Nº 37 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 25 d’abril de 2017.

Presentada per CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES} .

APROVADA. Unanimitat amb l’abstenció del PP al punt 1.

 

MOCIÓ SOBRE TRANSPARÈNCIA I PROTECCIÓ A DENUNCIANTS DE CORRUPCIÓ.

La corrupció és una xacra que amenaça els fonaments democràtics de l’Estat. La definició de corrupció és l’acció o inacció d’una o vàries persones que manipulen mitjans públics en benefici propi i/o aliè, tergiversant les finalitats d’aquest, en perjudici del conjunt de la ciutadania a la qual havien de servir i beneficiar.

La corrupció té conseqüències corrosives per a la societat, soscava la democràcia, vicia l’estat de dret. La corrupció, generalitzada o no, és una altra de les silencioses violacions dels drets humans, distorsiona els mercats, menyscaba la qualitat de vida dels denunciants, i genera amenaces a la integritat i seguretat humanes.

A l’Estat Espanyol s’han quantificat més de 175 trames de corrupció des que va començar la democràcia. El cost d’aquest saqueig és de més de 7.500 milions d’Euros i estan implicats els principals partits que han governat l’Estat, les comunitats autonòmiques i també els Ajuntaments.
Malauradament persones valentes que han denunciat presumptes casos de corrupció com per exemple Ana Garrido (trama Gürtel, sobre la corrupció en l’Ajuntament de Boadilla del Monte), l’extinent de l’Exèrcit Luis Segura, Araceli Blanco (Canal de Isabel II) , Roberto Macías , Azahara Peralta (Acuamed); entre d’altres, han estat víctimes d’assetjament, amenaces i estigmatització. Per defensar-se han creat una iniciativa ciutadana, Plataforma por la Honestidad que demana la creació d’un Observatori de la corrupció que defensi als testimonis, acusadors i proporcioni protecció de l’anonimat del denunciant, la seva assistència jurídica, psicològica i en alguns casos econòmica a causa de l’assetjament que sofreixen per part de les administracions.
Cal lluitar contra la corrupció per recuperar la confiança de la ciutadania en les institucions públiques i en els seus representants. Cal recuperar els principis ètics d’honestedat, el respecte, el predomini dels interessos generals, la bona administració dels recursos públics, i especialment la transparència com una principal eina contra la corrupció i la mala praxi en la gestió de les administracions.

A Catalunya es va impulsar l’Oficina Antifrau una institució independent adscrita al Parlament de Catalunya, a qui ret comptes, que té atribuït el control del sector públic en els àmbits de la prevenció i la investigació dels casos de corrupció. Creada per la Llei 14/2008, del 5 de novembre, a l’empara de l’article 6 de la Convenció de les Nacions Unides contra la corrupció (Nova York, 2003) i pionera en el nostre sistema institucional, compleix el mandat de participar activament en el disseny i la implementació a Catalunya de polítiques de prevenció de la corrupció, d’augmentar i difondre el coneixement d’aquest fenomen i de contribuir a la seva repressió, mitjançant la coordinació amb la resta d’organismes tradicionals de control.

En aquest sentit Ajuntaments com el de Barcelona han impulsat la Bústia Ètica i de Bon Govern, un mecanisme destinat a facilitar, des de l’anonimat, la comunicació de conductes que puguin ser contraries al dret pel que fa a l’exercici de les competències municipals en general i, en especial, en els temes de contractació pública, funció pública, activitat de foment, ordenació urbanística, etcètera.

Segons s’indica en la mateixa Bústia Ètica i del Bon Govern “qualsevol servidor públic de la corporació, tingui la condició de membre electe o representatiu, o d’empleat públic, així com aquelles persones que es relacionen amb l’administració municipal (proveïdors, licitadors, aspirants a un lloc de treball) o bé qualsevol persona, sense distinció, pot presentar les comunicacions indicades, en suport electrònic i de manera telemàtica. La Bústia Ètica i de Bon Govern és un instrument o sistema electrònic de participació ciutadana. S’articula mitjançant una interfície que facilita una presentació àgil de les comunicacions com a mitjà per assegurar que l’administració municipal s’assabenta d’aquelles conductes, sens perjudici d’admetre les comunicacions per altres canals o de manera presencial.

La finalitat d’aquest canal és facilitar que qualsevol persona o servidor públic pugui comunicar conductes dutes a terme per l’Administració municipal que resultin contràries a dret, als principis o les regles ètiques i de bon govern i administració determinats en el marc normatiu vigent.
L’objectiu és tutelar l’ús correcte dels recursos públics, la resolució dels conflictes d’interès, l’objectivitat i la neutralitat de la gestió pública en l’exercici de les competències municipals en general i, en especial, en els temes de contractació pública, funció pública, activitat de foment, ordenació urbanística, etcètera.”

Atès que és responsabilitat de tots els organismes públics generar mecanismes per lluitar contra la xacra de la corrupció.

Atès que és fonamental impulsar mesures de protecció per a les persones denunciants i testimonis de pràctiques corruptes o de mala praxi en la gestió de l’administració pública.

El Grup Municipal ICV-EUIA-PIRATES-E proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- El Ple de L’Ajuntament de L’Hospitalet dóna suport a la “Plataforma por la Honestidad” per la creació d’un Observatori de la Corrupció i un Marc Normatiu estatal que defensi als testimonis i acusadors i proporcioni protecció de l’anonimat del denunciant, la seva assistència jurídica, psicològica i en alguns casos econòmica a causa de l’assetjament que sofreixen per part de les administracions.

SEGON.- Estudiar la creació d’una Bústia Ètica i del Bon Govern amb l’objectiu de facilitar que qualsevol persona o servidor públic pugui comunicar de manera anònima conductes dutes a terme per l’Administració municipal que resultin contràries a dret, als principis o les regles ètiques i de bon govern i administració determinats en el marc normatiu vigent.

TERCER.- Donar trasllat d’aquests acords a la Taula del Congrés dels Diputats, a la Federació de Municipis, al Síndic de Greuges, al Defensor del Pueblo, a l’Oficina Antifrau de Catalunya, a Amnistia Internacional, a la Plataforma per la Honestidad, a la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de L’Hospitalet i a les seccions Sindicals de l’Ajuntament de L’Hospitalet.