Nº 35 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 26 de juny de 2018.

Presentada CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES}

APROVADA PARCIALMENT. Acords 1 i 3 rebutjats en contra PSC i RNA, abstenció CIUTADANS, a favor la resta. 2 empat i rebutjat per vot qualitat alcaldessa. 4 i 5 aprovats per unanimitat.

MOCIÓ DE SOL·LICITUD D’UN PROJECTE INTEGRAL ANIMALISTA

Atès que a la nostra ciutat i segons dades de l’Àrea de Salut Pública, de la Regidoria de Benestar Social, moltes famílies tenen un animal de companyia, i segons les estadístiques d’altres ciutats del nostre voltant, al nostre municipi cada vegada en són més.

Atès que l’anuari estadístic de la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat de l’any 2016 registra al cens d’animals de companyia un total de gossos inscrits de 9.280 i 596 d’altres animals. Aquestes dades no reflecteixen el total dels animals de companyia existents a la ciutat perquè molts animals no són inscrits per les seves famílies. A les últimes dades que ha publicat l’Institut Nacional d’Estadística, un 33% de les llars, conviuen amb una d’aquestes mascotes i, tenint en compte que a la nostra ciutat hi ha 102.031 llars, podem intuir una xifra aproximada de 33.670 llars hospitalenques disposant d’animals de companyia. Xifra molt allunyada dels 9.876 censats.

Estadístiques anuals cens animals

Atès que a L’Hospitalet de Llobregat conviuen amb la població aproximadament 33.670 animals de companyia i és deure part d’aquest ajuntament realitzar un control exhaustiu del cens i promoure el xipat i les bones condicions de vida d’aquests. I entre altres mesures, publicar les dades corresponents al cens.

Creiem en els drets dels animals com també el deure tenir-los en bones condicions, ja que considerem que és un tema de Salut Pública, i ens concerneix a tots. I a l’administració pública vetllar per al seu acompliment, que ja es fa, però també per al seu coneixement i la promoció.

Com a resultat d’aquest fet, fa que des de les associacions animalistes o ciutadania en general, la preocupació de que aquests animals convisquin amb totes les mesures d’espai, higiene i alimentació va en augment. I aquesta realitat va unida necessàriament a la necessitat d’implicació dels estaments públics i de tots els residents per tal d’assolir una convivència cívica, però també una inclusió real i respectuosa vers als animals.

Una bona mostra d’això és el fet de que hi hagi diverses Lleis, Normatives, Convenis, etc., a nivell europeu, espanyol i català. Un bon retrat de sensibilització i respecte pel benestar animal.

Des d’aquest ajuntament també s’han elaborat mocions, i més concretament un Avantprojecte d’Ordenança de Protecció, Control i Tinença d’Animals (pendent de la seva aprovació), com  també hi ha un esment al Títol III de l’Ordenança de Convivència i Civisme actual, fet que reflecteix el coneixement d’aquesta realitat per part d’aquest consistori, i us fem arribar la voluntat per part dels ciutadans conscienciats, de la col·laboració que podem establir entre els dos agents.

Una ciutat com la nostra ha de comptar amb tot un projecte seriós i decisiu pel benestar animal, que d’una banda atengui la problemàtica del maltractament i l’abandonament, i que implanti una veritable educació social sobre la tinença responsable. I d’altra banda, aquest municipi ha de saber construir una societat inclusiva amb una convivència comprensiva i possible entre famílies amb o sense mascota.

A tothom ens preocupa assolir una societat no violenta, i volem vies resolutives al respecte, i en aquest sentit hi ha un vincle claríssim amb la sensibilització animalista. Estudis, projectes i programes especialitzats així ho ratifiquen, a més de l’important avanç ètic de tota la societat que assumeix i normalitza el respecte animal.

A la nostra ciutat ho necessitem concretar, i el projecte ha d’incloure com a objectiu final, la creació d’un refugi  d’animals on es desenvolupin aquest tipus de polítiques.  Allarguem la mà a aquest Consistori per poder-ho portar a terme i desenvolupar un projecte integral.

Atès que les entitats Progat Catalunya i el col·lectiu LHanimal proposen aquesta moció.

El Ple, a proposta del Grup Polític Municipal d’ICV-EUIA-PIRATES-E acorda:

PRIMER.- Instar al govern municipal a la creació d’un departament específic de benestar animal dins l’àrea de Salut Pública i incorporat a l’Àrea de Benestar social amb la creació d’una taula d’entitats i col·lectius animalistes vinculada a la supervisió i control del projecte integral local animalista.

SEGON.- Instar al govern municipal a la realització d’una campanya de no abandonament, ara que s’aproxima el període estival. Promoció de l’adopció i persecució dels criadors il·legals que proliferen a la ciutat tot donant promoció als mitjans de comunicació del Consistori.

TERCER.- Instar al govern municipal a la creació d’un contacte de fàcil localització de caire professional i/o voluntari per poder notificar la troballa d’un animal perdut o ferit, i que faciliti la gestió del retorn al seu propietari o, si és el cas, portar-lo a un refugi d’animals.

QUART.- Instar al govern municipal a fer un estudi per la creació d’un refugi d’animals municipal rehabilitant un edifici patrimonial (com per exemple la Torre Gran, Ca l’Esquerrer, etcètera) o, localitzant i habilitant un altre espai dins del terme municipal, que amb una ubicació allunyada del centre urbà pugui ser un bon espai per implantar  aquest equipament que creiem necessari per a una ciutat tant important com és l’Hospitalet de Llobregat.

CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquests acords a les entitats animalistes de la nostra ciutat, a les entitats ambientalistes de la nostra ciutat, a les associacions de veïns i veïnes, a la FAVLH, als consells de districte i al Consell de Ciutat de L’Hospitalet de Llobregat.