MOCIÓ EN DEFENSA DE LA QUALITAT DE L’AIRE I CONTRA EL FRAU EN LES EMISSIONS.

Nº 12 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 25 de gener de 2016.

Presentada per CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES-E}

APROVADA. Unanimitat / Abstenció punts 1 a 6: PP

Moció en defensa de la qualitat de l’aire, contra el frau en les emissions, per una planificació de la mobilitat i per l’impuls de la modernització tecnològica de la indústria Catalana.

El 19 de setembre va esclatar la crisi per la manipulació de les emissions d’oxids de nitrogen (NOx) de determinats motors dièsel destapada per les autoritats nord-americanes que van posar de relleu que el motor d’alguns models del grup Volkswagen superaven les inspeccions tècniques mitjançant un software que detectava que s’estava realitzant una inspecció i emetia un consum contaminant inferior.

Aquesta crisi es produeix en un context de batalla comercial entre la tecnologia dels motors dièsel (on les companyies europees disposen d’avantatge), els motors de gasolina (amb avantatge nord-americà i japonès) i els motors elèctrics. La tecnologia dièsel té la problemàtica d’unes majors emissions de partícules i d’oxids de nitrogen (NOx), (que en concentracions altes afecten a la salut –envelleminet de pulmons i disminució de la seva capacitat funcional-) i la tecnologia dels motors de gasolina té la problemàtica de la major emissió de CO2 (gas causant del canvi climàtic). La tecnologia del vehicle elèctric té el repte de la producció neta, l’emmagatzematge i la distribució, la reducció de costos i la inserció en un mercat més ampli.

Aquest frau milionari afecta, de moment, a més d’once milions de vehicles, destapat entre d’altres per l’investigador valencià Vicente Franco, treballador de la Internacional Council on Clean Transportation (ICCT), dins d’un estudi comparat sobre els consums dels vehicles diesel en EUA i l’UE. Els vehicles Volkswagen van superar en 40 vegades els registres en les probes de homologació. Aquest estudi previ va ser remés a l’Agència de Protecció Medioambiental (EPA) d’EUA que va continuar investigant fins trobar el frau.

La situació ha posat sobre la taula un fet lamentable, la Comissió Europea no ha actuat amb la mateixa celeritat i contundència que els EUA; mentres EUA investigaba aquest estudi va pasar desapercebut a la Unió. Operaven a Bruseles els poderos lobbies de pressió de Volkswagen i altres marques, afectant a la salut i la butxaca de la ciutadania.

Un segon informe que va analitzar les emissions de dotze vehicles europeus i els tres anteriors, al maig de 2014 va ser demolidor; once vehicles superen les emissions contaminants permeses. Experts indiquen que l’ombra del frau afecta a la resta de fabricants, fet gens descartable fins que es faci un estudi a fons i imparcial com l’EPA nord-americana.

Davant d’aquesta situació d’engany i riscos ambientals, els poders públics democràtics han d’intervenir evitant que les medicions siguin falsejades, garantint els drets dels consumidors i sancionant amb fermesa als directius responsables del frau.

Així mateix cal d’establir calendaris i terminis realitzables però ambiciosos que propiciïn que la indústria innovi tecnològicament reduint les emissions de tot tipus de vehicles, alhora que, en paral·lel, es desenvolupen per part de l’administració les inversions necessàries per millorar la qualitat i l’abast del transport públic; així com per implementar una planificació de la mobilitat de les persones i les mercaderies orientada a minimitzar i optimitzar els desplaçaments.

A Catalunya, l’automoció és la tercera activitat industrial més rellevant, genera el 7% del PIB català, i hi treballen entorn a 100.000 persones (entre llocs de treball directes i indirectes) tractant-se d’una indústria que proporciona ocupació estable i de qualitat.

D’altre banda, i en la direcció contraria al frau comés, hem de celebrar l’històric Acord de Paris sobre el Canvi Climàtic. Tot i les crítiques objectives que ens obliguen a estar emetents pel seu compliment, suposa un salt qualitatiu en el compromís d’empreses i administracions per reduir considerablement les emissions de gasos d’efecte hinvernacle i incrementar el consum d’energies netes i renovables (solar, termosolar, eòlica, gas, etc.) de manera capdal.

L’Agencia Internacional de les Energies Renovables (IRENA), estima que s’ha de duplicar en els propers 15 anys la instal·lació de fonts netes i arribar a una inversió anual mundial de 500.000 dolars al 2020 i als 900.000 milions de dolars al 2030. L’any passat, va tornar a incrementar-se l’inversió mundial en el sector de les renovables fins arribà als 245.000 milions d’euros.

La tecnologia permet en aquest sector continuar reduint despeses i guanyar eficiència. De fet al 2015, l’inversió dels països en vies de desenvolupament ja és major que els països desenvolupats. La Xina encapçala ja la instal·lació de renovables al mon.

A l’estat espanyol hem sofert canvis legislatius que han lastrat que un sector capdavenater continues en expansió, casos com els d’ABENGOA (gran part per erros de gestió financera però impactats pels canvis del preu “renovable”) o d’altres, indiquen que fa falta una política-marc regulatori coherent i de llarg plaç, sense subvencions abultades ni primes que fomenten alhora l’especulació i la corrupció en aquest sector.

Segons IRENA, amb aquest ritme d’inversions es podria arribar al 36% de quota de consum d’energia renovable al món. Reptes tecnològics hi son presents, com l’emmagatzemantge de l’energia i les bateries, la inestabilitat del factor climàtic, etc.

L’estafa i l’acord internacional Contra el Canvi Climàtic també afecten al nostre municipi; al Ple municipal de desembre el nostre grup va fer una pregunta relacionada amb un nou episodi de contaminació atmosfèrica que va produir-se des del 30 de novembre i per 18 dies, on les mesures d’òxid de nitrogen (NO2) han estat de mitja diària per damunt de les 40 μg/m3, límit que mai s’hauria de sobrepassar. A més, durant quatre dies, les partícules de PM10 han superat els 50 μg/m3 de mitjana diària, un límit que l’OMS recomana no superar en més de 7 vegades en tot un any.

Recentment vam patir també un episodi encara sense resoldre, amb dies de fort olor a sulfats (com si fos olor a adob) a L’Hospitalet de Llobregat però també a la primera corona metropolitana, fins a arribar a Cerdanyola del Vallès. Químics a la nostra atmosfera dels quals no sabem l’afectació a la nostra salut a llarg termini, per adults i sobretot pels infants.

El resum d’aquest episodis de contaminació atmosférica va ser la escassa informació a la població i la mancança d’execució de mesures per disminuir aquests elevats nivells de contaminants.

La nostra ciutat i entorn metropolità hem patit, patim i seguirem patint nivells de contaminació importants, tant per l’indústria com per l’ús del vehicle. Calen més polítiques públiques i de foment d’energies renovables i netes, de mobilitat sostenible i alhora mesures i voluntat política de protegir la nostra salut per sobre dels interessos econòmics.

L’administració ha de vetllar per la salut de les persones i per la qualitat de l’aire i, al mateix temps, ha de propiciar que les companyies realitzin les innovacions tecnològiques que garanteixin la continuïtat del teixit industrial català evitant-ne la seva deslocalització.

Un desenvolupament sostenible i compatible amb la salut de les persones i la resta d’éssers vius és el repte civilitzatori del nostre temps.

 Per aquests motius el grup municipal d’ICV-EUiA-Pirates proposa al ple l’adopció del següents acords:

PRIMER.- Exigir a la Comissió Europea, al Govern de l’Estat i al grup Volkswagen la màxima transparència sobre els fets ocorreguts i que es depurin responsabilitats i es sancionin els directius responsables.

SEGON.- Exigir al grup Volkswagen que proporcioni tota la informació als consumidors afectats i que assumeixi la totalitat del cost de les reparacions que calgui realitzar, en especial als clients de la nostra ciutat i entorn metropolità.

TERCER.- Instar a la Comissió Europea i a l’Estat perquè verifiquin els sistemes de medició de les emissions, garantint que es compleix la normativa vigent de limitació d’emissions i de protecció de la qualitat de l’aire.

QUART.- Instar a l’Estat i la Generalitat a realitzar el seguiment institucional necessari per garantir que es porta a terme el Pla Industrial vinculat a la inversió 3.300 milions a Catalunya ja anunciada pel grup Volkswagen; i que es manté el compromís de manteniment dels llocs de treball i que es continua avançant en la conversió en plantilla dels contractes d’ETT.

CINQUÈ.- Instar a l’Estat i a la Generalitat a impulsar una Política Industrial i d’I+D+i orientada a la modernització i a la innovació tecnològica en el camp de l’automoció sostenible, com a sector estratègic de l’economia catalana i del teixit industrial del país.

SISÈ.- Instar a l’Estat i a la Generalitat a millorar la planificació de la mobilitat i a pressupostar adequadament les inversions necessàries per millorar el transport públic a Catalunya, atès que la reducció del trànsit rodat és la política més efectiva per reduir les emissions i millorar la qualitat de l’aire.

SETÈ.- Instar al govern municipal executar de manera prioritària els treballs per adoptar, revisar i reforçar el Pla de Mobilitat del nostre municipi i del pla director de la bicicleta amb l’objectiu de minimitzar i optimitzar els desplaçaments amb vehicle privat, a reforçar i facilitar els que es realitzen a peu, en bicicleta i en transport públic, a estudiar i implantar alternatives de mobilitat sostenible així com a que doni compliment al mandat del ple municipal fent efectiva l’execució dels acords de la moció de foment de l’ús de la bicicleta aprovada al ple d’octubre de 2015.

VUITÈ.- Instar al servei de vigilància i Control de l’Aire a ampliar la Xarxa de Vigilància i Prevenció de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) tot incorporant nous punts fixes de mesura a la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat en punts clau com potser la Gran Via, rondes o altres arteries de tràfic intens de la ciutat i incorporant sensors ampliats més enllà dels actuals (PM10, PM2.5) per mesurar altres nivells com Benzè, Metalls i B(a)p.

NOVÈ.- Instar a que es revisin els protocols d’actuació sobre episodis de contaminació atmosfèrica amb l’objectiu de ser més efectius, transparents i permeables a la ciutadania.

DESÈ.- Donar trasllat al govern de l’Estat, de la Generalitat de Catalunya, a les prinicipals entitats ambientalistes de Catalunya i del municipi, a la FAVVL’H, i als sindicats de la ciutat.