Nº 27 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 26 de juny de 2018.

Presentada CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES}, ERC i CUP-PA

 UNANIMITAT.

MOCIÓ PER A LA MILLORA DE LA MOBILITAT ESCOLAR A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

La mobilitat i la seguretat dels menors, durant el seu recorregut cap als centres educatius, és una de les qüestions que preocupen actualment a la comunitat educativa de l’Hospitalet de Llobregat. El tema s’ha abordat prioritàriament des de la Xarxa Groga, plataforma en defensa de l’educació pública, que ha fet un estudi estadístic que recull:

  • El temps en arribar al centre
  • El mitjà de transport empleat
  • El fet d’anar acompanyat
  • La sensació de seguretat
  • La percepció de l’entorn
  • Els motius pels quals no es considera agradable el camí a l’escola/institut
  • El com hauria de ser el camí per trobar-lo més agradable

L’informe realitzat per la Xarxa Groga durant l’any 2018, recull les impressions i propostes de millora de les AMPA i de les famílies, així com del propi alumnat. Aquest informe (annex a aquesta moció) proposa la creació de camins escolars segurs a tot el municipi, atenent ala realitat i a les diferents necessitats, segons centres escolars, barris i districtes.

Aquests camins escolars segurs, no només han de ser vies correctament senyalitzades d’accés als centres escolars, sinó que han d’anar acompanyats també d’uns carrers nets, amples, amb poc trànsit, amb arbres i zones verdes, etc. En definitiva, un entorn agradable pels nostres infants i joves, que afavoreixin els desplaçaments a peu, amb bicicleta o amb transport públic.

Aquesta preocupació per recuperar l’ús de l’espai públic i dels carrers, per part de la infantesa, és resultat de l’observació dels canvis sociològics i urbanístics que han reduït l’autonomia dels nens i nenes a la via pública, degut a la sensació d’inseguretat i barreres de trànsit, entre d’altres elements.

I és que durant els darrers anys estem assistint a la desaparició de la infància dels nostres carrers i places. Allà on hi havia nens i nenes jugant, ara hi predominen les terrasses del bars. Allà on hi havia grups de nens i nenes xerrant i anant junts caminant, ara hi ha cotxes amunt i avall fent cua davant la porta de l’escola. Fruit d’això, els nostres carrers han perdut amabilitat, color, alegria i seguretat per als nostres infants i aquesta sensació d’inseguretat provoca que la majoria de pares i mares acompanyin els seus fills i filles, reduint la seva autonomia. Si a tot això li sumem una mala alimentació i la manca d’activitat física, ens
trobem amb el perill de l’obesitat i el sobrepès, que constitueixen les principals causes de les malalties cròniques associades.

Per tant, es tracta de fer arribar a l’administració local i al Ple municipal de l’Hospitalet, les demandes i la feina de la Xarxa Groga de l’Hospitalet, que ha fet pública la seva voluntat de treballar col·lectivament per a recuperar els carrers pels nostres infants i joves i fomentar la seva autonomia, apostant per garantir la seva seguretat als seus desplaçaments.

Entenent que el nen/a és principalment vianant, la finalitat de les propostes recollides en aquesta moció serà afavorir la mobilitat sostenible, reduint la contaminació, promovent l’activitat física dels nens i nenes i garantint l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda. És per totes aquestes raons que tot i que el camí es digui escolar, beneficiarà a tota la ciutadania.

Les famílies demanen més seguretat al voltant dels centres escolars i això passa per instal·lar mesures per reduir la velocitat dels vehicles, augmentar la seguretat dels passos de vianants, més presència d’agents cívics i eliminar el trànsit a les hores d’entrada i sortida dels alumnes, entre d’altres.

Els i les infants i joves no troben segur ni agradable el seu camí a l’escola i demanen principalment uns carrers més nets, sense males olors, amb voreres amples i millor il·luminació.

Per reduir els desplaçaments amb vehicle, cal incrementar la freqüència de pas dels autobusos, millorar la xarxa de carrils bici i donar prioritat als vianants als semàfors.

Per tot això, el Ple municipal de l’Hospitalet de Llobregat, a proposta dels grups polítics municipals ICV-EUiA-Pirates, ERC i CUP-Poble Actiu, acorda:

PRIMER.- Facilitar l’accessibilitat total per a persones amb mobilitat reduïda als trajectes escolars al municipi, identificant les situacions de perill i detectant els punts conflictius per poder formular propostes de millora.

SEGON.- Ampliar les voreres per facilitar els desplaçaments a peu, augmentar la xarxa de carrils bici per facilitar els desplaçaments ciclistes i instar a l’administració competent a l’augment de la freqüència de pas del transport públic, per tal de reduir l’ús del vehicle de motor privat.

TERCER.- Millorar la senyalització, la neteja i la il·luminació dels trajectes escolars.

QUART.- Reduir la velocitat del trànsit al voltant dels centres escolars, instal·lant bandes reductores de velocitat.

CINQUÈ.- Millorar la seguretat i visibilitat dels passos de vianants, fent-los elevats, de colors, etc.

SISÈ.- Potenciar la presència dels agents cívics al llarg dels trajectes escolars.

SETÈ.- Tallar puntualment la circulació al voltant dels centres escolars durant els horaris d’entrada i sortida.

VUITÈ.- En paral·lel, realitzar un estudi estadístic amb una mostra representativa i significativa de l’alumnat de diferents nivells educatius i dels diferents barris i districtes, amb la participació dels diferents agents socials del municipi que treballen en l’àmbit educatiu, com ara la Xarxa Groga, les AMPA/AFA, les associacions vinculades a l’accessibilitat i a la mobilitat sostenible, com ara l’Associació Sumem i la Saboga, per tal de corroborar les conclusions extretes de l’Estudi sobre la mobilitat escolar a l’Hospitalet de Llobregat 2017-2018, elaborat per la Xarxa Groga, i que es detalla a continuació:

Descarrega l’estudi

NOVÈ.- Traslladar aquests acords a la Xarxa Groga de l’Hospitalet de Llobregat, a les AMPA i AFA de la ciutat, als centres educatius, al Consell Educatiu de l’Hospitalet de Llobregat, a les entitats que treballen temes d’accessibilitat al municipi (associació Sumem, etc) i mobilitat sostenible (La Saboga, etc), a les associacions de veïns/veïnes, la FAVL’H.