Moció per a la no implantació de la zona AIRE d’aparcament regulat al barri de Can Serra

Home/Mocions/Moció per a la no implantació de la zona AIRE d’aparcament regulat al barri de Can Serra

Moció per a la no implantació de la zona AIRE d’aparcament regulat al barri de Can Serra

Nº 20 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 22 de desembre de 2017.

Presentada per CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES}, ERC, CIU i CUP-PA.

Rebutjada . Vots en contra: PSC, No adscrits. Abstenció: C’s i PP.

 

MOCIÓ PER A LA NO IMPLANTACIÓ DE LA ZONA AIRE D’APARCAMENT REGULAT AL BARRI DE CAN SERRA

Atesa la decisió del Govern municipal de l’Hospitalet de Llobregat de posar en marxa una fase de proves de la implantació de la zona d’aparcament regulat zona AIRE (zona blava, zona verda, zona groga) al barri de Can Serra de l’Hospitalet de Llobregat.

Atès que els problemes de manca d’aparcament no són cabdals per a aquest barri, donades les seves particularitats sociodemogràfiques i de mobilitat, donada la construcció de places d’aparcament subterrànies de promoció pública i la disponibilitat d’algun solar per a posar en marxa un aparcament dissuasori, sense cap cost per als usuaris.

Atès que els arguments municipals per a aquesta implantació es basen en la protecció mediambiental i criteris de mobilitat, però no existeix actualització de les dades relatives a indicadors de mobilitat, contaminació atmosfèrica derivada del trànsit de Can Serra que validi aquesta decisió adientment, i donada a més l’especial orografia del barri, situat per sobre de molts barris de la ciutat, tenint per tant menys afectació respecte a les emissions del trànsit rodat.

Atès que segons dades municipals de l’Ajuntament de l’Hospitalet existeixen al barri de Can Serra un total de fins a 4.816 places totals d’aparcament, tenint en compte les places públiques al carrer (997) i les places en aparcaments subterranis públics i privats (3.819). I essent de 3.220 turismes el parc mòbil a 2016 al barri de Can Serra, el resultat és que existeix un superàvit de 1.592 places, fixant els responsables municipals en 599 el superàvit estructural d’aparcaments al barri.

Atès que el vigent Informe de Mobilitat, al seu punt 3.3 recull que el 70% del parc mòbil del barri de Can Serra no rota, evitant així qualsevol emissió afegida. Atès que no existeix cap informe que desglossi l’origen i particularitats del 30% de vehicles restant que estaciona al barri i atès que molts i moltes conductores de fora del municipi fan ús ara d’un solar.

Atès que des de l’equip de Govern local no s’ha posat en marxa cap campanya específica al barri de Can Serra, de conscienciació sobre el tema de les emissions nocives, ni tampoc s’ha posat en marxa cap iniciativa per a afavorir l’ús de mitjans de transports alternatius i no contaminants, com ara la bicicleta o els vehicles elèctrics amb la instal·lació d’un punt de recàrrega elèctrica, per exemple.
Atès que el cost que suposarà aquesta implantació de la zona AIRE a Can Serra tindrà una despesa a l’erari públic de l’Hospitalet de fins a 7.120 euros per cadascun dels parquímetres, essent 21 els aparells instal·lats al barri, amb una despesa total de més de 167.000 relativa només a la instal·lació de parquímetres i senyals a Can Serra.

Atès que l’estimació del projecte contempla un cost fix anual al voltant dels 100.000 euros pel manteniment, neteja i despesa salarial dels controladors/es, previst per a la Zona AIRE de Can Serra.

I tenint en compte, a més, que s’ha produït un increment que gairebé duplica el cost respecte al preu estimatiu d’uns 3.000 euros per cada parquímetre, amb el qual es va valorar inicialment des de l’Ajuntament la seva implantació als diferents barris de la ciutat.

Ateses les reivindicacions d’un grup organitzat de veïnes de Can Serra davant la implantació de la zona d’aparcament regulat (zona AIRE), al barri, amb la nova delimitació de 779 places de zona verda, 59 de zona blava, 130 blanques i 29 grogues de càrrega i descàrrega, amb horari limitat

Atesa la manca de consens veïnal i la percepció per part d’una gran part del veïnatge que aquesta implantació de la zona AIRE d’aparcament regulat respon a interessos merament recaptatoris, sense donar una resposta a les veritables necessitats de Can Serra.

Per tots aquests motius, els grups municipals ICV-EUiA-Pirates-E, ERC, CiU i CUP-Poble Actiu de l’Hospitalet de Llobregat proposen el Ple municipal els següents acords:

PRIMER.- Aturar immediatament la implantació i cobrament de la zona AIRE d’aparcament regulada, al barri de Can Serra de l’Hospitalet de Llobregat

SEGON.- Instar al Govern local i als responsables municipals adients, a la realització d’un estudi seriós i rigorós sobre les necessitats particulars i desglossades de Can Serra en matèria de mobilitat i situació mediambiental, d’acord a les dades objectives i mesuraments específics i comparats dels principals indicadors de mobilitat, contaminació atmosfèrica i qualitat de l’aire al barri de Can Serra. És a dir amb el recull de mesuraments abans, durant i després de la fase de proves actual.

TERCER.- Instar als responsables municipals a obrir noves vies de negociació i participació amb la totalitat de les veïnes i veïns, de forma transparent i seriosa i amb l’accés garantit a la documentació i dades vigents i vàlides, relatives a la mobilitat i contaminació al barri de Can Serra.

QUART.- Instar als responsables municipals a la realització d’un procés participatiu amb una consulta ciutadana sobre la posada en marxa de les Zones Aire de regulació d’aparcament a la via pública obert a tots els veïns i veïnes del barri de Can Serra i de la resta de barris del municipi on s’implantin aquestes zones.

CINQUÈ.- Subscriure el compromís d’aquest Ajuntament amb la responsabilitat de prioritzar les inversions adients per cobrir les necessitats reals i prioritàries del barri de Can Serra abans de la implantació de la Zona Aire, facilitant projectes presents i futurs al barri.

SISÈ.- Donar trasllat d’aquests acords al Consell d’Administració de La Farga, a la Regidoria del Districte V, a l’Associació de Veïns de Can Serra, al grup Vecinos No Zona Aire de Can Serra.

Leave A Comment