drets laborals i contra els abusos de qualsevol tipus amb aquestes treballadores. Aquestes campanyes estarien adreçades
tant a les famílies contractats, com a les empreses de treball temporal, agències de contractació o entitats que fan d’intermediació laboral al sector.

h) Promoure mesures de prevenció, denúncia i sanció de la violència masclista al treball de la llar, amb èmfasi als abusos sexuals, investigant i posant especial atenció en la incidència del tràfic i explotació laboral de persones, donant a conèixer des de l’administració local les eines de control, denúncia i inspeccions, relatives al treball dins de la llar, per part de la Generalitat de Catalunya.

i) Promoure la sensibilització i formació sobre riscos laborals, incloent-hi l’ús de productes químics, així com altres formacions per a millorar la preparació per a la seva tasca i la qualificació, per a la promoció professional.

j) Promoure el treball conjunt de les diferents administracions, el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, i també amb entitats i cooperatives locals dins de la Xarxa d’Economia Social i Solidària, per tal d’elaborar instruments adients per a atendre la salut de les treballadores de la llar i les cures, tant física com psicològica, donat que les seves condicions de vulnerabilitat poden generar malalties associades.

TERCER.- Traslladar aquest acord al Congrés, al govern de la Generalitat i al Govern de l’Estat Espanyol, a l’Associació Feminista Bruixes, al grup Feminisme Revolucionari L’H, al Col·lectiu Mujeres Pa’lante, a Ca la Dona, a l’Associació de Dones Llatinoamericanes, al sindicat Sindillar, a las Kellys Barcelona, a la Magrana (espai Brotes) a Comissions Obreres
de l’Hospitalet, UGT de l’Hospitalet, CNT l’Hospitalet, a CGT Catalunya, a CGT Baix Llobregat, a les seccions sindicals de l’Ajuntament de l’Hospitalet, al Comitè Unitari de l’Ajuntament, als grups polítics de l’Ajuntament, a Mujeres Pa’lante, a Ca La Dona, al grup de Feminisme Revolucionari LH, a l’associació feminista Bruixes de l’Hospitalet de Llobregat i a les associacions de dones de l’Hospitalet i a totes les entitats que treballen amb persones treballadores de la llar i de les cures.