MOCIÓ PER A LA PROTECCIÓ IN SITU DEL PI DE LA REMUNTA

Nº 27 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 27 d’octubre de 2015

Presentada conjuntament amb ICV-EUIA-PIRATES-E, PP, ERC, GUANYEM L’HOSPITALET i CUP-POBLE ACTIU

REBUTJADA. En contra: PSC i CIUTADANS /  A favor:   ICV-EUiA-PIRATES-E, PP, ERC, GUANYEM L’H, CIU i CUP-PA

Atès que el pi blanc (Pinus halepensis), anomenat “Pi blanc de La Remunta”, que es troba situat dins de la zona afectada per l’anomenada ARE de la Remunta, veu afectada la seva integritat degut al planejament urbanístic vigent.

Concretament, el “Pi blanc de La Remunta” es troba situat a les coordenades UTM 31N (ED50) X:424132 y:4579490 altitud: 27 msnm, dins l’àrea de la parcel•la 4 de l’Àrea Residencial estratègica de la Remunta, amb qualificació clau 18 (Residencial Plurifamiliar i Terciari de Volumetria Específica). L’àrea d’influència de l’arbre afecta principalment la finca 4C amb una superfície de 962.70m2, de titularitat de la Generalitat de Catalunya. També afecta, parcialment, la finca 4B  amb una superfície de 1244.85m2, de titularitat compartida entre el Consorci de la Gran Via (28,57%), l’Ajuntament (16,35%+20,13%) i l’Agència estatal d’Administració tributaria (34,96%). També afecta, parcialment, la finca 4D amb una superfície de 1246.50m2, de titularitat del Consorci de la Gran Via.

Atès que el “Pi blanc de La Remunta” té una edat estimada entre els 160 i els 200 anys, fet que el converteix en l’arbre més vell del terme municipal de L’Hospitalet de Llobregat documentat fins l’actualitat.

La datació de l’arbre la van dur a terme col·laboradors experts de l’associació Perseu L’H. Es va realitzar la recollida de dades mètriques in situ per tal d’aplicar els criteris de datació exposats a la tesis doctoral «Dendroecología de Pinus Halepensis Mill. en el Este de la Peninsula Ibérica e Islas Baleares: Sensibilidad y grados de adaptación a las condiciones climáticas» (Montserrat Ribas Matamoros. Universitat de Barcelona, 2006). L’arbre ja apareix en els ortofotomapes de l’any 1945, on destaca per les seves grans dimensions.

Atès que el “Pi blanc de La Remunta” es troba en un emplaçament singular per les seves característiques topogràfiques i patrimonials d’interès local. El “Pi blanc de La Remunta” es troba situat a l’últim tram visible de la terrassa del Samontà que separa la part elevada i la part baixa de la ciutat. Aquest desnivell es salvava històricament (abans de les obres d’urbanització de l’any 2012) gràcies a l’últim pont del canal de la Infanta situat a pocs metres del Pi. Així el Pi, el pont del canal i la terrassa natural del Samontà formen un conjunt natural, patrimonial i històric rellevant per l’interès local.

Atès que representa l’últim exponent d’una comunitat vegetal desapareguda. El seu origen és un bosc mediterrani, continuació dels boscos de Collserola, que es va anar quedant aïllat per les activitats agrícoles a la zona del talús de separació entre el Samontà i la Marina. La comunitat d’alzinar Mediterrani típic de Collserola és el Quercetum ilicis galloprovinciale subas. pistacietosum dominat per un estrat alt de Pinus halepensis, espècie a la que pertany “El Pi de La Remunta”,  i més rarament per Pinus pinea.

Atès que més de 3400 persones han signat en favor de la preservació i protecció de l’arbre in situ a través de la petició ciutadana “Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat: ¡Protege el árbol más antiguo!” a la plataforma Change.org deixant palès l’interès ciutadà per la protecció del patrimoni natural i històric de la ciutat.

Atès que no hi ha cap arbre protegit a la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat al contrari que a la resta de municipis veïns com Barcelona, Cornellà de Llobregat i Esplugues de Llobregat que sí que tenen un catàleg d’arbres declarats com a bé d’interès local.

Atès que la protecció del “Pi blanc de La Remunta” és competència municipal [Decret 47/1988, 9 de juny] tal com va comunicar a aquest Ajuntament la “Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat” de la Generalitat de Catalunya quan es va trametre còpia de l’escrit de l’Associació per la defensa del Patrimoni de L’Hospitalet “Perseu” sobre el “Pi de la Remunta” (referència número: 0152S/6192/2014) a data del 07/07/2014.

Atès que el projecte urbanístic de l’ARE de la Remunta no va tenir en compte la realitat física, patrimonial i natural de la zona del “Pi blanc de La Remunta” i no va incloure mecanismes de participació amb les entitats especialitzades en patrimoni i història de la ciutat.

Atès que el govern municipal i els responsables del Consorci de la Gran Via, autors del planejament actual, van descartar, des del principi del projecte, tot tipus d’actuació de trasplantament i trasllat del “Pi de La Remunta” per ser causa segura de mort degut a les característiques de l’arbre. Aquesta idea va ser manifestada pels responsables del consorci en les diferents visites als terrenys realitzades en motiu de la reivindicació de la plataforma “Protegim el Canal de la Infanta” dels dies 18 de juliol i 25 de novembre 2012.

Atès que una operació de trasllat i trasplantament d’un arbre d’aquestes característiques implica un altíssim i innecessari risc de mort pel “Pi blanc de La Remunta” degut a la seva edat, el seu estat de conservació i les especials característiques d’arrelament de l’arbre. La situació del Pi al límit de la terrassa del Samontà fa que les arrels de l’arbre tinguin limitat el seu creixement, fent que aquestes tinguin una distribució heterogènia concentrada cap a la vessant nord de pi.

Atès que l’actual govern municipal, durant l’èxit del procés de recollida de signatures a favor de la conservació del “Pi blanc de La Remunta”, ha decidit canviar el seu criteri inicial de no trasplantar l’arbre, manifestant repetidament la seva voluntat de procedir al trasllat i trasplantament del pi anteposant la construcció dels edificis projectats a la protecció i conservació del patrimoni natural de la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat.

Per tot l’ anteriorment exposat els grups politics ICV-EUIA-PIRATES-E, PP, ERC, GUANYEM L’HOSPITALET i CUP-POBLE ACTIU a proposta del Centre d’Estudis de L’Hospitalet, l’Associació per la defensa del Patrimoni de L’Hospitalet- Perseu, l’Ateneu de Cultura Popular, la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes, l’Associació Ecologista La Saboga i l’Associació de Veïns i Veïnes del centre, proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Declarar l’arbre “Pi blanc de La Remunta” com “arbre d’interès local” segons [Decret 47/1988, 9 de juny] pel seu valor natural i històric i assegurar la seva conservació exactament al seu emplaçament actual modificant el planejament urbanístic de la parcel·la i de les finques afectades prioritzant la seguretat de l’arbre com a criteri d’actuació.

SEGON.- Promoure la museïtzació de l’arbre i el seu entorn amb la participació de les entitats, veïns i veïnes per conservar i potenciar les singulars característiques de l’entorn.

TERCER.-Promoure la creació d’un catàleg d’arbres d’interès local de la ciutat  mitjançant la creació del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Natural de L’Hospitalet de Llobregat (PEPPN).