PLE 06/2018 Ordinari del 22 de maig de 2018

I. PART RESOLUTÒRIA.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

1      U0104/262
ACORD RELATIU A L’ATORGAMENT DE CINC TÍTOLS HONORÍFICS DE DISTINCIÓ CIUTADANA. (EXP. 4165/2018)

COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

2      U0207/32 N
ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE CONCRECIÓ D’EQUIPAMENT I DELS PARÀMETRES URBANÍSTICS DE L’ESCOLA “PACO CANDEL”. (EXP. 9427/2018)

HISENDA I SERVEIS CENTRALS

3      U060201/156 N
ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA NOVA ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.20 REGULADORA DE LA TAXA PER LA INSCRIPCIÓ EN LES CONVOCATÒRIES PER A LA SELECCIÓ DE PERSONAL A L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. (EXP. 10066/2018)

4      U06020201/566 N
ACORD RELATIU A LA RESOLUCIÓ DE LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PEL FUNCIONARI INTERÍ C.P,D PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA.(EXP. 9436/2018).

5     U060206/965 C
ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 27 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2018, CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 102 I 103/2018, EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI. (EXP. 10466/2018)

6      U060206/966 C
ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 28 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2018, CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 105/2018, EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI I 106/2018 EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/SUPLEMENT DE CRÈDIT. (EXP. 10486/2018)

7       U060206/967 C
ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 29 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2018, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 81/2018, EN LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI. (EXP.10772/2018).

COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI

BENESTAR I DRETS SOCIALS

REGIDORIA DE GOVERN DE BENESTAR SOCIAL

8       U040203/572 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. F.G.L. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06 EUROS. SA355/17 DG. (EXP. 2311/2018)

9       U040203/573 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. E.B.C. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06 EUROS. SA378/17 DG.(EXP.2336/2018)

10      U040203/575 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. H.A.V.F. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06 EUROS. SA393/17. DG (EXP. 2375/2018)

II. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. MOCIONS, PARTICIPACIÓ, PRECS I PREGUNTES.

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS

11      U0105/1076
DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE DEL 18 D’ABRIL AL 8 DE MAIG DE 2018, QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 2617 AL 3404. (EXP. 1234/2018).

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

12      U0105/1077
DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A LES SESSIONS NÚMEROS 18, 19, 20 I 21 DE 24 D’ABRIL I 2, 8 I 15 DE MAIG DE 2018, RESPECTIVAMENT. (EXP. 1227/2018)

MOCIONS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

MOCIONS CONJUNTES

PSC-PM Amb l’adhesió de CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES, PP, CiU

13      U09/2408
MOCIÓ EN DEFENSA DE LA DIGNITAT I LES LLIBERTATS DE LES DONES.

moció dignitat dones

PSC-PM, ICV-EUiA-PIRATES, CUP-PA Amb l’adhesió de CiU

14      U09/2412
MOCIÓ CONTRA LA SUSPENSIÓ DE LA LLEI D’UNIVERSALITZACIÓ DE L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA.

Moció universalització Sanitat Marea Blanca

ICV-EUiA-PIRATES, ERC, CiU, CUP-PA

15      U09/2413
MOCIÓ EN SUPORT AL PROFESSORAT DE L’IES PALAU DE SANT ANDREU DE LA BARCA QUE PRESENTA L’ASSEMBLEA DE PROFESSORAT D’EL PALAU I LA PLATAFORMA DE SUPORT 9 DEL PALAU DE SANT ANDREU DE LA BARCA.

Moció de suport al professorat de l'IES Palau

ICV-EUiA-PIRATES Amb l’adhesió de CIUTADANS, CiU

16      U09/2422
MOCIÓ AMB MOTIU DEL 17 DE MAIG DIA INTERNACIONAL CONTRA L’HOMOFÒBIA, LA LESBOFÒBIA, LA BIFÒBIA I LA TRANSFÒBIA.

Moció LGTBi 17 de maig dia internacional contra l'homofòbia

ICV-EUiA-PIRATES, ERC, CUP-PA

17       U09/2414
MOCIÓ PER GARANTIR EL COMPLIMENT DE LA LLEI D’ACCESSIBILITAT EN MATÈRIA D’APARCAMENT.

Moció compliment accessibilitat Aparcaments

ERC, CiU, CUP-PA

18      U09/2415
MOCIÓ PER DONAR SUPORT AL MODEL D’ESCOLA CATALANA I DEFENSAR LA COMUNITAT EDUCATIVA.

ERC, CUP-PA Amb l’adhesió de CiU

19      U09/2416
MOCIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE LAVABOS PÚBLICS ALS PARCS I ESPAIS VERDS DE LA CIUTAT.

ERC Amb l’adhesió de CiU, CUP-PA

20      U09/2406
MOCIÓ PER A LA DEFENSA DELS DRETS DE LES DONES VÍCTIMES D’AGRESSIONS SEXUALS.

ERC Amb l’adhesió de CiU

21       U09/2407
MOCIÓ PER REFERMAR EL COMPROMÍS DE L’HOSPITALET AMB LES POLÍTIQUES LGTBI.

MOCIONS INDIVIDUALS

CIUTADANS

22        U09/2409
MOCIÓ PER PRIORITZAR L’ÚS DEL SÒL PÚBLIC DE L’AJUNTAMENT PER A EQUIPAMENTS SOCIALS.

23       U09/2410
MOCIÓ PER A L’OBTENCIÓ DE CERTIFICAT I MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS EDIFICIS, LOCALS I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS.

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-PIRATES

24       U09/2419
MOCIÓ PER LA MILLORA DEL PONT NOU GORNAL-BELLVITGE.

Moció millorar Pont Nou Gornal-Bellvitge

25       U09/2420
MOCIÓ PER RECUPERAR LA GESTIÓ PER L’ICS DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT I L’HOSPITAL GENERAL I PEL RETORN DE L’HOSPITAL GENERAL COM A CENTRE DE REFERÈNCIA A L‘HOSPITALET DE LLOBREGAT.

Moció Hospital General centre referència

26      U09/2421
MOCIÓ PER LA PAU AL IEMEN.

Moció de Pau al Iemen

PARTIT POPULAR

27        U09/2411
MOCIÓ PER A L’ADEQUACIÓ DEL SOLAR SITUAT ENTRE ELS CARRERS TORNS I VALLPARDA.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

28       U09/2403
MOCIÓ PER TAL D’AMPLIAR EL CATÀLEG DE TRÀMITS DE LA FINESTRETA ÚNICA EMPRESARIAL (FUE) DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET.

29       U09/2404
MOCIÓ PROPOSANT SANCIONAR LES EMPRESES SUBMINISTRADORES DE GAS I ELECTRICITAT QUE SUSPENGUIN EL SERVEI INDEGUDAMENT A PERSONES I FAMÍLIES VULNERABLES DE L’HOSPITALET.

30       U09/2405
MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL SANITARI CATALÀ I LA UNIVERSALITZACIÓ DE L’ATENCIÓ SANITÀRIA.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

31       U09/2417
MOCIÓ PER INSTAL·LAR BANCS O ELEMENTS PER DESCANSAR AL CARRER DEL PROGRÉS.

32       U09/2418
MOCIÓ PER FACILITAR QUE LA CIUTADANIA PUGUI FER ARRIBAR UN GREUGE A LA SÍNDICA DE GREUGES.

33
PRECS I PREGUNTES.