El Grup municipal d’ICV-EUIA-PIRATES ha demanat l’anul·lació de la comissió d’urbanisme per defecte de forma.

El passat dilluns 27 de febrer de 2017 va tenir lloc la sessió de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità (CTUAMB) on Convergència-PDeCat i PSC van aprovar conjuntament l’aprovació del projecte del PDU Gran Via amb el vot en contra del grup d’Entesa.

A la comissió va participar, amb veu i vot, el regidor de Convergència Damià Calvet i Valera, regidor de Sant Cugat. El Sr. Damià Calvet havia estat nomenat a la CTUAMB en representació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona d’entre els membres del Consell Metropolità a proposta del Grup metropolità de CIU.

Però a data de 28 de setembre de 2016, el Sr. Damià Calvet en va perdre la condició de conseller metropolità en ser substituït com conseller metropolità en el Consell Metropolità de l’AMB realitzat en aquesta data, com consta a l’acta del mateix.

Des de llavors, el grup metropolità de CIU no havia nomenat substitut fins al Consell Metropolità celebrat el passat dimarts 28 de febrer de 2017, essent el nou representat Isidre Sierra (Alcalde de Sant Climent de Llobregat).

I amb aquests antecedents es deriva que la participació del Sr. Damià Calvet i Valera a la CTUAMB no s’hauria d’haver produït, ja que el fet de no ser membre del Consell Metropolità de l’AMB inhabilita la seva presència com a representant d’aquesta institució a la CTUAMB.

Per aquests motius el grup municipal de CanviemLH {ICV-EUIA-PIRATES} ha demanat la nul·litat de l’aprovació provisional del PDU Gran Via i de la CTUAMB per incórrer en un defecte de forma. La presència i votació del Sr. Damià Calvet i Valera, que no reunia els requisits per ser-ne membre, és una irregularitat intolerable i que demostra l’ús partidista i a favor dels interessos privats dels òrgans democràtics per part del PSC i Convergència.

Petició de nul·litat