I. PART RESOLUTÒRIA.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

1

ACORD RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DEL PLENARI DEL CONSELL DE CIUTAT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, ACTUALMENT DETERMINADA PER ACORDS DEL PLE DE 23 DE FEBRER DE 2016, 22 DE NOVEMBRE DE 2016, 27 DE JUNY DE 2017, 27 DE FEBRER, 23 D’OCTUBRE DE 2018 I 27 DE NOVEMBRE DE 2018 (EXP.239/2016).

2

DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 150/2019, DE 16 DE GENER RELATIU AL CESSAMENT DE PERSONAL EVENTUAL (EXP. 1939/2019).

3

DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 437/2019, DE 28 DE GENER, RELATIU AL NOMENAMENT DE PERSONAL EVENTUAL (EXP.2709/2019).

COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

4

ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ A L’ÀMBIT DISCONTINU DE LA CANTONADA DELS CARRERS DE SANTA EULÀLIA I DE SANTIAGO RUSIÑOL, DE LA PLAÇA FRANCESC MACIÀ I DE LA PLAÇA ESCORÇA, AL BARRI DE SANTA EULÀLIA, DISTRICTE III DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. (EXP. 29104/2018)

5

ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ A LES PARCEL·LES SITUADES A L’AVINGUDA GRANVIA DE L’HOSPITALET NÚM. 183 I 189. (EXP. 37886/2018)

6

ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE DESENVOLUPAMENT DE CONCRECIÓ D’ÚS I DELS PARÀMETRES URBANÍSTICS DE L’EQUIPAMENT DOCENT “NOU LLOBREGAT” AL CARRER FERRER I GUÀRDIA NÚM. 10, AL BARRI DE SANTA EULÀLIA DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.(EXP. 26661/2018)

HISENDA I SERVEIS CENTRALS

7

ACORD RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PER LA FUNCIONÀRIA INTERINA B.M.,M.V. PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA (EXP. 4043/2019).

8

ACORD RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PEL FUNCIONARI DE CARRERA C.R.R., PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA (EXP. 6820/2019).

9

ACORD RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PEL FUNCIONARI INTERÍ S.R.J, PER EXERCIR ACTIVITAT PÚBLICA (EXP. 7386/2019).

10

DONAR COMPTE AL PLE DE LA RESOLUCIÓ 000398/2019, DE 23 DE GENER, DE DECLARACIÓ DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI 2019 I DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI D’AQUEST AJUNTAMENT (EXP. 5978/2019).

11

ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’EXERCICI 2019. (EXPT. 7097/2019)

12

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ 615/2019, DE 4 DE FEBRER, DE LA INTERVENCIÓ GENERAL, RELATIVA A L’APROVACIÓ DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER PER A L’ANY 2019, REFERIT A L’ACTIVITAT ECONOMICOFINANCERA DE L’EXERCICI 2018 DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT I ELS SEUS ENS DEPENDENTS (EXP.7625/2019).

II. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. MOCIONS, PARTICIPACIÓ, PRECS I PREGUNTES.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

13

DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A LES SESSIONS NÚMEROS 2, 3, 4, 5 I 6 DE 22 I 29 DE GENER I 5, 12 I 19 DE FEBRER DE 2019, RESPECTIVAMENT. (EXP. 3697/2019)

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS

14

DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE DEL 16 DE GENER AL 19 DE FEBRER DE 2019, QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 146 AL 1209. (EXP. 4013/2019)

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

MOCIONS CONJUNTES
PSC-CP amb l’adhesió de CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES-E, PP i CIU

15

MOCIÓ PER DONAR SUPORT AL MANIFEST DEL DIA 8 DE MARÇ DE 2019. DIA INTERNACIONAL DE LA DONA.

ICV-EUiA-PIRATES-E, i ERC amb l’adhesió de CIU i CUP-PA

16

MOCIÓ PER RATIFICAR EL SUPORT DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET A LA FUNDACIÓ PROACTIVA OPEN ARMS I DEMANAR EL DESBLOQUEIG IMMEDIAT DEL VAIXELL RETINGUT AL PORT DE BARCELONA.

ICV-EUiA-PIRATES-E, ERC i CUP-PA

17

MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ APROVADA AL PARLAMENT SOBRE L’ATURADA DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC GRAN VIA-LLOBREGAT I PER UN URBANISME SOSTENIBLE.

ERC i CUP-PA

18

MOCIÓ PER DECLARAR L’HOSPITALET MUNICIPI FEMINISTA I EN SUPORT I ADHESIÓ A LA VAGA GENERAL FEMINISTA CONVOCADA PEL 8 DE MARÇ DE 2019

MOCIONS INDIVIDUALS
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA

19

MOCIÓ EN DEFENSA DE L’ELEVACIÓ DE LA DESPESA EN DEPENDÈNCIA, BEQUES UNIVERSITÀRIES, POLÍTIQUES CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA, POBRESA INFANTIL I ALTRES MESURES DE PROGRÉS SOCIAL

CIUTADANS

20

MOCIÓ PER A LA BONA GESTIÓ EN LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA A L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET I ACABAR AMB LA CONTRACTACIÓ IRREGULAR

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-PIRATES

21

MOCIÓ PER LA DIFUSIÓ, CONEIXEMENT, PROTECCIÓ I RECUPERACIÓ DEL RIU LLOBREGAT.

22

MOCIÓ PER L’IMPULS D’ACTUACIONS AL BARRI DE SANFELIU.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

23

MOCIÓ PROPOSANT UN PROCÉS PARTICIPATIU I TRANSPARENT PERQUÈ ELS VEÏNS I VEÏNES DE SANTA EULÀLIA PUGUIN DECIDIR LES CARACTERÍSTIQUES DEL NOU POLIESPORTIU QUE NECESSITA EL BARRI I LA SEVA UBICACIÓ DEFINITIVA MITJANÇANT UNA CONSULTA CIUTADANA.

PARTIT POPULAR

24

MOCIÓ SOBRE AUTOESCOLES.

25

MOCIÓ SOBRE ELS POLIESPORTIUS MUNICIPALS DE L’HOSPITALET.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

26

MOCIÓ PER LA REFORMA I REHABILITACIÓ DE L’AVINGUDA DE JOSEP TARRADELLAS

27

MOCIÓ PER INCREMENTAR EL NOMBRE D’ELECTROLINERES A L’HOSPITALET

28

PRECS I PREGUNTES.