MOCIÓ DE FOMENT DE L’ÚS DE LA BICICLETA A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

Nº 25 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 27 d’octubre de 2015

Presentada conjuntament amb CIUTADANS, ICV-EUIA-PIRATES-E, ERC

APROVADA. En contra: PSC /  A favor:   CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES-E, PP, ERC, GUANYEM L’H, CIU i CUP-PA

Atès que la mobilitat com a forma d’accés als béns i serveis és una necessitat col·lectiva i un dret bàsic no escrit, com l’és el dret a l’aire o al sol.

Atès que la planificació urbana ha comportat un increment de desplaçaments recurrents, que al costat d’una oferta insuficient de serveis de transport públic i una gran facilitat donada al cotxe privat ha fet que els carrers de les nostres ciutats deixin de ser espais de trobada pública per convertir-se en carreteres de tràfic a motor, omplint-les de soroll i de contaminació atmosfèrica i emetent uns gasos que contribueixen al perniciós efecte hivernacle global i afecta negativament a la salut de les persones.

Atès que el tràfic, en el seu format actual, depèn del consum de combustibles fòssils finits, és font de deterioració de la salut, d’exclusió social, de malbaratament energètic i econòmic i de pèrdua de qualitat de vida.

Atès que la sensibilitat social vers del dany causat per la contaminació de la mobilitat basada en combustibles fòssils ha portat a organismes internacionals, estatals i autonòmics a establir estratègies i normatives per evitar o minimitzar aquests impactes negatius.

Atès que el nostre municipi està integrat en les zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric establerta pel decret 266/06 de 23 de maig de la Generalitat de Catalunya, pels contaminants diòxid de nitrogen i partícules en suspensió. Essent el tràfic rodat un dels focus emissors dels contaminant anteriorment enunciats a la nostra Ciutat.

Atès que el ple del nostre Ajuntament s’ha manifestat en diverses ocasions a favor d’avançar cap a una ciutat ambientalment sostenible on la mobilitat sostenible és un factor determinant.

Atès que el Ple de l’Ajuntament en data 29 de març de 2006 va aprovar el Pla Director de la Bicicleta de L’Hospitalet com una necessitat de recuperar la qualitat de l’espai urbà afavorint les formes de transport que menys recursos naturals consumeixen i que respecten el medi ambient.

Atès l’ incompliment dels terminis plantejats al Pla Director de la Bicicleta de L’Hospitalet pel desenvolupament i construcció de la xarxa de carrils bici i zones pacificades ja que actualment (octubre de 2015) només s’ha acabat d’aplicar el planejament de la primera.

Atès que la xarxa projectada no es correspon amb la construïda en molts casos com el camí d’accés al riu on l’amplada projectada és molt superior a la realment construïda, cosa que fa el camí de difícil transit.

Atès que la mobilitat basada en el consum de combustibles fòssils és la primera causa de contaminació atmosfèrica a la nostra ciutat i que la contaminació ambiental té una incidència mes alta a la mortalitat que la causada per accidents de transit convertint aquest fet en un problema de salut pública.

Per tot això, els grups municipals de CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES-E i ERC, demanen al Ple de l’ajuntament l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Obrir un període de 2 mesos per actualitzar el pla director de la bicicleta deslligant la xarxa de carrils bici de la realització o no de les grans infraestructures de ciutat paralitzades (soterrament vies, soterrament de la gran via, etcètera) prioritzant la connexió de la xarxa actualment construïda tant a la ciutat com amb els municipis veïns i donant solucions als problemes detectats a la xarxa ja construïda incorporant de manera vinculant en el procés un comitè assessor format per entitats relacionades amb el món de la bicicleta, de la mobilitat sostenible i usuaris i usuàries de la bicicleta a la ciutat.

SEGON.- Destinar una partida pressupostaria, d’una quantia mínima del 10% del pressupost de mobilitat i via pública, a l’aplicació del pla director de la bicicleta actualitzat.

TERCER.- Aplicar el pla director de la bicicleta actualitzat i desenvolupar la xarxa de mobilitat sostenible prioritzant la interconnexió dels carrils existents i l’aparcament segur de bicicletes amb l’objectiu que l’any 2017 la xarxa implantada connecti amb les xarxes dels municipis veïns i vertebri entre si tots els barris de la ciutat de manera còmode i segura.

QUART.- Que les ordenances corresponents posin l’accent en la mobilitat sostenible i prioritzin la bicicleta com a sistema de transport urbà eliminant obstacles normatius.

CINQUÈ.- Demanar als organismes competents que facilitin el lligam del transport públic amb la xarxa de la bicicleta dins de la ciutat i en relació amb els municipis veïns assegurant la intermodalitat de la xarxa de mobilitat de la nostra ciutat i promovent l’ instal·lació d’aparcaments segurs per a bicicletes en els punts d’interconnexió i destí.

SISÈ.- Reobrir el procés per instaurar a L’Hospitalet una xarxa de BICING que doni continuïtat a les xarxes existents als municipis veïns aprofitant el nou procés obert a Barcelona per la renovació de la contracta de la ciutat veïna.

SETÈ.- Facilitar la sensibilització de la ciutadania envers la mobilitat sostenible i l’ús de la bicicleta aplicant les campanyes de difusió previstes al pla director i aquelles que resultin del procés d’actualització de l’acord primer.

VUITÈ.- Promoure l’ús de la bicicleta des de l’àmbit educatiu per tal que les generacions més joves es familiaritzin amb el seu ús quotidià i contribueixin a normalitzar-la com a sistema de mobilitat habitual. Cal introduir la bicicleta en la formació sobre educació vial, i incorporar-ne el seu coneixement i ús a nivell curricular. De forma més general, caldria desenvolupar estratègies d’educació i formació al conjunt de la població amb l’objectiu de millorar la convivència entre els diversos modes de transport i aprofundint en una cultura de major respecte cap als modes de transport no motoritzat i més vulnerables.

NOVÈ.- Promoure L’Hospitalet com a ciutat ciclista (i cicloturista) connectada amb els municipis limítrofs desenvolupant la xarxa actual d’itineraris i articulant-ne de nous, incorporant traçats fluvials i altres recorreguts amb pendents moderats, i promovent una aproximació respectuosa als entorns naturals que n’afavoreixi la seva conservació i re-valorització.

DESÈ.- Donar trasllat als grups municipals amb representació al consistori, a l’àrea de seguretat, convivència i civisme, a l’àrea d’espai públic, urbanisme i sostenibilitat de l’Ajuntament de L’Hospitalet, a l’Agència de desenvolupament urbà, a la Federació d’AAVV de L’Hospitalet, a la Saboga, a entitats del mon de la bicicleta, a la plataforma de Promoció del Transport Públic (PTP) i a l’Àrea metropolitana de Barcelona.