I. PART RESOLUTÒRIA.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
1

DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 9409/2018, DE 19 DE DESEMBRE, RELATIU AL NOMENAMENT DE PERSONAL EVENTUAL (EXP. 4180/2016).

HISENDA I SERVEIS CENTRALS

2

ACORD RELATIU AL DESESTIMENT DEL PROCEDIMENT PER A L’APROVACIÓ DE L’ESTABLIMENT I LA CORRESPONENT ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.16 REGULADORA DE LA TAXA PER LA INSPECCIÓ D’HABITATGES BUITS (EXP.1983/2017).

3

ACORD RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PEL FUNCIONARI S.M.,A. PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA (EXP. 37489/2018).

4

ACORD RELATIU A DEIXAR SENSE EFECTES, PER RENÚNCIA, LA COMPATIBILITAT CONCEDIDA AL FUNCIONARI INTERÍ L.P.A., PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA (EXP. 41027/2018).

5

DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D’ALCALDIA 9855/2018, DE 31 DE DESEMBRE, REFERENT A L’APROVACIÓ DELS AJUSTOS NECESSARIS DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT DE L’EXERCICI 2018, PER TAL DE PRORROGAR LA SEVA VIGÈNCIA DES DE L’1 DE GENER DE 2019, FINS A L’APROVACIÓ DEFINITIVA I ENTRADA EN VIGOR DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI 2019 (EXP. 42073/2018).

COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI

BENESTAR I DRETS SOCIALS

6

ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. B.D.PC. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATSPOTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 601,04 EUROS. SA180/18 (EXP. 21801/2018).

7

ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. R.S.C. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/1999 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,52 EUROS. SA248/18 (EXP. 21744/2018).

8

ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. F.A.G.P. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/1999 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,52 EUROS. SA250/18 (EXP. 21717/2018).

9

ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. C.P.S. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/1999 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,52 EUROS. SA249/18 (EXP. 21726/2018).

10

ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SRA. C.R.M. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/1999 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,52 EUROS. SA228/18 (EXP. 21714/2018).

11

ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. F.R.C. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,52 EUROS. SA244/18 (EXP. 21763/2018).

12

ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. O.K. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/1999 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,52 EUROS. SA247/18 (EXP. 21758/2018).

13

ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. E.A.A.G. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,52 EUROS. SA229/18 (EXP. 21705/2018).

14

ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. W.A.B.C. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/1999 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,52 EUROS. SA185/18 (EXP. 21660/2018).

15

ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. C.A.O.P. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/1999 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,52 EUROS. SA181/18 (EXP. 21648/2018).

16

ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. Y.S.V. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,52 EUROS. SA182/18 (EXP. 21639/2018).

17

ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. H.R.T.V. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/1999 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 601,04 EUROS. SA183/18 (EXP. 21780/2018).

18

ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. J.J.M. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,52 EUROS. SA148/18 (EXP 21690/2018).

 

II. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. MOCIONS, PARTICIPACIÓ, PRECS I PREGUNTES.

 

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

19

DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A LES SESSIONS NÚMEROS 52, 53, 54 I 55 DE 18, 27 I 31 DE DESEMBRE DE 2018, I A LA SESSIÓ NÚMERO 1 DE 8 DE GENER DE 2019, RESPECTIVAMENT.

(EXP. 3697/2019)

 

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS

20

DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE DEL 12 DE DESEMBRE DE 2018 AL 15 DE GENER DE 2019, QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 9175 AL 145. (EXP. 4013/2019).

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA

21

MOCIÓ DE SUPORT A LES MESURES DEL PACTE D’ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

22

MOCIÓ PER DONAR SUPORT ALS PROFESSIONALS DE L’ATENCIÓ A LES PERONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL, FÍSICA, PLURIDISCAPACITAT, SALUT MENTAL I ATENCIÓ PRECOÇ.

CIUTADANS

23

MOCIÓ PER DONAR COMPLIMENT A LA “MOCIÓ PER RECUPERAR ELS SERVEIS FUNERARIS INTEGRALS MÉS ECONÒMICS QUE HAN ESTAT SUPRIMITS DELS PREUS PÚBLICS FUNERARIS D’AQUEST AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2018” APROVADA PER AQUEST PLE EL 27-02-2018.

24

MOCIÓ PER A LA CORRECTA GESTIÓ I SUFICIENT DOTACIÓ DE RECURSOS DE LA GUARDIA URBANA DE L’HOSPITALET

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVAPIRATES

25

MOCIÓ PER A LA CREACIÓ DE ZONES DE EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA.

Moció zones expectativa arqueològica

26

MOCIÓ PER L’URBANISME RESPONSABLE AL POLIESPORTIU DEL GASÒMETRE.

Moció urbanisme responsable Poliesportiu Gasòmetre

27

MOCIÓ PEL FOMENT DEL RECICLATGE D’OLI.

Moció Reciclatge d'Oli

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

28

MOCIÓ PER REDUIR L’ÚS DE PLÀSTICS A L’HOSPITALET.

29

MOCIÓ PER LA CREACIÓ D’UNES ORDENANCES PER LA COMUNICACIÓ NO SEXISTA.

30

MOCIÓ PER CREAR UN PROGRAMA LOCAL D’AJUTS PER A LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES EN EDIFICIS D’ÚS RESIDENCIAL DE L’HOSPITALET.

PARTIT POPULAR

31

MOCIÓ PER A LA MILLORA DEL PARCS INFANTILS DE LA CIUTAT DE L’HOSPITALET.

32

MOCIÓ PER A LA PROTECCIÓ I REHABILITACIÓ DEL “CASTELL DE LA PEPA” DE SANTA EULÀLIA.

33

MOCIÓ PER INCREMENTAR LA GUARDIA URBANA I GARANTIR LA SEGURETAT A LA CIUTAT.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

34

MOCIÓ PER REHABILITAR L’ORATORI DEL CEMENTIRI DE L’HOSPITALET

35

MOCIÓ PER EVITAR L’ÚS D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS PER PART DE PARTITS O ENTITATS D’IDEOLOGIA FEIXISTA

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU

36

MOCIÓ PER A LA REMUNICIPALITZACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS EXTERNALITZATS.

37

MOCIÓ PER UN L’HOSPITALET LLIURE D’AGRESSIONS SEXUALS I MASCLISTES.

38

PRECS I PREGUNTES.