MOCIÓ PER LA CORRECTA GESTIÓ DEL POLIESPORTIU SERGIO MANZANO.

Nº 6 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 25 de gener de 2016.

Presentada conjunhtament per CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES-E}, PP, ERC, CIU, CUP-PA

APROVADA excepte el punt 1.  Abstenció punt 1: C’s  / En Contra punt 1: PSC

Atès que el poliesportiu Sergio Manzano, ubicat al barri de Bellvitge, és de titularitat municipal i està gestionat per l’Associació Esportiva BellSport.

Vist que la situació econòmica d’aquest poliesportiu és delicada però que l’Ajuntament de L’Hospitalet va decidir que aquesta entitat continués amb la gestió del poliesportiu amb l’objectiu que es pogués sobreposar del tràngol econòmic.

Atès que la Junta de Govern Local del passat 8 de setembre va aprovar l’abonament de 14.463,30€, import que correspon a la part proporcional del mes de maig de 2015; a l’Associació Esportiva Bellsport, adjudicatària de la gestió interessada dels serveis públics d’esports del poliesportiu municipal Bellvitge “Sergio Manzano”.

Vist que a l’acta d’aquesta mateixa Junta de Govern Local es fa constar que l’informe emès per la Intervenció General diu que “es posa de manifest que les pèrdues acumulades fins a la data, que ascendeixen 40.950€, suposen una desviació negativa acumulada de 101.717€ respecte els beneficis previstos al 31/12/2015 en el Pla de viabilitat. Pel que de no complirse les expectatives d’increment d’ingressos previstes en l’informe del servei gestor pels pròxims mesos, tal com es posà de manifest en l’informe de control financer de la Intervenció General núm. 20/2014, de data 29 de juliol de 2014, els incompliments de les
previsions del pla de viabilitat poden comportar risc per la prestació del servei i la necessitat de la seva intervenció.”

Atès que al ple del 24 de febrer d’enguany el consistori va rebutjar una moció on, ateses les deficiències en el servei, es demanava requerir a l’A.E BellSport, gestora del poliesportiu Sergio Manzano, que solucionés, en un curt termini de temps, totes les deficiències denunciades i totes aquelles que es detectin per part d’una inspecció exhaustiva feta per personal qualificat de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament i que es dugués a terme un nou estudi de la gestió i es valorés, en benefici dels abonats i usuaris, la possible assumpció immediata d’aquesta gestió per part de l’Ajuntament tal i com s’ha fet en altres poliesportius.

Donat que al cap i a la fi estem parlant de recursos públics i, a la vegada, d’una càrrega important a la que està fent front l’Associació Esportiva Bellsport doncs es veu immersa en una gestió deficitària que comporta un cert perjudici a aquesta entitat que és un referent al barri de Bellvitge.

Atès que una bona gestió del poliesportiu és una garantia pel manteniment dels llocs de feina dels treballadors.

Per tots aquests motius, el grup polítics municipals d’ICV-EUiA-PIRATES, PP, ERC, CiU i CUP-PA, proposen al Ple de L’Ajuntament de l’Hospitalet d’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Que l’Ajuntament prengui les accions legals que corresponguin o que s’afegeixi a les que ja estiguin en marxa per a aclarir les irregularitats detectades en l’A.E. Bellsport per la gestió del poliesportiu Sergio Manzano de Bellvitge.

SEGON.- Que en el termini de tres mesos es dugui a terme un nou estudi de la gestió, basat en el conjunt d’informes i accions dutes a terme per la Intervenció General i la resta d’àrees competents en el control i fiscalització del Poliesportiu Sergio Manzano, i que es valori i facin propostes en benefici dels abonats i del servei que es presta per tal de garantir la viabilitat
de la gestió del poliesportiu.

TERCER.- Que el conjunt de Grups Municipals del consistori siguin coneixedors d’aquest informe, de les mesures adoptades i les que es proposin, entre elles, la possibilitat de gestionar directament el Poliesportiu Sergio Manzano.

QUART.- Mentrestant, que l’ajuntament procedeixi a efectuar les obres de millora del poliesportiu pel que fa referència a l’estructura de vidre que envolta el recinte de la piscina, revisar el sostre de policarbonat i el seu possible canvi, revisar el deficient servei d’aigua calenta sanitària, entre d’altres qüestions, ja que actualment les deficiències estructurals que pateixen provoquen una despesa excessiva; que un cop solucionades significarien una millora important en estalvi econòmic i energètic.