PLE 04/2018 Ordinari del 23 de març de 2018

I. PART RESOLUTÒRIA.

Veure la intervenció de CanviemLH al #PleLH

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

1    U0102/19
DONAR COMPTE DE LA MEMÒRIA ANUAL DEL TRIBUNAL ECONÒMIC ADMINISTRATIU DE L’HOSPITALET, EXERCICI 2017, DE CONFORMITAT AMB L’ARTICLE 10, APARTAT 11, DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL DEL TRIBUNAL ECONÒMIC ADMINISTRATIU DE L’HOSPITALET (EXP. 4655/2018).

  U0104/255
DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 1253/2018, DE 27 DE FEBRER, DE MODIFICACIÓ TEMPORAL DE LA DELEGACIÓ DE LA SECRETARIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (EXP. 2872/2016).

3    U0104/257
DONAR COMPTE DE L’INFORME DE L’ALCALDIA PREVIST A L’ART. 104 BIS, APARTAT 6, DE LA LLEI 7/1985, DE 2 D’ABRIL, REGULADORA DE LES BASES DE RÈGIM LOCAL, RELATIU AL PERSONAL EVENTUAL D’AQUESTA CORPORACIÓ (1R. TRIMESTRE 2018) (EXP. 4180/2016).

4    U0104/258
DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 1572/2018 DE 9 DE MARÇ, RELATIU A LA COMPOSICIÓ NOMINAL DE LES COMISSIONS DEL PLE: COMISSIONS PERMANENTS, COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES I COMISSIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE. (EXP. 6099/2016)

5    U0104/259
DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 1570/2018, DE 9 DE MARÇ, RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ NOMINAL DE LA COMISSIÓ DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS DETERMINADA ACTUALMENT PEL DECRET 443/2018, DE 23 DE GENER. (EXP. 1510/2018).

SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I CIVISME

6    U030702/53 C
ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA MINUTA DEL CONVENI AMB L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA, EN POLITIQUES I ACCIONS CONJUNTES SOBRE ELS DESPLAÇAMENTS DE PERSONES AMB GREUS DIFICULTATS PER UTILITZAR EL TRANSPORT PÚBLIC, AL MUNICIPI DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, EN EL PERÍODE DE 2020-2023. (EXP. 21545/2017)

COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

   U0207/29 N
ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ, PER A LA REGULACIÓ DE LES CONDICIONS D’EMPLAÇAMENT DELS HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC I DELS ESTABLIMENTS DESTINATS A ALLOTJAMENT TEMPORAL, AL MUNICIPI DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. (EXP.616/2018)

HISENDA I SERVEIS CENTRALS

8     U060201/154 N
ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL 2.12, REGULADORA DE LA TAXA PER ESTACIONAMENT PÚBLIC DE VEHICLES. (EXP. 24119/2017)

  U060201/155 N
ACORD RELATIU A DECLARAR LA NO SUBJECCIÓ A LA TAXA PER LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES DEL COMERÇ, LA INDÚSTRIA I LES ACTIVITATS PROFESSIONALS, A L’ACTIVITAT D’ACE CAFE BARCELONA, SL, AL LOCAL CIÈNCIES, 105. (EXP. 5506/2018)

10     U06020201/563 N
ACORD RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PEL FUNCIONARI F.M.L., PER EXERCIR ACTIVITAT PÚBLICA. (EXP. 3572/2018).

11     U06020201/564 N
ACORD RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PEL FUNCIONARI V.G.C. PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA. (EXP. 4602 /2018).

12    U060206/957 C
ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 11 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2018, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 30/2018, EN LA MODALITAT DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT. (EXP. 5315/2018).

13    U060206/959 C
ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 16 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2018, CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 78, 79 I 80/2018, EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI (EXP. 5315/2018).

14     U0603/197
DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ 1094/2018, DE 20 DE FEBRER, DE LA INTERVENCIÓ GENERAL, RELATIVA A L’APROVACIÓ DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER PER A L’ANY 2018, REFERIT A L’ACTIVITAT ECONOMICOFINANCERA DE L’EXERCICI 2017 DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT I ELS SEUS ENS DEPENDENTS (EXP. 3811/2018).

15    U0603/198
DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE LA TINENÇA D’ALCALDIA D’HISENDA I SERVEIS CENTRALS NÚMERO 1178/2018, DE 22 DE FEBRER, PER LA QUAL S’APROVA LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2017 (EXP. 4224/2018).

16    U0603/199
DONAR-SE PER ASSABENTAT DE L’INFORME DE LA INTERVENCIÓ GENERAL SOBRE L’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA EN MATÈRIA DE MOROSITAT DE L’EXERCICI 2017, D’ACORD AMB L’ARTICLE 12.2 DE LA LLEI 25/2013, DE 27 DE DESEMBRE, D’IMPULS DE LA FACTURA ELECTRÒNICA I CREACIÓ DEL REGISTRE DE FACTURES EN EL SECTOR PÚBLIC (EXP. 5101/2018).

II. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. MOCIONS, PARTICIPACIÓ, PRECS I PREGUNTES.

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS

17    U0105/1072
DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE DEL 21 DE FEBRER AL 13 DE MARÇ DE 2018, QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 1119 AL 1667 (EXP. 1234/2018).

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

18    U0105/1073
DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A LES SESSIONS NÚMEROS 9, 10, 11 I 12 DEL 27 DE FEBRER I 2, 6 I 13 DE MARÇ DE 2018, RESPECTIVAMENT. (EXP. 1227/2018)

MOCIONS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

MOCIONS CONJUNTES

Veure la intervenció de CanviemLH al #PleLH

ERC, CiU, CUP-PA

19    U09/2384
MOCIÓ PER RESOLDRE ELS PROBLEMES OCASIONATS PELS PLATANERS SITUATS A L’ENTORN DEL ATC HOSPITALENSE.

ERC, CUP-PA Amb adhesió ICV-EUiA-PIRATES, CiU

20    U09/2386
MOCIÓ PER A VISIBILITZAR I EXTENDRE EL PROTOCOL CONTRA LES AGRESSIONS SEXISTES A LES FESTES MAJORS I ALTRES ESDEVENIMENTS DE LA CIUTAT.

 

Moció difussió Protocol Agressions sexistes

21    U09/2387
MOCIÓ PER A MILLORAR LES CONDICIONS LABORALS I VITALS DE LES TREBALLADORES DE LA LLAR I LA NETEJA.

Moció millora condicions laborals Treballadores de la Llar i Neteja

ERC Amb adhesió CiU

22    U09/2375
MOCIÓ PER GARANTIR ELS DRETS DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES I DELS SERVEIS DEL COMPLEX ESPORTIU L’HOSPITALET NORD.

 

MOCIONS INDIVIDUALS

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA

23    U09/2373
MOCIÓ PER DEMANAR LA FORMACIÓ D’UN GOVERN QUE GOVERNI PER CATALUNYA I LA NORMALITZACIÓ DE LES RELACIONS INSTITUCIONALS.

Veure la intervenció de CanviemLH al #PleLH

24    U09/2369
MOCIÓ DE SUPORT A LA IMPLEMENTACIÓ DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA.

Veure la intervenció de CanviemLH al #PleLH

CIUTADANS

25    U09/2372
MOCIÓ PER LA MILLORA DE LES CONDICIONS DE VIDA DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.

Veure la intervenció de CanviemLH al #PleLH

26    U09/2382
MOCIÓ PER A LA CELEBRACIÓ D’ACTIVITATS EN EL MARC DE L’ANY EUROPEU DEL PATRIMONI CULTURAL 2018.

Veure la intervenció de CanviemLH al #PleLH

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-PIRATES

27    U09/2388
MOCIÓ EN COMMEMORACIÓ DEL 87È ANIVERSARI DE LA PROCLAMACIÓ DE LA 2A REPÚBLICA.

Moció de commemoració del 87e aniversari de la 2a República

Veure la intervenció de CanviemLH al #PleLH

Veure la réplica de CanviemLH al #PleLH

Veure la réplica de CanviemLH al #PleLH

 

28    U09/2381
MOCIÓ DE MILLORA DE LA COMUNICACIÓ ENTRE BARRIS I DE L’ENTORN DE RODALIES AL CENTRE – CAN SERRA.

Moció Millora Comunicació Can Serra - Centre i rodalies

Veure la intervenció de CanviemLH al #PleLH

29    U09/2380
MOCIÓ PER LA MILLORA DE LA L10 D’AUTOBÚS A L’HOSPITALET.

Moció millora línia L10 de Bus a l'Hospitalet

Veure la intervenció de CanviemLH al #PleLH

30    U09/2385
MOCIÓ PEL REFORÇ EN EL SERVEI DE PEDIATRIA DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.

Moció pel reforç del servei de Pediatria a l'Hospitalet

Veure la intervenció de CanviemLH al #PleLH

Veure la réplica de CanviemLH al #PleLH

PARTIT POPULAR

31    U09/2370
MOCIÓ PER ADAPTAR TOTS ELS CONTENIDORS DE LA CIUTAT A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA I MILLORAR LA VISIBILITAT DEL TIPUS DE CONTENIDOR.

Veure la intervenció de CanviemLH al #PleLH
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

32    U09/2374
MOCIÓ PROPOSANT EL CANVI DE DENOMINACIÓ DE L’AVINGUDA JUAN CARLOS I DE L’HOSPITALET.

Veure la intervenció de CanviemLH al #PleLH

33    U09/2378
MOCIÓ PER A LA REVERSIÓ DE LES RECLAMACIONS DE L’IVA A ENTITATS CULTURALS I MITJANS DE COMUNICACIÓ PÚBLICS.

Veure la intervenció de CanviemLH al #PleLH

34    U09/2379
MOCIÓ PROPOSANT UN PLA PER LA MILLORA DEL CONEIXEMENT DEL CATALÀ A L’HOSPITALET.

35    U09/2383
MOCIÓ PER LA REINDUSTRIALITZACIÓ DE LA ZONA INDUSTRIAL DE LA CARRETERA DEL MIG.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

36    U09/2376
MOCIÓ PER DIFONDRE A TRAVÉS DE TELEGRAM LES NOTÍCIES, CONTINGUNTS I INFORMACIONS D’ALT VALOR DE SERVEI DE L’HOSPITALET.

37    U09/2377
MOCIÓ PER IMPLEMENTAR EL PAGAMENT TELEMÀTIC A LA ZONA BLAVA I VERDA DE LA CIUTAT.

Veure la intervenció de CanviemLH al #PleLH

Veure la réplica de CanviemLH al #PleLH

Veure la réplica de CanviemLH al #PleLH

38
PRECS I PREGUNTES.

Veure la intervenció de CanviemLH al #PleLH