Nº 27 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 25 de gener de 2019.

Presentada per CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES}

 APROVADA. Unanimitat 

MOCIÓ PEL FOMENT DEL RECICLATGE D’OLI

Atès que l’oli usat domèstic es converteix en un residu altament contaminant si es llença per l’aigüera. Contamina l’aigua dels rius, del mar i el sòl; i dificulta i encareix la depuració de les aigües residuals urbanes. El reciclatge de l’oli usat domèstic redueix la contaminació de l’aigua i el sòl mitjançant la reutilització i el tractament d’aquest oli per transformar-lo en biocombustibles.

L’oli usat domèstic representa el 88% del que es podria reciclar, no obstant això, poques ciutats espanyoles s’han preocupat d’aquest problema. L’inadequat tractament d’aquest oli té resultats molt nocius pel medi ambient i es converteix en un problema mediambiental i econòmic per a les administracions públiques. Perquè ens donem una idea, un sol litre abocat a la xarxa de clavegueram contamina 1.000 litres d’aigua i la seva depuració costa a l’administració al voltant de 2,50 € per quilo.

Els principals afectats de la manca de depuració són els ecosistemes aquàtics, ja que en surar l’oli sobre les aigües, forma una pel·lícula impermeable a l’intercanvi gasós. La qual cosa impedeix la correcta oxigenació de l’aigua i, per tant, la seva capacitat per albergar vida. Per això, una de les comeses de les depuradores d’aigües residuals és eliminar els greixos.

Per altra costat, som conscients, que l’oli usat d’origen vegetal es pot utilitzar amb molta facilitat per a la fabricació de biodièsel, sabons i altres productes de consum, tant és així que la seva recollida i gestió no té cap cost si ens desfem d’ell de forma correcte. A més, amb aquest combustible substitutiu del gasoil, podem reduir l’explotació d’un recurs altament contaminant com el petroli, evitant de passada les emissions de sofre a l’atmosfera, que és el responsable de la pluja àcida.

Atès que actualment l’Ajuntament de L’Hospitalet té instal·lats una sèrie de contenidors d’oli usat per tot el territori amb el sistema de deixalleries mòbils, i un calendari setmanal amb diverses ubicacions i horaris que fan difícil la seva utilització per part dels veïns i veïnes. Que tampoc s’ha fet una campanya de conscienciació per explicar a la població on pot deixar l’oli usat i com fer-ho.

La manca d’informació i campanyes per fomentar el reciclatge d’oli usat domèstic és fàcilment constatable. De fet alguns voluntaris d’aquest grup municipal han pogut constatar, després de preguntar a veïns de la ciutat, que el seu desconeixement sobre aquesta matèria és total, tant del problema mediambiental com on poder llençar-lo fora dels pocs punts verds existents o del servei de deixalleria mòbil. Considerem urgent una política en matèria medi ambiental que faci avançar a L’Hospitalet de Llobregat cap a una ciutat verda, sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

Atès que l’oli usat d’origen vegetal està catalogat com a residu per la legislació (Ordre MAM 304/2002) amb el codi LER 20 01 25. Que aquesta catalogació de residu a l’oli usat d’origen vegetal té com a conseqüència que ha de tractar-se com a tal, i per tant és necessària la intervenció d’una empresa autoritzada en la gestió de residus segons Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.

Atès que el Pla Nacional de Residus Urbans (PNRU) va decidir que en 2006 es reciclaria el 80% de l’oli usat domèstic i ens trobem encara molt lluny d’arribar a complir aquest objectiu.

Per aquests motius, el grup municipal d’ICV-EUIA-PIRATES-E de l’Hospitalet de Llobregat proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Instar al govern municipal a instal·lar contenidors de recollida d’oli usat a tots els mercats municipals, a l’entorn dels eixos comercials i grans superfícies de venda de productes alimentaris i altres llocs on es cregui necessari.

SEGON.- Instar al govern municipal a fer una campanya d’informació i de conscienciació a la nostra ciutadania, publicitant els llocs de recollida i facilitant a través dels mercats, eixos comercials i grans superfícies, el repartiment dels envasos de recollida d’oli “bidonets” per tal de facilitar el reciclatge de l’oli usat domèstic.

TERCER.- Instar al govern municipal a donar compliment a la moció del Grup Municipal del PDECat al ple municipal de 27 de novembre de 2018, referent a l’ús dels quioscos en desús, tenint en compte la possibilitat d’utilitzar aquests quioscos en desús pel reciclatge de diversos residus, entre d’ells l’oli usat domèstic.

QUART.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, a la FAVV de l’Hospitalet, a les AAVV de la ciutat, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a l’Agència Catalana de Residus, a La Saboga, als membres del Consell de Ciutat, als consellers de Districte i a les Associacions de Comerciants.