Nº 29 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 25 de juliol de 2017.

Presentada per CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES} i CUP-PA.

REBUTJADA. En contra: PSC, No ads. / Abs: PP (Punt 3) / A Favor: CUP-PA, ERC, PP (1 absència), C’s (1 absència), CanviemLH

 

MOCIÓ PER REDUIR L’EXPOSICIÓ DE LA POBLACIÓ I EL MEDI AMBIENT A DISRUPTORS ENDOCRINS

 Els disruptors endocrins o alteradors hormonals (EDC per les seves sigles en anglès, Endocrine Disrupting Chemicals), són substàncies alienes a l’organisme capaçes d’alterar el funcionament del sistema hormonal, suposant un clar risc per a la salut de les persones i la fauna silvestre.

Aquestes substàncies es troben en nombrosos productes d’ús habitual com a envasos d’aliments, fitosanitaris o productes de neteja i higiene. En els últims anys s’han retirat del mercat europeu alguns d’ells (com els biberons de plàstic amb Bisfenol A), però encara és possible adquirir i emprar productes que compten amb disruptors endocrins entre els seus components.

L’exposició de la població a contaminants hormonals presents en l’ambient està relacionada amb l’increment d’importants danys a la salut i malalties, incloent problemes de salut reproductiva (infertilitat, malformacions congènites), tumors i altres malalties hormono-depenents (mama, pròstata, testicle, tiroide), malalties metabòliques (diabetis, obesitat), malalties immunològiques i alteracions en el desenvolupament del sistema neurològic, entre unes altres, segons adverteix un estudi recent de l’Organització Mundial de la Salut (OMS)[1].

Existeixen grups d’especial risc, com a bebès, nens de poca edat i dones embarassades, pels quals és vital evitar l’exposició a alteradores hormonals que pot començar en el mateix úter matern, atès que passen al fetus a través de la placenta. Molts d’ells tenen caràcter lipofílic i bioacumulatiu, el que dificulta la seva eliminació i afavoreix la seva permanència en alguns teixits i òrgans.

Segons la Societat Espanyola de Salut Pública i Administracions Sanitàries (SESPAS), els nivells de disruptors endocrins presents en l’organisme de la població a Espanya (l’anomenada “contaminació interna”) són molt superiors als de la població d’altres països i amenacen la salut, el benestar i l’economia dels nostres ciutadans i del nostre Estat del benestar [2].

El cost per als països de la Unió Europea derivat de les malalties relacionades amb disruptors endocrins ascendeix a 157.000 milions d’euros cada any, un 1,23% del PIB, segons indica la Societat d’Endocrinologia (The Endocrine Society) en un article de 2015[3].

A més dels efectes directes en la salut humana, aquests contaminants tenen efectes negatius en el medi ambient afectant a les poblacions de fauna silvestre.

Davant aquests fets resulta imprescindible l’aplicació d’uns principis bàsics que protegeixin la salut pública, mitjançant una regulació adequada i la implantació de polítiques per reduir el risc.

Les Administracions locals tenen un paper fonamental en l’adopció de mesures per reduir l’exposició de la seva ciutadania, sent múltiples les àrees en què poden demostrar el seu compromís amb la salut i el benestar de la població.

D’altra banda, actuant en defensa de la salut pública i del medi ambient, també està a la seva mà exigir a les autoritats espanyoles i europees que actuïn de forma responsable i prohibeixin o limitin les substàncies disruptores endocrines en tots els àmbits possibles.

Per tot això, el grup municipal d’ICV-EUIA-PIRATES-E, proposa al ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Instar al govern municipal a evitar l’ús de plaguicides en espais públics. S’evitarà la fumigació de parcs i jardins, l’ús d’herbicides en espais públics i la fumigació de centres escolars, centres sanitaris i altres llocs públics tancats per no exposar innecessàriament a la població a contaminants hormonals. Es prohibirà expressament l’ús de glifosat, com es va aprovar a la moció del ple del dia 25 de gener de 2016, i d’altres substàncies relacionades en la llista de possibles disruptores endocrins de The Endocrine Disruption Exchange (http://www.endocrinedisruption.org/). Com a alternativa, s’utilitzaran preferentment mètodes de lluita contra plagues i de control de males herbes que no impliquin l’ocupació de substàncies químiques tòxiques.

SEGON.- Instar al govern municipal a fomentar el consum d’aliments orgànics en guarderies, menjadors escolars, residències i centres hospitalaris. L’alimentació és una de les principals vies d’exposició a substàncies nocives. Per reduir l’exposició a contaminants hormonals a través de l’alimentació l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat fomentarà en els menjadors escolars, residències i centres hospitalaris una dieta variada, que persegueixi reduir el consum de peixos i carns grasses; afavorirà el consum d’aliments orgànics; evitarà els envasos que continguin bisfenol-A, ftalatos i altres disruptors endocrins; i evitarà escalfar i cuinar aliments en envasos i utensilis que continguin aquestes substàncies (plàstics, teflon, etc.). L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat implantarà aquestes mesures directament en tots els menjadors i residències sota la seva responsabilitat i fomentarà l’aplicació d’aquestes mesures en centres privats.

TERCER.- Instar al govern municipal a informar i formar a professionals de la salut i educadors sobre els riscos dels contaminants hormonals, sobre les principals fonts d’exposició i sobre com reduir-la. L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat organitzarà jornades informatives i formatives dirigides preferentment als professionals en contacte amb famílies, joves, nens i adolescents, com són els metges de família, pediatres, matrons/es i infermers/es. També elaborarà els materials necessaris (guies, fullets, etc), per informar a aquests professionals de la importància de la medicina ambiental i dels riscos per a la salut de l’exposició a contaminants hormonals. D’aquesta manera estaran capacitats per oferir recomanacions als pacients de cara a reduir l’exposició a substàncies tòxiques, igual que fan ja en altres països europeus. També s’organitzaran jornades i materials dirigits específicament a educadors de tots els nivells, els qui han d’estar informats i formats per poder transmetre a nens i adults els beneficis de l’evitació de alteradores hormonals com un hàbit de vida saludable.

QUART.- Instar al govern municipal a promoure l’ús de productes lliures de disruptors endocrins a través de contractes i compres públiques. Les Administracions públiques espanyoles van gastar en obres, béns i serveis 165.000 milions d’euros en 2011, sent, amb diferència, el principal agent del mercat. La limitació de la presència de contaminants hormonals i altres substàncies de risc en les contractes i compres públiques, no solament reduirà l’exposició dels treballadors i usuaris de centres públics, incloent centres escolars i sanitaris, sinó que a més impulsarà la presència de productes més segurs al mercat, i donarà suport així a les empreses que ofereixen productes no tòxics lliures de disruptors endocrins. L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat es compromet a reduir progressivament l’ús de substàncies relacionades en la llista de possibles disruptors endocrins de The Endocrine Disruption Exchange (http://www.endocrinedisruption.org/) i a incloure clàusules que evitin el seu ús en els plecs de condicions de les contractes i compres públiques.

CINQUÈ.- Instar al govern municipal a promoure la reducció de l’ús de plàstics. Els plàstics són una de les fonts més importants de contaminació hormonal a causa dels seus components (bisfenol A i ftalatos entre uns altres). L’ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat promourà entre els seus habitants una reducció de l’ús de plàstics a través de campanyes d’informació en col·legis, biblioteques, residències i comerços. També s’adoptaran mesures per reduir la seva utilització en instal·lacions i edificis públics.

SISÈ.- Instar al govern de la Generalitat a adoptar mesures de reducció de l’exposició a disruptors endocrins, com les incloses en aquesta moció, i l’eliminació progressiva de l’ús de plaguicides desenvolupant polítiques agrícoles i comercials per a la transició cap a un model de producció i consum d’aliments ecològics i de proximitat.

SETÈ.- Instar al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi ambient l’adopció de polítiques per reduir l’exposició de la població i el medi ambient a contaminants hormonals i el suport a la prohibició urgent d’aquestes substància a escala Europea.

VUITÈ.- Donar trasllat dels següents acords a Fundación Alborada, Ecologistas en acción, La Saboga, Greenpeace, a la Federació d’associacions de veïns i veïnes de l’Hospitalet, a les associacions de veïns i veïnes de l’Hospitalet de Llobregat, a les àrees bàsiques de salut de la ciutat, als Centres d’Atenció Primaria i al CUAP de l’Hospitalet de Llobregat.

[1] Bergman A, Heindel JJ, Jobling S, et al, editors. State of the science of endocrine disrupting chemicals – 2012. Geneva: UNEP/WHO; 2013.  Disponible a: http://www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/index.html

[2] Carta de SESPAS a la Ministra de Sanidad. Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno de España. http://www.sespas.es/adminweb/uploads/docs/Carta%20EDC.pdf

[3] Trasandre et al. Estimating burden and disease costs of exposure to endocrine-disrupting chemicals in the European unión. J Clin Endocrinol Metab. 2015 Apr;100(4):1245-55. Disponible en: http://press.endocrine.org/doi/10.1210/jc.2014-4324?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed