Nº 17 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 26 de febrer de 2019.

Presentada per CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES}, ERC i CUP-PA

.

MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ APROVADA AL PARLAMENT SOBRE L’ATURADA DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC GRAN VIA-LLOBREGAT I PER UN URBANISME SOSTENIBLE.

Atès que la comissió de Territori del Parlament de Catalunya del dia 10 de maig de 2017 va aprovar una proposta de resolució per l’aturada del PDU de Gran Via – Llobregat presentada conjuntament pels grups de “Catalunya Sí que es pot” i “CUP” el 27 de febrer de 2017.

Atès que els successius governs de la Generalitat de Catalunya no han donat compliment a l’esmentada resolució aprovada i han continuat intentant avançar amb un projecte que només compta amb el suport de PSC i l’antiga Convergència. Més de la meitat del govern de la Generalitat rebutja total o parcialment el PDU Gran via – Llobregat.

Atès que la comissió de Territori del Parlament de Catalunya del dia 13 de febrer de 2019 va aprovar una nova proposta de resolució per l’aturada del PDU de Gran Via – Llobregat presentada pel grup de “Catalunya En Comú Podem” i amb esmenes transaccionades del grup Republicà i que literalment diu:

Exposició de motius

Incompliment de la primera resolució sobre l’aturada del PDU Gran Via – Llobregat

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 10 de maig de 2017, va debatre el text de la Proposta de resolució sobre l’aturada del Pla director urbanístic Gran Via – Llobregat (tram. 250-00884/11), presentada pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular – Crida Constituent i pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot.

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, va aprovar la Resolució 639/XI del Parlament de Catalunya, sobre la reformulació del planejament urbanístic de l’àrea Gran Via Publicada al BOPC 416.
Malgrat tot, el govern no ha fet cap pas en el sentit que la resolució marcava.

Importància metropolitana i àmbit d’influència

El Pla Director Urbanístic (a partir d’ara PDU) Gran Via – Llobregat afecta un àmbit físic de 105ha de sòl al que assigna un sostre de 631.897 m2 , per activitats terciàries, oficines, comerç i hotels. La qual cosa representa un increment de 616.897 m2 de sostre i afecta de forma considerable a les zones verdes previstes en el planejament vigent.

Aquest territori, on la Gran Via arriba al Llobregat, està envoltat de grans equipaments i zones verdes d’escala metropolitana encara per executar, que en realitat són espais agrícoles i grans peces urbanes amb processos de transformació, més o menys reglats, com els Polígons Pedrosa i Camí del mig, el Districte econòmic de l’Hospitalet, La Fira, La Marina del Prat vermell, El Centre Direccional del Prat i la Zona Franca, etc.

Es tracte doncs d’una gran àrea urbana que si bé està encara considerada com a perifèrica ocupa un espais central de l’àmbit metropolità entre el Port i l’Aeroport, amb enormes potencials i necessitats de transformació que ha de ser clau pel futur social, econòmic i ambiental del territori central de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de forma més immediata pels municipis de L’Hospitalet, El Prat de Llobregat i Barcelona.

Resulta clar que el marc de tractament dels problemes a resoldre amb aquest PDU Gran Via-Llobregat i les seves potencialitats s’han d’abordar a escala metropolitana i, per tant, ha d’encaixar en el marc de la planificació urbanística metropolitana que actualment es formula. Aquesta visió supramunicipal, no obstant, ha de tenir en compte les necessitats reals de les veïnes del barri de Bellvitge i de la resta de l’Hospitalet, aportant solucions a problemes apressants com són l’elevadíssima densitat de població del municipi (amb més de 53.100 persones per kilòmetre quadrat segons dades d’Eurostat), la manca d’espais verds i espais comuns o la connexió de la ciutat amb la resta del corredor ambiental del Llobregat.

A més a més, es dona el fet de que les actuacions urbanístiques afecten a una zona especialment sensible al voltant de centres sanitaris com són el Hospital de Bellvitge, el Duran i Reynalds i també el tanatori municipal. Aquests equipaments sanitaris es veuran afectats per l’augment del trànsit i de les activitats econòmiques, terciàries, tecnològiques, productives, industrials, turístiques i comercials previstes actualment, en contra de les directrius europees de protecció dels espais adreçats a l’ús en matèria de Salut, on la prioritat es blindar l’entorn geogràfic dels recintes hospitalàries.

Cal solucionar situacions diverses de manera molt coordinada ja que un objectiu de primer ordre ha de ser estendre la urbanitat central fins on arriba la ciutat metropolitana central. La Gran Via, probablement el carrer més important de Catalunya, vora el Llobregat ha de deixar de ser barrera per esdevenir centre i la planificació d’aquest entorn també ha de servir per a superar altres barreres com són les ferrovies que trenquen la Marina de l’Hospitalet.

De la mateixa manera que la Gran Via requereix d’un projecte global i clar al llarg de la seva traça, que és pot desenvolupar en diferents etapes però que ha de de tenir una coherència global, les ordenacions espacials, els usos, les edificabilitats i les intensitats del PDU Gran Via-Llobregat han d’estar molt articulades amb l’entorn urbà per tal d’aconseguir que sigui equilibrada, habitable i ambientalment sostenible.

Cal tenir en compte quina és la situació actual i a que dedicarem les àrees en transformació veïnes, al voltant de la Gran Via, almenys entre la Plaça Europa i l’aeroport, per tal de decidir les quanties i proporcions d’usos a ubicar sobre l’àrea d’estudi i en tot cas oferir diversos escenaris per a que la ciutadania pugui decidir. Per fer una ciutat més equilibrada i menys depenent del transport no sembla recomanable fer més espais monofuncionals de terciari (oficines, comerç i hotels) i per altra banda barris estrictament residencials.

Aquesta reflexió social i econòmica, que té molt a veure amb una reflexió ambiental i els estudis corresponents s’ha d’incorporar a la planificació urbanística de tot aquest entorn.

Altre tema no menor, és el de la ordenació física d’aquesta nova peça urbana. El Pla no pot ser únicament l’assignació d’usos i metres de sostre amb unes ordenacions que quedaran totalment pendents d’altres «plans de millora urbana» a desplegar peça a peça. Cal fixar uns elements de referència i si més no uns criteris bàsics que es tradueixin en indicacions clares per a la futura forma urbana.

El Riu Llobregat és l’altre protagonista que dona nom al PDU, però es manté al marge del Pla, sense tenir suficientment en compte que una peça fonamental del Pla, la més gran, és l’espai agrícola de Can Trabal, un espai al·luvial, encara que avui segregat del Riu per infraestructures viàries i ferroviàries.

L’espai de Can Trabal és el darrer reducte la última zona de producció agrícola de l’Hospitalet i és per això que té un significat caràcter patrimonial i ambiental que no és discuteix, però és alhora quelcom més, que cal preservar, completar i incorporar al nou projecte metropolità. No pas com un parc urbà artificial, sinó com un territori cabdal, a connectar amb el Parc Agrari del Baix Llobregat respectant la seva essència i particularitats. Aquesta preservació ambiental ha de ser prioritària, donada la gran biodiversitat de la zona i el seu caràcter de reserva de fauna ornitològica catalogada com a IBA (Important Bird Area). En la mateixa línia caldria ser extremadament curoses amb l’estudi i previsió de l’impacte del PDU Gran Via als altres recursos naturals de la zona, com són l’aqüífer sobre el que desenvoluparan les actuacions i la qualitat de l’aire que es veurà afectada per un augment de les emissions del trànsit i l’augment de l’activitat humana.

A banda de la funció agrícola de Can Trabal, que és una peça més dins d’un espai agrari metropolità format per moltes peces petites, aquest entorn ha de tenir una clara funció ambiental i social i en tot cas ha de ser més que un «parc urbà», ja que la posició és estratègica pel seu veïnatge a la ciutat densa i al riu, posició que cal integrar quant a accessos i estructura respecte a la ciutat i al Llobregat.

En funció d’aquestes darreres consideracions els sectors del PDU per sobre de la Gran Via –on l’espai lliure és el protagonista– han de tenir un tractament molt diferenciat als de l’altra banda de la via i per tant l’espai de Can Trabal no ha de tenir escanyaments ni ocupacions i ha d’esdevenir part important d’un corredor verd, encara per ordenar, que configuri una part important de la estructura espacial metropolitana entre Collserola i el Llobregat, a través de la ciutat densa i compacta.

Per aquests motius, presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Aturar cautelarment la tramitació de l’actual PDU-Granvia davant la manca de consens popular i polític, així com de la suficient previsió i projecció de les conseqüències ambientals, ecològiques i sociodemogràfiques per al municipi de l’Hospitalet, de l’esmentat desenvolupament urbà.

2. Reconsiderar i reformular el Planejament Urbanístic sobre l’Àrea Gran Via – Llobregat considerant, com a mínim, els següents aspectes

a. Coordinar amb els treballs de formulació de la nova planificació urbanística metropolitana (PDU / POUM de l’Àrea Metropolitana de Barcelona) en tots els aspectes territorials, socials, econòmics i ambientals que incideixen sobre l’àmbit d’aplicació i l’àrea d’influència del Pla.

b. Incorporar un estudi de diverses alternatives d’ordenació de la Gran Via i els seus entorns immediats entre la Plaça Europa i l’Aeroport, amb diverses alternatives.

c. Incorporar un estudi soci-econòmic i ambiental de l’entorn consolidat i en transformació, que amb diversos escenaris raonats, permeti justificar i decidir les quanties de sostre i proporcions d’usos a ubicar sobre l’àrea del PDU.

d. Estudiar diverses alternatives d’ordenació física que permetin establir els objectius, controlar i coordinar la forma urbana a implantar.

e. Proposar una ordenació de l’espai agrícola de Can Trabal, que garanteixi la preservació d’aquest espai en el doble context de porta de l’Hospitalet al riu i de corredor verd entre Collserola i el Llobregat. I incorporar l’Espai agrícola de Cal Trabal al Parc Agrari del Baix Llobregat.

f. Obrir un procés participatiu amb la ciutadania de l’Hospitalet per tal de consensuar el desenvolupament urbanístic i finalitat dels usos d’un territori que representa entre el 8 i 10% del total de la superfície del municipi de l’Hospitalet.

g. Crear una taula entre les diferents administracions públiques, organitzacions veïnals, socials i ecologistes i obrir un procés participatiu entre la ciutadania per consensuar les necessitats i actuacions urbanes a la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat més enllà de l’àmbit previst a l’actual PDU i decidir quines figures urbanístiques, si s’escau, s’adapten millor a l’execució de les propostes que puguin sorgir.

El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, a proposta dels grups municipals d’ICV-EUIA-PIRATES-E, ERC i CUP-Poble Actiu acorda:

PRIMER.- Instar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a donar compliment a les propostes de resolució per l’aturada del PDU de Gran Via – Llobregat aprovades a la comissió de Territori del Parlament de Catalunya del dia 10 de maig de 2017 i del 13 de febrer de 2019.

SEGON.- Instar al govern municipal a iniciar i impulsar els tràmits necessaris per a incorporar l’Espai agrícola de Cal Trabal al Parc Agrari del Baix Llobregat.

TERCER.- Proposar als mitjans de comunicació local públics la realització, durant aquest any 2019, d’un programa especial de debat sobre el projecte del PDU i urbanisme de la ciutat amb representats dels grups polítics, de les entitats i dels moviments socials.

QUART.- Instar al govern municipal a adoptar polítiques urbanístiques responsables i sostenibles, que prioritzin els problemes reals de la ciutadania i s’allunyin dels models previs a l’esclat de la bombolla Inmobiliaria.

CINQUÈ.- Instar al govern municipal a crear una taula entre les diferents administracions públiques, organitzacions veïnals, socials i ecologistes i obrir un procés participatiu entre la ciutadania per consensuar les necessitats i actuacions urbanes a la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat més enllà de l’àmbit previst a l’actual PDU i decidir quines figures urbanístiques, si s’escau, s’adapten millor a l’execució de les propostes que puguin sorgir.

SISÈ.- Donar trasllat dels següents acords a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, als grups polítics de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), a la lliga per a la defensa del patrimoni natural Depana, associació la Saboga, associació de defensa del patrimoni de l’Hospitalet Perseu, a la plataforma No més blocs, Al grup de Patrimoni de L’Hospitalet de Llobregat, al Centre d’estudis de L’Hospitalet de Llobregat, a la Federació d’associacions de veïns i veïnes de l’Hospitalet, a les associacions de veïns i veïnes de l’Hospitalet de Llobregat i als mitjans de comunicació locals.