Nº 26 de l’ordre del dia del ple municipal ordinari del 25 de gener de 2019.

Presentada per CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES}

 REBUTJADA. En Contra: PSC i 2 No adscrits / Abstenció: ERC

MOCIÓ PER L’URBANISME RESPONSABLE AL POLIESPORTIU DEL GASÒMETRE.

Atès que el debat sobre el nou poliesportiu del gasòmetre porta un llarg recorregut en el temps i és un tema cabdal en la configuració urbana, social i ambiental del barri de Santa Eulàlia i de la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat.

Atès que per Decret nº3102 de 4 de maig de 1994 s’aprova inicialment el projecte del poliesportiu Gasòmetre amb un pressupost de 34.999.999 pessetes.

Atès que el 25 de febrer de 2005 l’alcaldia socialista va dirigir un escrit 8 (ratificat per la Junta de govern U0102/71 Sessió 2005/5 de 09/03/2005) de compromisos a la Federació „d‟AAVV de L’Hospitalet de Llobregat i l’associació de veïns i veïnes “5 carrers” de Santa Eulàlia on deia:

c) por lo que se refiere al polideportivo para el barrio de Santa Eulàlia, se considera que la ubicación más idónea és la manzana delimitada por las calles Santa Eulàlia, Gasòmetre, Sabadell y Av. Del Carrilet, comprometiéndose el Ayuntamiento a iniciar los trámites urbanísticos para hacer posible su construcción en el cuatrienio 2007-2011.” Al mateix escrit es diu: “(…) Sobre esta planificación de los equipamientos futuros del barrio me comprometo a constituir con las asociaciones que ustedes representan una comisión para la definición previa de los programas funcionales de cada uno de ellos y del seguimiento de su ejecución y puesta en funcionamiento“.

Atès que posteriorment es va anunciar públicament per part del govern que el programa del nou poliesportiu del gasòmetre inclouria un programa complert en un mateix equipament, amb zona d’aigües inclosa, semblant al del poliesportiu municipal del Centre.

Atès que amb aquesta configuració programàtica el govern municipal encarrega i aprova la Modificació puntual del Pla general metropolità en l’àmbit delimitat pels carrers d’Amadeu Torner, de Santa Eulàlia, Gasòmetre i l’avinguda del Carrilet publicada el 20 de novembre de 2006. El projecte va ser redactat pel despatx “Óscar Tusquets Blanca, Arquitecturas”. La modificació contemplava la creació de nous habitatges ai l’assignació d’ús i els paràmetres d’edificació de l‟esmentat equipament que dona façana als carrers de Santa Eulàlia i Gasòmetre i a l‟Avinguda de Carrilet, substituint una zona industrial preexistent. Cal destacar que la qualificació d‟equipament era preexistent a la requalificació de la zona industrial a habitatge.

Atès que a la Junta de Govern Local del 20 de març de 2018 s‟aprova inicialment el projecte executiu del poliesportiu municipal del gasòmetre al barri de Santa Eulàlia de L’Hospitalet de Llobregat. expedient o-7/2018 que contemplava un programa completament retallat respecte als acords inicials pactats amb les entitats veïnals, eliminant la zona d’aigües. Cal destacar la dificultat per accedir a la informació gràfica del projecte durant el període d’exposició pública.

Atès que durant el període d‟exposició pública les protestes i la reivindicació veïnal va fer que el govern municipal aturés el projecte retallat aprovat inicialment. El govern municipal, insòlitament, anuncia poc després de l’aturada del projecte una nova proposta que ubica el poliesportiu del gasòmetre als terrenys que actualment ocupa el parc de l’Alhambra, destruint com a mínim 1/3 del parc actual un cop acabat l’edifici i fins al 50% durant les feines de construcció del mateix.

Atès que a tota la ciutat i en concret al barri de Santa Eulàlia, trobem una densitat de població de les més altes d‟Europa i existeix una manca generalitzada d’equipaments, d’espai públic lliure i més encara d’espais verds que millorin la qualitat de l’aire, el medi ambient i la qualitat de vida de les persones. Queda palès que un urbanisme responsable i sostenible ha de vetllar per la creació d’equipaments públics que donin servei a la població, la redistribució de la densitat urbana i l’esponjament i obertura de nous espais lliures públics i verds per tota la ciutadania.

Atès que el parc de l’Alhambra va néixer a partir de la lluita i de la reivindicació veïnal i és l’únic parc i zona verda de mitjanes dimensions que trobem a tot el barri

Atès que la nova ubicació proposada és defensada per part del govern municipal amb els arguments següents:

 • Que era una petició popular i de les entitats el canvi d’ubicació.
 • Que un cop vist el volum a la ubicació del gasòmetre té un impacte visual indesitjable.
 • Que la nova ubicació “millora” i “acaba” la façana a Gran Via.
 • Que la zona verda que es destrueix al parc de l‟Alhambra es traslladarà a la ubicació del gasòmetre.
 • Que la ubicació sobre el parc de l’Alhambra permet créixer en alçada sense molestar els veïns i veïnes.
 • Que la ubicació al Parc facilitarà als veïns i veïnes de Granvia Sud l‟accés a l’equipament per ser més pròxim al barri.
 • Que la ubicació sobre el parc de l’Alhambra facilitarà tècnicament el projecte per suposats problemes amb el nivell d’aigües freàtiques a la ubicació del gasòmetre.

Atès que els arguments defensats per part del govern són força ambigus, i poc fonamentats perquè:

 • Les peticions populars i d‟entitats no demanaven cap mena de canvi d’ubicació sinó el compliment de les promeses reiterades de poliesportiu complet amb zona d’aigües que no tenia la versió retallada aprovada inicialment pel govern.
 • Que existien perspectives i maquetes de volum a la MPGM de l’illa que deixaven clar el possible volum de l’equipament. Cal recordar que la qualificació d’equipament era preexistent al disseny dels nous blocs de pisos, l’impacte sobre els quals ara es posen com a argument. Això genera dubtes, o es va planificar malament, el que seria una errada greu en el disseny de la MPGM i s’haurien de demanar responsabilitats, o es va dissenyar pensant en no fer l’equipament o fer-ho incomplet programàticament.
 • Un parc urbà no és una façana “inacabada” o una façana a millorar. És un element de gran valor ambiental, social i econòmic a preservar i ampliar.
 • Un parc urbà o una zona verda no és un objecte que es pugui traslladar. El canvi d’ubicació suposa la pèrdua de mig centenar d’arbres de 30 anys de creixement aproximadament.
 • És una irresponsabilitat intentar enfrontar a veïns i veïnes de la ciutat per la ubicació del barri. En un inici també es va parlar que l’equipament donaria cobertura als veïns i veïnes del barri de la Torrassa. La ubicació de gasòmetre és més cèntrica.
 • Si hi ha problemes d’aigües freàtiques a gasòmetre encara més hi haurà a la zona del parc de l’Alhambra, més pròxima al nivell del mar i a més convivint amb totes les infraestructures subterrànies del metro i de la Gran Via, el que suposa una complexitat tècnica molt més greu.

Atès que l’argumentació per part del govern es realitza amb presses, sense comptar amb cap mena de debat ni polític ni social i distorsionant el consens establert sobre el citat equipament i amb un marcat caràcter preelectoral. El govern en declaracions a premsa va inclús anunciar que la modificació del PGM es portaria a votació al plenari de gener de 2019.

Atès que el parc de l’Alhambra deixaria de ser una parc per convertir-se en un parell de fragments petits de zona verda. A més, res assegura que la nova zona verda que es pugui instaurar al gasòmetre sigui amb solució de plaça dura o que a la MPGM es plantegi la creació de nous blocs de pisos a gasòmetre.

Atès que necessitem ampliar la superfície verda de la ciutat, ampliant els parcs i unint-los amb corredors verds, no esmicolar-los o tractar-los com espais buits a omplir.

Atès que a l’entorn del parc de l’Alhambra trobem escoles i altres equipaments públics i privats que troben en el parc un espai de trobada, educació i socialització sa i necessari.

Atès que la jurisprudència judicial avala el principi de no regressió de les zones verdes, havent anul·lat el Tribunal suprem nombroses requalificacions urbanístiques que pretenien traslladar zones verdes qualificades, executades o no, per transformar-les en altres usos.

Atès que la no execució de l’equipament previst al planejament de la zona del gasòmetre suma un cas més al model de desenvolupament del govern municipal de prometre equipaments a canvi de la construcció de pisos que després queden en no res. Tenim masses exemples com la Masia de la Remunta, Can Trinxet, Gasòmetre, Els equipaments de plaça Europa, Godó i Tries, etcètera.

El Ple de l’Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat, a proposta del grup municipal d’ICV-EUIA-PIRATES-E acorda:

PRIMER.- Instar al govern municipal a aturar els plans d’implantació del poliesportiu del gasòmetre al parc de l’Alhambra i respectar l’espai verd del parc de l’Alhambra en la seva integritat.

SEGON.- Instar al govern municipal a cercar altres solucions mantenint el programa ja pactat amb el veïns i veïnes a la ubicació original del gasòmetre.

TERCER.- Donar trasllat dels següents acords a Espai de Ciutadania, a la FAVV, a les AAVV, a l’AMPA i la direcció de l’Escola Bernat Desclot i a l’AMPA i la direcció de l’Institut Santa Eulàlia, a la direcció de l’escola Plató de cinema, al Consorci per la Reforma de la Gran via i a l’agencia de Desenvolupament Urbà.