MOCIÓ PER LA LAÏCITAT DELS AJUNTAMENTS – Per la convivència, la pluralitat i la tolerància

Nº 25 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 31 de maig de 2016.

Presentada conjuntament per CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES-E} i CUP-PA

APROVADA. A favor:  PSC, No adscrits, C’s, CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES-E}, ERC, CIU i CUP-PA / En Contra: PP.

MOCIÓ PER LA LAÏCITAT DELS AJUNTAMENTS – Per la convivència, la pluralitat i la tolerància

Atès la constitució espanyola al seu article 16 estableix “Cap confessió tindrà caràcter estatal”.

Atès que la societat és cada cop més plural en tots els aspectes: ideològics, morals o religiosos i això representa un enriquiment per a la ciutadania. Però en un moment on els fonamentalismes religiosos es mostren amb tota la seva virulència també prenen força la xenofòbia i la intolerància.

Atès que la laïcitat afavoreix la convivència en el pla d’igualtat entre totes les possibles opcions espirituals, sense oposar-se a cap i respectant-les totes. Que cal construir un teixit cívic fonamentat en els valors de la pluralitat, de la tolerància activa i del respecte democràtic per a totes i cadascuna de les opcions personals i socials que no intentin imposar-se per damunt de les altres. Que la laïcitat és garantia de diàleg i d’intercanvi pacífic entre les persones i les idees.

Atès que considerem que les administracions a tots els nivells: estatals, autonòmics i locals han de ser actives en aquesta situació i s’han de comprometre en la garantia i el foment de la llibertat de consciència i la independència respecte a qualsevol confessió religiosa per respecte a la pluralitat ideològica, de conviccions i creences del conjunt de la ciutadania, reafirmant la laïcitat de les institucions públiques.

Atès que els partits polítics que conformen el nostre grup municipal han defensat iniciatives en aquest sentit al Congrés, al Senat i al Parlament de Catalunya.

Atès que la territorialitat concreta, la ciutat, entesa com una concreció abastable de la vida comunitària on s’expressen els valors i els conflictes, situa els ajuntaments en una posició privilegiada, com un dels agents vertebradors de la vida democràtica i de la participació i els converteix en instrument necessari per a convivència.

Atès que és obligació democràtica evitar qualsevol tipus de privilegi o discriminació en els aspectes econòmics, fiscals o simbòlics per a totes les entitats de caràcter privat, religioses i no religioses, per tal d’assegurar el principi democràtic d’igualtat de drets i la separació dels àmbits públic i privat.

El Grup Municipal d’ICV-EUiA-PIRATES-E proposem al Ple l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- No incloure en el programa d’actes institucionals convocats i organitzats per l’ajuntament cap litúrgia de caràcter religiós, respectant alhora les tradicions populars en les seves diferents manifestacions.

SEGON.- Donar a tots els representants de la societat civil el mateix tractament protocol·lari.

TERCER.- Vetllar per la retirada de tots els edificis públics els símbols religiosos, llevat d’aquells que es puguin considerar patrimoni històric o artístic.

QUART.- Vetllar per l’efectivitat de la llibertat de culte i del dret a l’enterrament segons les pròpies creences religioses i no religioses, establint els acords que siguin necessaris amb la Generalitat així com dialogant amb les confessions religioses i les organitzacions civils que correspongui, existents a Catalunya.

CINQUÈ.- Traslladar aquesta moció als grups municipals d’aquest Ajuntament, ala FAVV de L’Hospitalet, i a les entitats de caràcter religiós de la ciutat.